Кафедра математики і фізики

gerb11

Завідувач кафедри – Процах Наталія Петрівна, професор, доктор фізико-математичних наук;

Заступник завідувача – Салапак Володимир Михайлович, доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

м.Львів, вул. Генерала Чупринки 105, к.801, корпус №1

(032)-258-42-58,
(032)-258-42-76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://iknit.nltu.edu.ua/department/mf

Protsakh NP

Завідувач кафедри,професор,
доктор фізико-математичних наук
Процах Наталія Петрівна

МІСІЯ – забезпечення навчального процесу дисциплінами фізико-математичного профілю для студентів усіх спеціальностей Національного лісотехнічного університету України.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 

 • Вища математика
 • Алгебра та геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференціальні рівняння
 • Вища і прикладна математика
 • Теорія ймовірностей і випадкові процеси
 • Теоретична механіка
 • Теорія інформації та кодування
 • Фізика
 • Будівельна фізика

 

ПЕРЕВАГИ

Освоєння навчальних матеріалів фізико-математичного циклу є основою для подальшого вивчення профільних дисциплін, а також допомагає студентам розвивати логіку і критичне мислення.

ПРІОРИТЕТИ

Пріоритетними напрямами роботи кафедри математики і фізики є навчально-методична, науково-дослідна, організаційна і виховна робота зі студентами, співпраця з провідними закладами вищої освіти та науковими установами, забезпечення високої якості освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок на рівні найкращих світових стандартів, розвиток наукових досліджень за профілем кафедри, вивчення та впровадження кращих освітніх світових методик.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ПРОЦАХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
САЛАПАК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент
ДІДУХ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент
КОБРИНОВИЧ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, кандидат фізико-математичних наук, доцент
ОНИШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, кандидат фізико-математичних наук, доцент
ОНУФРІВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ,  кандидат фізико-математичних наук, доцент
СЕНИК ЮЛІЯ АНДРІЇВНА, асистент

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за такими основними напрямами:

 • крайові задачі для нелінійних еволюційних рівнянь;
 • математичне моделювання контактної взаємодії пар тертя;
 • напружений стан в пружних тілах з чужорідними включеннями;
 • визначення міцності і довговічності пружних і пружно-пластичних тіл, підданих дії статичного і циклічного навантаження;
 • дослідження центрів забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів.

Результати наукових досліджень опубліковано у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, навчально-методичних розробках, навчальних посібниках, зокрема з рекомендацією Міністерства освіти і науки України, а також доповідалися на міжнародних наукових конференціях. На кафедрі діє науковий семінар, на якому заслуховуються кандидатські та докторські дисертації.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, результати якої . заслуховуються на університетських науково-технічних конференціях і оприлюднюються в наукових статтях Наукового вісника НЛТУ України.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та тренінгах, удосконалюють наукову та педагогічну майстерність на міжнародних стажуваннях, публікують результати наукових досліджень у закордонних виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS, є рецензентами наукових статей.

Кафедра співпрацює з:

 • Львівським національним університетом імені Івана Франка
 • Національним університетом “Львівська політехніка”
 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
 • Фізико-механічним інститутом імені Г. В. Карпенка НАН України

Кафедру математики і фізики створено 2 січня 2019 року шляхом злиття кафедр вищої математики та фізики і введено до структури навчально-наукового інституту Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НЛТУ України. Спочатку завідувачем кафедри було призначено к. ф.-м. н., доц. Салапака В.М., а з липня 2019 року – д.ф.-м.н., доц. Процах Н.П.

Кафедра вищої математики заснована в 1945 р. Спочатку її очолював Зарецький М.О., потім – Буймола Г.Л. та В.Д. Білий. У 1959 р. завідувачем кафедри став доц. Чумак К.І. У ті роки викладання розпочали талановиті педагоги: Гнатиків В.М., Хом’якевич О.П., Грицай С.В., Труш Є.І., Скородинський В.А., Галашевський Б.І., Артамонов М.К., Лисик Б.В., Сеник С.Г., Ткач І.С., Руденко М.К., Осіпова І.І. У 1972 році посаду завідувача кафедри обійняв доц. Гнатиків В.М. Тоді ж почали педагогічну діяльність Гірняк О.Ф., Яськевич Т.Р., Гнідець Б.М., Солтис І.Ф., Бойко Л.Ф., Юшкевич О.Ю. У 1988 р. кафедру очолив доц. Яськевич Т.Р.

У 90-х роках кандидатські дисертації захистили Гой І.О., Лисик Б.В., Гурняк Г.В., Онишкевич В.М., а також розпочали педагогічну діяльність к. техн. н, доц. Горбачевський І.Я.  (1998) та асистент Коркуна О.Є. (1993), а в 2000-х роках – к. техн. н., доц. Дідух І. В. (2003), к. фіз.-мат. н., доц. Турчин О.Ю. (2004), к. фіз.-мат. н., доц. Процах Н.П. (2008), асистент Сеник Ю.А. (2022). З 1995 р. завідувачем кафедри став д. техн. н., проф. Стадник М.М. У 1998 р. та 2002 р. під його керівництвом захистили кандидатські дисертації доценти Горбачевський І.Я. та Дідух І.В. У 2015 році доцент кафедри Процах Н.П. захистила докторську дисертацію. У 2019 році кафедра вищої математики увійшла до складу кафедри математики і фізики.

Кафедра фізики була одним із перших підрозділів, заснованих у структурі лісоінженерного факультету Львівського лісотехнічного інституту у 1945 р. З 1960-х рр. вона функціонувала на технологічному факультеті, а з 2019 року як секція у складі кафедри математики і фізики в навчально-науковому інституті інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Її організатором і першим завідувачем (1945-1958) був доцент Дятлов Д.П., який в умовах повоєнного лихоліття зумів сформувати не тільки викладацький колектив кафедри і первинну навчально-лабораторну базу, а й основу наукової діяльності. Згодом у 1951 р. викладачі Броун М.Я. та Губа К.Ф. серед перших на кафедрі захистили кандидатські дисертації.

Формування навчально-лабораторної бази продовжили завідувачі кафедри: доценти Губа К.Ф. (1958-1960), Броун М.Я. (1960-1962), Третяк Д.І. (1962-1964), старші викладачі Кубецький А.Я., Горбатий Т.І., Ярема Б.П. (1964-1967), доценти Вайданич В.І. (1967-1983), Чорній З.П. (1983-1993), професор Вайданич В.І. (1993-2004), професор Чорній З.П. (2004-2015), доцент Салапак В.М. (2015-2019). У 2019 році кафедра фізики увійшла до складу кафедри математики і фізики.

Упродовж 1980-х рр. здійснено повне оновлення навчальних лабораторій. Зміст лабораторного практикуму відповідає навчальним програмам дисциплін. Було організовано і оснащено лабораторний практикум з новітніх розділів фізики, розроблено та запроваджено методику контролю самостійної роботи студентів, яка отримала високу оцінку Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України (доценти Вайданич В.І., Довга Н.Д., Жеребецький С.К., Максимович Х.К., Пенцак Г.М., Чорній З.П., асистенти Батіг М.І., Белянінова Н.П., Криса А.І., Ткаченко Л.О., завідувач лабораторії Кизилов Ю.М.).

Водночас з навчальними були відкриті наукові лабораторії. На створеній науковій базі виконали дослідження і захистили кандидатські дисертації Максимович Х.К., Довга Н.Д., Щур Г.О., Кобринович М.С. (наукові керівники –Вайданич В.І., Чорній З.П.), Салапак В.М., Пірко І.Б. (науковий керівник Чорній З.П.). Сформувалися нові напрями досліджень: рентгеноспектральні методи вивчення електронної будови інтерметалічних сполук (доцент Яцик Б.М.). Нові технології навчання започаткував доцент Орищин Ю.М., який у 2006 році захистив докторську дисертацію. Продовжували розвиватися роботи з реформування вищої школи на засадах багаторівневої системи освіти, запровадження сучасних технологій у навчальний процес (Вайданич В.І.). Під керівництвом професора Чорнія З.П. працівники кафедри розробили комплексну методику вивчення монокристалічних систем із залученням окрім оптико-люмінесцентних ще й електричних, термоелектричних, фотоелектричних методик дослідження кінетики центрів забарвлення. За цією тематикою захищено більше десяти кандидатських дисертацій. Керівник цих аспірантів та здобувачів професор Чорній З.П. у 2001 р. захистив докторську дисертацію.

Сьогодні доценти Кобринович М.С. , Онуфрів О.Р., Салапак В.М. продовжують дослідження центрів забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів.

Last modified on Середа, 03 квітня 2024 08:39

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper