Запобігання плагіату

SP logo

img plagiat2

У Національному лісотехнічному університеті України рішенням Вченої ради НЛТУ України від 29 червня 2017 р., протокол № 8 ухвалено ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладіНаціональний лісотехнічний університет України.

Положення спрямоване на формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах університету.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

  • навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ступенів “бакалавр” і “магістр”, науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації Вченої ради Універси-тету до видання, а також дистанційні курси;
  • рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових жу-рналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-технічного і науково-мето-дичного спрямування (конференцій, семінарів, з’їздів, конгресів тощо);
  • дисертаційні роботи і автореферати на етапі представлення матеріалів ро-біт до апробації та для розгляду спеціалізованою радою, редакційною колегію або кафедрою.

Встановлення оригінальності, зазначених вище матеріалів, здійснює Комісія із запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті, яка створена наказом ректора від 19 грудня 2017 року № 317. Показник оригінальності (унікальності) матеріалів (у %) встановлюється рішенням проректора з наукової роботи і доводиться до відома здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців.

Національний лісотехнічний університет України для отримання технічної інформації (розширених електронних звітів щодо результатів перевірки запозичень) використовує Систему через інтерфейс користувача, доступний в мережі Інтернет на сайті StrikePlagiarism.com

Last modified on Sunday, 05 April 2020 13:11

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper