Вступна зустріч аналітичного центру ERUkA / ERUkA: Think Tank Initiative Launched

photo 2022 11 03 22 51 29 3logophoto 2022 11 03 22 51 29 3

3 листопада 2022 року HNEE спільно з НЛТУ України та Національним транспортним університетом (НТУ) організували Вступну зустріч аналітичного центру ERUkA. Захід мав на меті представити мережу аналітичних центрів разом із започаткуванням співпраці між учасниками.

Близько 70 учасників з України, Німеччини, Польщі, Албанії та Швейцарії відвідали вступну зустріч у трьох місцях: офлайн в Еберсвальде (Німеччина) та Львів (Україна) а також онлайн через ZOOM.

Професор П’єр Ібіш, професор та керівник проекту від HNEE, представив концепцію ERUkA, її ключові завдання та очікувані результати, наголошуючи на принципах взаємної співпраці – розвитку відкритого, інноваційного та сталого партнерства.

З боку НЛТУ України доповів професор Ігор Соловій, який представив бачення післявоєнного відновлення екосистем та зеленої реконструкції в Україні. Він зазначив, що сьогодні ми маємо чудовий час для пошуку та започаткування співпраці, спрямованої на екологічно та соціально корисні проекти в різних сферах.

Представники біосферних заповідників розповіли про досягнення, виклики та перспективи для заповідних територій через війну в Україні. Ірина Йонаш, начальник відділу рекреації Карпатського біосферного заповідника, розглянула вплив війни на біосферні заповідники та ризики для збереження біорізноманіття та розвитку сталих форм використання землі та природних ресурсів. На жаль, представники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника не змогли приєднатися до зустрічі через відключення електроенергії в Києві. Однак вони поділилися з учасниками своєю презентацією.  

Насамкінець, під час дискусії, яку модерував доктор Маркус Андреас, експерт із підтримки сталого розвитку, учасники обговорювали поточні проблеми в Україні та можливі синергії для спільних проектів.

Також для обміну ідеями та спілкування учасники могли залишати коментарі через створену дошку MIRO.  

Що далі?

За допомогою дошки MIRO учасники створили 21 робочу групу для спільного запуску спільних ініціатив та розробки спільних проектів.

Ми віримо, що мережа ERUkA об’єднає людей для створення відкритого та цілеспрямованого обміну та забезпечить можливу синергію.

Якщо вам цікаво дізнатися більше про ERUkA або приєднатися до робочих груп, зв’яжіться з нами електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Аналітичний центр ERUkA – це ініціатива, започаткована українськими та німецькими університетами для підтримки розширення можливостей та стійкості українського суспільства у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення. Це важливий компонент двонаціонального проекту «Спільне викладання та навчання для розширення можливостей та стійкості української академічної спільноти», який фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

ERUkA (коротка абревіатура Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia) – це парасолька для партнерства, що об’єднує дослідників, експертів і практиків із різних галузей для сприяння ширшому зв’язку та широкій практичній співпраці між професіоналами з усього світу в таких сферах:

  • Соціально-екологічне управління та відновлення деградованих екосистем.
  • Соціально-екологічна трансформація до незалежного енергопостачання.
  • Розширення можливостей студентів у процесах прийняття рішень щодо соціально-екологічного управління лісами.
  • Виклики та можливості для академічної освіти в 21 столітті (з акцентом на цифровізацію).

Щоб дізнатися більше про ERUkA, перейдіть за посиланням.

On 3rd of November, 2022, HNEE jointly with Ukrainian National Forestry University (UNFU) and National Transport University (NTU) arranged the Think Tank ERUkA Introductory meeting. The event was aimed to present the Think Tank Network along with to initiate a coopeartion between participants.

Around 70 participants from Ukraine, Germany, Poland, Albania and Switzerland attended the introductory meeting at three locations: offline in Eberswalde (Germany) and Lviv (Ukraine) and online via ZOOM.

Prof. Pierre Ibisch, project leader and professor at the HNEE, introduced the ERUkA concept, its key tasks and expected outcomes making emphasis on principles of mutual collaboration - elaboration of open, innovative and sustainable partnership.

From the side of the Ukrainian National Forestry University Dr. Ihor  Soloviy delivered the vision of post-war ecosystems restoration and green reconstruction in Ukraine. He mentioned that today we have an excellent time to look for and launch cooperation focused on environmentally and socially beneficial projects in various fields.

Representatives of biosphere reserves came about achievements, challenges & perspectives for the protected territories due to the war in Ukraine. Iryna Yonash, head of the department for recreation of the Carpathian Biosphere Reserve considered impacts of the war on biosphere reserves and risks for the safeguarding biodiversity and developing sustainable forms of using land and natural resources. Unfortunately representatives of the Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve could not join the meeting because of power outage in Kyiv. However they shared a presentation with participants.  

Finally during the panel discussion moderated by Dr. Marcus Andreas, expert in support for sustainability, participants debated about current problems in Ukraine and possible synergies for joint projects.

Also for sharing ideas and communication participant could leave comments via MIRO board.  

What is next?

Using MIRO board participants created 21 working groups to jointly launch mutual initiatives and elaborate common projects.

We believe that the ERUkA Network will bring people together to create an open-ended and goal-oriented exchange and enable possible synergies.

If you are interested to know more about ERUkA or to join working groups, please, contact us via email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Think Tank ERUkA is an initiative which was launched by Ukrainian and German universities to support the empowerment and resilience of Ukrainian society in the field of socio-ecological reconstruction and restoration. It is an essential component of the bi-national project “Joint teaching and learning for empowerment and resilience of Ukrainian academia” funded by the German Academic Exchange Service (DAAD).

ERUkA (short abbreviation from Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia) is an umbrella for partnership uniting researchers, experts and practitioners from different fields to promote broader connectivity and extensive practical cooperation between professionals from all around the World in the following areas:

  • Socio-ecological management and restoration of degraded ecosystems.
  • Socio-ecological transformation towards an independent energy supply.
  • Empowerment of students in decision-making processes for socio-ecological forest management.
  • Challenges and opportunities for academia education in 21st century (with focus on digitalization).

To know more about Think Tank ERUkA follow the link 

Last modified on Вівторок, 08 листопада 2022 10:39

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper