Кафедральна тематика

Кафедра лісівництва:

 1. Розробити способи і технології переформування одновікових деревостанів у різновікові для запровадження наближеного до природи лісівництва;
 2. Опрацювати новітні біотехнології вирощування біотично стійких деревостанів хвойних порід на основі фізіолого-біохімічних та молекулярно-генетичних підходів;
 3. Розробити концептуальні засади розвитку мисливського господарства в Західному регіоні України;
 4. Виявити таксономічний склад фітопатогенів і фітофагів в осередках масового всихання сосни звичайної і розробити лісівничо-екологічні заходи з оздоровлення і підвищення життєвості соснових деревостанів.

 

Кафедра лісової таксації і лісовпорядкування

 1. Удосконалити використання геоінформаційних технологій в лісовому господарстві для інвентаризації лісів та виявлення змін лісового вкриття за матеріалами ДЗЗ
 2. Удосконалити моделі динаміки таксаційних показників деревостанів та лісового фонду
 3. Опрацювати концептуальні засади удосконалення систем ведення лісового господарства в лісах різного функціонального призначення
 4. Розробити теоретичні засади оцінки просторової структури деревостанів та лісових масивів лісів різного функціонального призначення

 

Кафедра лісових культур і лісової селекції

 1. Опрацювати селекційні основи відтворення генетичного потенціалу голонасінних та покритонасінних деревних інтродуцентів лісових насаджень Західного регіону України розмноженням  in vitro.
 2. Розробити теоретичні основи збереження та розширеного відтворення генетичних ресурсів основних лісотвірних порід Західного регіону України.
 3. Розробити сучасні технології пришвидшеного вирощування деревної маси в плантаційних лісових насадженнях на основі використання регуляторів росту рослин.
 4. Розробити концептуальні засади оптимізації складу штучних лісових насаджень Західного регіону України у зв’язку із змінами кліматичних умов.
 5. Розробити оптимальну структуру постійної лісонасінної бази лісогосподарських підприємств Західного регіону України.

 

Кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

 1. Розробка наукових основ ідентифікації та діагностування лісових ценозів на основі еколого-флористичної класифікації рослинності з метою формування біотично стійких деревостанів із природним видовим складом та структурою, які відповідають умовам біотопу, виконують екологічні, економічні та соціальні функції, і є резерватами для підтримання біорізноманіття лісів Європи.
 2. Встановити таксономічний склад, розповсюдження та запаси лікарських, харчових, технічних та декоративних рослин Західного регіону України та розробити оптимальні режими їх експлуатації та відновлення для невиснажливого лісокористування.
 3. Дослідити вплив лісівничих, таксаційних та кліматичних змін на формування структурних особливостей та якісних властивостей деревини основних лісових деревних порід з метою удосконалення кваліметрії та раціонального використання деревинної сировини.
 4. Дослідити смолопродуктивність, нові способи заготівлі та сировинні ресурси заготівлі живиці хвойних видів у лісах України для можливості використання її у виробництві екологічно безпечних матеріалів.

 

Кафедра ландшафтної архітектури садово-паркового господарства та урбоекології

 1. Виявити особливості функціонування рослинних угруповань урбоекосостем комплексних зелених зон міст та розробити заходи з підвищення їх стійкості та рекреаційної цінності :
 2. Виявити особливості функціонування біотопів девастованих земель та обґрунтувати системи господарських заходів щодо формування продуктивних фітоценозів на посттехно-генних територіях:
 3. Виявити особливості формування об’єктів ландшафтної архітектури та обґрунтувати систему господарських заходів щодо формування стійких ландшафтних рослинних угруповань.

Кафедра технології захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій

 1. Дослідження теплофізичних властивостей деревини різних порід;
 2. Міцність та довговічність клейових з’єднань деревини;
 3. Дослідження процесів нагрівання і сушіння деревини;
 4. Термічне модифікування листяних порід деревини;
 5. Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології

кафедра хімії

 1. Нові матеріали (вивчення кристалічної структури і властивостей)

дослідження фазових рівноваг у міжметалічних системах, системах металів з неметалами, одержання нових інтерметалічних та комплексних сполук, вивчення їхньої кристалічної структури та властивостей, адсорбції водню ІМС, електрохімічне дослідження способів полімерних покрить металевих провідників.

 1. Хімічні засоби захисту і  опорядження деревини.

розроблення нових рецептур екологічно безпечних антипіренів як засобів захисту деревини та нових енергозберігаючих технологій їхнього  використання, встановлення хімічного складу деревних композиційних матеріалів.

Кафедра  технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та  паперу

 1. Створення нових деревинних композиційних матеріалів і розроблення технологій їх виготовлення та модифікування деревини
 2. розроблення нових технологій виготовлення композиційних матеріалів із використанням стружки/волокон рослинного походження (ріпакової та пшеничної соломи);
 3. розроблення новітньої технології виготовлення екологічно безпечного водостійкого та легкого деревинного композиційного матеріалу із залученням деревинних, полімерних та інших твердих побутових і промислових відходів без використання синтетичних клейових матеріалів;
 4. створення нових композиційних матеріалів на основі відходів виробництва паперу та волокнистих плит;
 5. розроблення нових технологій виготовлення малотоксичної фанери з покращеними декоративними властивостями за зменшеної витрати клею та малотоксичної фанери із застосуванням термопластичних полімерів;
 6. створення нових матеріалів шляхом модифікування деревини та деревинних матеріалів (розроблення і модифікування клейових композицій для деревинних композитів, удосконалення технологій підвищення вогнестійкості деревини та деревинних матеріалів).

Кафедратехнологій меблів і виробів з деревини

 1. Розроблення ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій виготовлення меблів та виробів з деревини.
 2. Розроблення ефективних шляхів розвитку лісового сектору України.
 3. Біоенергетика.

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельнихз виробів

 1. Розроблення та корегування науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві пилопродукції, клеєних щитів, столярних виробів та покриттів для підлоги та дерев’яному домобудуванні.
 2. Розпилювання колод на пилопродукцію та розкрій пиломатеріалів на заготовки з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесів розпилювання та розкрою.
 3. Розроблення технології порожнистих клеєних брусів та науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у їх виробництві.
 4. Розроблення ресурсозберігаючих технологій теплової обробки і сушіння деревини.
 5. Удосконалювання технологічних процесів переробки деревинних відходів і низькоякісної деревини.
 6. Оцінювання життєвих циклів продукції з деревини.

Кафедра інформаційних технологій

 1. Інформаційно-комп’ютерні технології забезпечення функціонування сталого розвитку лісопромислового комплексу України.

кафедра дизайну

 1. Формування регіонального соціокультурного середовища, обґрунтування ступеневої дизайн-освіти, розробки теоретичних і практичних основ дизайну меблів.

Кафедри історії України, політології та права

Науковий напрям: Теоретико-методологічні засади децентралізації влади та місцеве самоврядування в Україні: традиції та сучасність.

План розвитку наукового напряму

 1. Дослідити теоретичні засади децентралізаторських реформ в Австро-Угорщині та їх впровадження в Галичині у другій половині ХІХ ст. Виявити позитивні та негативні наслідки запровадження системи органів місцевого самоврядування.
 2. Визначити правові основи діяльності органів місцевого самоврядування на західноукраїнських землях у міжвоєнний період крізь призму забезпечення прав національних меншин.
 3. З’ясувати особливості діяльності органів місцевого управління в ЗУНР в умовах війни з Польщею.
 4. Дослідити децентралізацію публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці.
 5. Оцінити реформу з децентралізації місцевого управління в Україні та виробити рекомендації щодо удосконалення та поглиблення реформи з урахуванням історичного досвіду.

 

Last modified on Wednesday, 20 November 2019 12:32

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper