Кафедра обліку і аудиту

 

logo olik

 Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гарасим Петро Миколайович.

 Заступник завідувача – кандидат економічних наук, доцент Говда Галина Анатоліївна

 

м. Львів, вул. Ген. Чупринки 105, к. 301, 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 тел. 032 258-42-70

 моб. тел. 098 456-27-88

 http://oa.nltu.edu.ua/

 https://www.facebook.com/groups/678232029293308

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087217126602

 https://www.instagram.com/nltu_grs/?igshid=YmMyMTA2M2Y

Garasym 200x2501

Завідувач кафедри,
д.е.н, професор 
Гарасим Петро Миколайович

 

МІСІЯ – організація навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та інших видів діяльності щодо забезпечення прав громадянина на отримання освіти за спеціальностями 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” та 241 “Готельно-ресторанна справа”, а також докторів філософії.

ПЕРЕВАГИ:

 • якісна сучасна освіта;
 • дружній викладацький колектив;
 • навчання з використанням комп'ютерних технологій;
 • можливість проходити практичну підготовку у різних компаніях (приватних та державних), банках, аудиторських фірмах, страхових компаніях, фірмах готельно-ресторанного бізнесу тощо;
 • можливість проживати в гуртожитках поруч з навчальними корпусами з доступом до мережі Інтернет;
 • можливість для індивідуальної міжнародної мобільності за програмою співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу ЕРАЗМУС+.

ПРІОРИТЕТИ:

 • забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм;
 • здійснення науково-дослідної роботи в процесі виконання науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • підготовка докторів філософії;
 • виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців на основі кращих традицій кафедри і досвіду спілкування зі студентами та випускниками;
 • активізація студентської наукової роботи з метою формування у студентів елементів творчого пошуку в навчальному процесі;
 • налагодження та розвиток співпраці з підприємствами різних галузей економіки та форм власності з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при проходженні виробничої та переддипломної практики;
 • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування сучасних освітніх і комп’ютерних технологій.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

 • “Облік і оподаткування”
 • “Управління фінансами в підприємництві та публічній сфері”
 • “Готельно-ресторанна справа”

Науково-педагогічний склад кафедри:

Гарасим П. М., д.е.н., проф.

Воляник Г. М., к.е.н., доц.

Говда Г. А., к.е.н., доц.

Грицак О. С., к.е.н., доц.

Клим Н. М., доц., к.е.н.

Колінько Н. І., доц., к.е.н.

Мандрик В. О., доц., к.е.н.

Новак У. П., доц., к.е.н.

Шутка С. Є., доц., к.е.н.

Виходячи із фундаментального значення науки у розвитку суспільства, наукова робота кафедри обліку і аудиту є ключовим засобом підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання, постійно поглиблювати знання, безперервно самовдосконалюватись.

Викладачі кафедри постійно працюють над темою “Проблеми екологізації обліку, аналізу і контролю в Україні”, що відповідає пріоритетному напряму “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави” відповідно до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” № 2623-14від 11.07.2001р.

Кафедра обліку і аудиту здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і здобувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах;
 • стажування викладачів кафедри у провідних вищих навчальних закладах;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Результати наукової роботи викладачів кафедри висвітлені у наукових публікаціях.

Починаючи з 2016 року викладачі кафедри опублікували:

Підручники і навчальні посібники:

 • Гарасим П.М., Воляник Г.М., Колінько Н.І., Шутка С.Є. Фінансовий облік-2: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2016. 332 с.
 • Колінько Н.І., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Управлінський облік: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2016. 378 с.
 • Гарасим П.М., Воляник Г.М., Гарасим М.П. Організація обліку: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 300  с.
 • Гарасим П.М., Клим Н.М., Новак У.П., Падюка М.В. Організація обліку в галузях економіки: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 410 с.
 • Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 370  с.
 • Гончарук Я.А., Марушко Н.М., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. Львів: Магнолія-2006, 2018. 400 с.
 • Гарасим П.М., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Фінансовий облік-2: підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Львів: Ліга-Прес, 2019. 352 с.
 • Гарасим П.М., Колінько Н.І. Статистика: навч. посіб. Львів: Сполом, 2019. 221 с.
 • Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. 444 с.
 • Клим Н.М. Бухгалтерський облік: підручник. Львів: Галицька видавнича спілка. 2021. 428 с.
 • Гарасим П., Колінько Н. Статистичні методи аналізу в управлінні: навч. посіб. Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. 216 с.

 

Колективні монографії:

 • Лебедевич С.І., Клим Н.М. Трансформація аудиту в умовах екологізації економіки // Audit and control: organization, methodology, practice: Collective monograph. - Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, United States of America, 2016.
 • Garasym P., Padiuka M. The role of accounting policies in today’s business environment in Ukraine under European integration process // Transformation of international economic relations: modern challenges, risk, opportunities and prospects: collective monography / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol., ISMA University. Riga “Landmark” SIA, 2017. Vol 3. P.168-177.
 • Лебедевич С.І., Клим Н.М. Галузеві системи екологічного менеджменту як перспективний напрямок розвитку економіки // Economic security in the globalized world economy: Collective monograph. Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. p. 33-44.
 • Garasyim P., Zamojski J., Klym N. Harmonizowanie podatków pośrednich w krajach należących do Unii Europejskiej // Economic Development: Global Trends and National Peculiarities : Collective monograf. Poland “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. р.456-468.
 • Новак У.П., Падюка М.В. Особливості торгівлі в кредит: правова основа, документування та бухгалтерський облік // Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика: колект. монографія. Полтава, 2020. С. 145-152.
 • Garasyim P. Digitalization of accounting processes: drivers or barriers for economic entities // Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies: Monograph. Galati, Romania, 2021. 222 p. (p. 118-130)
 • Klym N., Zarudna N., Kundeus O. Requirements for organization of accounting on service enterprises in the condition of digital economy // Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies: Monograph. Galati, Romania, 2021. 222 p. (p.179-188).
 • Грицак О.С., Барна М.Ю., Рущишин Н.М., Андрушків І.П. та ін. Методико-прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням цифрової трансформації економіки України: монографія. Львів: Вид-во АТБ «ННВК», 2022. 380 с.

 

Статті в Scopus/Web of Science

 • Garasyim Petro, Bradul Alexander, Slobodyanyuk Nataliya, Volyanyk Halyna,Shutka Svitlana. Model of calculation management with enterprise contractors // Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 23, Special Issue 2, 2019. Рр. 1-6. (Scopus)
 • Harasym Petro, Klym Nadia, Hrytsak Oksana The taxation of subjects and objects of forestry enterprises in Ukraine: features, mechanisms and  outlook // Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol 6. No 2, 2019. Р. 309-318. (Scopus)
 • Garasyim Petro, Bondarenko Oksana, Karpenko Yevheniia, Klym Nadiia, Bondarchuk Lyudmyla. Strategic Management Accounting of Business Processes of the Service Sector Enterprises // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020 Vol. 24 Issue 2 (Scopus)
 • Hul I.G., Zavydivska O.I., Moroz V.P., Mandryk V.O. Economic and mathematical model for forecasting directions of development of hunting enterprises // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Vol. 3, N 385. P. 132-139. (Web of Science)
 • Hul I.G., Zavydivska O.I., Moroz V.P., Mandryk V.O. Development of Hunting Tourism in Ukraine: Organizational, Economic and Legal Aspects // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020. Seville, 2020. P. 960-971 (Scopus)
 • Harkava V. Economic security of the country for stable development / V. Harkava, O. Kibik, V. Tytok, N. Klym et al. // Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 11. Issue 2. Magnanimitas Assn., 2021. Р. 138-142. (Web of Science)
 • Przybytniowski Jarosław Wenancjusz, Borkowski Stanisław, Grzebieniak Andrzej, Garasyim Petro, Dziekański Paweł, Ciesielska Anna. Social, Economic, and Financial Aspects of Modelling Sustainable Growth in the Irresponsible World during COVID-19 Pandemic Sustainability // MDPI. 2022. Vol. 14. https://doi.org/10.3390/su141912480 (Scopus)
 • Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Stanisław Borkowski, Andrzej Pawlik, Petro Garasyim. The Risk of the COVID-19 Pandemic and Its Influence on the Business Insurance Market in the Medium- and Long-Term Horizon // MDPI. 2022. Vol. 10(5). P.1-13. (Scopus)
 • Hrytsak O. Rushchyshyn N., Нalkiv L., Rushchyshyn M., Medynska T. Management of innovative development of enterprises considering their financial and resource opportunities in the context of security // International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 1, 2022, pp. 13-20. https://doi.org/10.18280/ijsse (Scopus)
 • Oksana Hrytsak, Serhii Lehenchuk, Nataliya Valinkevych, Iryna Vyhivska. The Beneish model as a tool for detecting falsification of financial statements and a tool for economic security of the enterprise: Ukrainian experience. AIP Conference Proceedings 2413, 040009 (2022). https://doi.org/10.1063/5.0079051 (Scopus)
 • Liliia Simkiva, Svitlana Shultsb, Uliana Andrusivc, Iryna Bilykd, Nadiia Klym. Economic Growth of Regions of Ukraine in Conditions of Disproportional Regional Development. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2022. Vol.15, Issue 1, P. 269-279. https://doi.org/10.22094/JOIE.2021.1945345.1910 (Scopus)
 • Shuplat Olena, Valentyna Shevchenko, Nataliia Lutsiv, Serhii Nekrasov and Halina Hovda. Financing the fixed assets reproduction of woodworking enterprises: innovation and investment aspect. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. Vol. 4, No.4, 2022. Р. 48–57. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3801 (Web of Science)

Наукова робота студентів проводиться у таких формах:

 • науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;
 • при підготовці дипломних та курсових робіт;
 • участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;
 • участь у студентському науковому товаристві;
 • участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Студентські науково-практичні конференції, які організовує кафедра:

 • міжнародна студентська інтернет-конференція “Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів”, у якій беруть участь студенти з вищих навчальних закладів Республіки Польща, зокрема з міст Лодзь, Кельце та України, зокрема з міст Дніпро, Київ, Львів, Житомир, Тернопіль, Харків та Черкаси. Як результат – підготовлені збірники тез доповідей.
 • щорічна студентська науково-технічна конференція НЛТУ України “Економіка, менеджмент і облік на підприємствах лісового комплексу” підсекція “Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання”.

Кафедра обліку і аудиту співпрацює з такими закордонними організаціями:

 • на рівні університетів укладено Договір про співпрацю між Національним лісотехнічним університетом України і Університетом ім. Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща);
 • на рівні факультетів укладена Угода про співпрацю між факультетом організації та управління Лодзької Політехніки (м. Лодзь, Республіка Польща) та НН ІЕЕМ НЛТУ України;
 • на рівні університетів укладено угоду про співпрацю між Національним лісотехнічним університетом України і Каунаським університетом прикладних наук (м. Каунас, Литва).

Кафедра обліку і аудиту розпочала своє функціонування згідно з Наказом ректора УкрДЛТУ від 25 лютого 1993 р. № 64 як кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів. Відтоді на кафедрі проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності “Облік і аудит” (з 2016 р. – “Облік і оподаткування”), забезпечуючи компетентнісний підхід і використання активних методів організації екологічно-орієнтованого навчального процесу.

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри став к.е.н., доцент Должанський Микола Іванович. Будучи висококваліфікованим теоретиком і практиком з бухгалтерського обліку і аудиту, він зумів зосередити на кафедрі кращих фахівців, які мали науково-педагогічний та практичний досвід у царині бухгалтерського обліку та фінансів: к.е.н., доц. Дикий С. С., к.е.н. Лебедевич С. І., ст. викл. Падус В. І., викладачі Майор О. В., Греділь Л. І., Дяченко Л. І., Бондаренко О. В., Холощак О. Г. та ст. лаборант Кулинич І. І. Тоді на кафедрі викладали такі дисципліни: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський облік”, “Теорія аналізу господарської діяльності”, “Аналіз господарської діяльності”, “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Контроль та ревізія”, “Фінансування та кредитування капітальних вкладень”, “Статистика», “Ціноутворення”, “Розміщення продуктивних сил та економічне районування”, “Товарні та фондові біржі”, “Інвестиційна діяльність”, “Банківська справа”, “АРМ бухгалтера”, “Контролінг”, “Аудит”, “Податки”, “Кон’юнктура ринку та цінові відносини”, “Основи підприємницької діяльності”, “Діловодство та ділова кореспонденція”.

Активно в цей час співпрацював з кафедрою д.е.н., проф. Мних Є. В., який викладав дисципліни “Теорія економічного аналізу” та “Економічний аналіз”. Особовий склад кафедри мобільно освоював нові навчальні курси, введені міністерськими програмами для спеціальності “Облік і аудит”. У процесі поступального розвитку кафедри початковий склад розширювався, підвищувався кваліфікаційний склад. Кандидатські дисертації захистили Греділь Л. І. та Майор О. В. Прийшла на кафедру к.е.н. Пустомельникова Е.О.

Після реорганізації структурних підрозділів економічного факультету УкрДЛТУ було створено кафедру обліку, аудиту та маркетингу, яку очолив д.е.н., проф. Римар Микола Васильович. У цей період кафедра стала однією з найбільших кафедр в університеті, щорічно випускала близько 200 фахівців спеціальності «Облік і аудит», які забезпечували у т.ч. потреби всіх підприємств лісового сектору економіки України.

Під керівництвом проф. Римара М. В. здобули науковий ступінь кандидатів економічних наук понад 25 осіб, серед яких: Савчук О. Я., Воляник Г. М., Клим Н. М., Шутка С. Є., Ватаманюк У. З., Дворянин В. М., Ільницька-Гикавчук Г. Я., Рибак Я. Т., Ривак З. М., Дулин І. С., Пилипенко С. М. та інші.

У 2003/2004 н.р. кафедру очолював к.е.н., доц. Сабадош Василь Іванович.

З 2004 до червня 2009 р. завідувачем кафедри обліку та аудиту був к.е.н. доц. Огородник Мирон Михайлович. За цей час створено спеціалізований комп’ютерний клас, забезпечений новітніми технічними засобами навчання та ліцензійними обліковими програмами, запроваджено вивчення нових обліково-аналітичних дисциплін, які дали змогу підвищити якість освіти. У 2009 р. к.е.н., доц. Лебедевич С.І. здобула науковий ступінь доктора економічних наук та продовжила роботу щодо наукових досліджень екологізації обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісового сектору економіки України.

З червня 2009 по листопад 2011 р. кафедру очолював д.е.н., проф. Кульчицький Богдан Володимирович. У цей період кафедра розширила аудиторний фонд і оформила простору сучасну аудиторію (ауд. 415).

З листопада 2011 по грудень 2015 р. кафедру знову очолював к.е.н., доц. Огородник Мирон Михайлович. Велика увага була приділена ергономічному забезпеченню роботи викладачів та студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри стали активно працювати над екологізацією навчальних курсів.

З січня 2016 р. кафедру очолює д.е.н., проф. Гарасим Петро Миколайович. Під його керівництвом кафедра взяла курс на оновлення та розроблення методичного забезпечення спеціальності “Облік і оподаткування”.

Викладачі кафедри мотивують студентів до творчої наукової роботи. На кафедрі активно діє наукове товариство. Студенти кафедри беруть участь у студентських конференціях та олімпіадах, дипломні роботи є екологічно орієнтованими та мають практичну цінність. Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах (установах) усіх організаційних та правових форм, у банківських та бюджетних установах, контролюючих органах, аудиторських компаніях, на лісогосподарських та деревообробних підприємствах як в Україні, так і за її межами. 

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Ігор Дулин – кандидат економічних наук, доцент, голова Громадської організації “Добро. Дій”, успішний бізнесмен, спортсмен та коуч, співзасновник бізнес-школи West Ukrainian Business School та мережі пекарень.

 

kafedra OiA

Last modified on Вівторок, 19 вересня 2023 12:42

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper