ННІ Екологічної економіки і менеджменту

ieem logo

 

79057, Львів, вул.Ген.Чупринки 105, к.502

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(032) 258 42 23

 ieem.nltu.edu.ua

 facebook.com/groups/203975852948367

 

МІСІЯ – формування особистості як носія інтелектуального, інноваційного, професійного, культурного потенціалу та фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, насамперед, екологічних, економічних, правових та соціальних, шляхом надання якісних освітніх послуг у національно-патріотичному культурному середовищі,  забезпечення високого рівня наукових досліджень,  розвитку  міжнародної співпраці, активної участі науково-педагогічних працівників і студентів у громадському житті, захисті незалежності  та територіальної цілісності Української держави..

ПРІОРИТЕТИ:

 • Використання світового досвіду та принципів сталого розвитку у провадженні освітньо-виховної, наукової та міжнародної діяльності та розроблені освітньо-професійних (бакалаврських, магістерських) та освітньо-наукових (магістерських, докторських) програм.
 • Підвищення якості освітнього процесу згідно з міжнародними стандартами, впровадження новітніх інноваційних технологій, використовуючи відповідне кадрове та матеріальне забезпечення.
 • Розроблення актуальних навчальних планів і програм, які відповідають запитам виробництва та кращим закордонним аналогам.
 • Залучення роботодавців до участі у підготовці та реалізації освітніх програм для забезпечення опанування здобувачами освіти фахових компетентностей.
 • Розширення участі у проєктах міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ та інших програмах міждержавного обміну для студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників.
 • Впровадження принципів неперервності фундаментальної, спеціальної (фахової), екологічної, економічної, правової підготовки в структуру освітніх програм і навчальних планів.
 • Розвиток студентського самоврядування через активізування роботи студентських організацій, підвищення фаховості лідерів та активістів студентського самоврядування.
 • Створення умов для вільного розвитку особистості студентів, забезпечення реалізації творчих ідей, виявлення і удосконалення індивідуальних здібностей, обдарувань і талантів, самореалізування у царині наукової, професійної, художньо-естетичної та спортивно-оздоровчої діяльності.
 • Розвиток системи національно-патріотичного та морально-духовного виховання студентів.

ПЕРЕВАГИ:

 • Структурний підрозділ НЛТУ України інтегрованого еколого-економічного спрямування, який готує фахівців для економіки та публічної сфери.
 • Забезпечення проблемно-орієнтованого та студентсько-центрованого навчання, гарантування здобувачам освіти надання якісних освітніх послуг за індивідуальними освітніми траєкторіями.
 • Створення для здобувачів освіти належних умов для поглибленого вивчення іноземних мов (за вибором студентів неменше 15% навчальних дисциплін можна прослухати англійською мовою).
 • Можливість для кращих здобувачів освітніх послуг пройти семестрові або річні стажування в європейських університетах, серед яких Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Університет м. Вальядолід (Іспанія).
 • Викладачі фахових навчальних дисциплін мають практичний досвід роботи на виробничих підприємствах, у консалтингових та фінансових установах, закордонних закладах вищої освіти, органах державного управління та в публічній сфері.
 • Поєднання технології аудиторного, дистанційного та змішаного навчання, а також дуальної освіти.
 • Забезпечення проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик на провідних виробничих підприємствах, в органах державної влади і місцевого самоврядування із перспективою подальшого працевлаштування.
 • Курсові проєкти та випускові кваліфікаційні роботи здобувачі освіти виконують на замовлення, або з використанням матеріалів, виробничих підприємств, установ та організацій, що створює можливості для впровадження кращих студентських проєктних рішень у виробництво.

 

КЕРІВНИЦТВО

в. о. Директора

Матвеєв Микола Едуардович, кандидат економічних наук, доцент 

Заступники директора:

Грицак Оксана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Юрків Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

 

Спеціальність 051 Економіка

 • Освітньо-професійна програма “Економіка” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Економіка сталого бізнесу” (ОС “Магістр”)
 • Освітньо-професійна програма “Економіка довкілля і природних ресурсів” (ОНС “Доктор філософії”)

 

Спеціальність 053  Психологія

 • Освітньо-професійна програма “Психологія” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 • Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (ОС “Магістр”)

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • Освітньо-професійна програма “Управління фінансами у підприємництві та публічній сфері” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 073 Менеджмент

 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент організацій і адміністрування” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (ОС “Бакалавр” )
 • Освітньо-професійна програма “Management” – англомовна програма (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент” (ОС “Магістр”)

 

Спеціальність 075 Маркетинг

 • Освітньо-професійна програма “Маркетинг” (ОС “Бакалавр”).

 

Спеціальність 081 Право

 • Освітньо-професійна програма "Екологічне право" (ОС "Бакалавр").

 

Спеціальність 101 Екологія

 • Освітньо-професійна програма “Екологія” (ОС “Бакалавр”, ОС “Магістр”);
 • Освітньо-професійна програма “Заповідна справа” (ОС “Магістр”).

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

 • Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (ОС “Бакалавр”).

 

Спеціальність 242 Туризм і рекреація

 • Освітньо-професійна програма “Туризм і рекреація” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОС “Бакалавр”);
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОС “Магістр”);
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОНС “Доктор філософії”).

Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України постійно розширює співпрацю з організаціями і структурами економічного, природничого та лісотехнічного профілю, зокрема укладено понад п’ятдесят угод про науково-технічне та міжвузівське співробітництво із зарубіжними університетами Австрії, Бельгії, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Румунії, Угорщини, Швейцарії, Швеції,  а також із провідними закладами вищої освіти України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними напрямами міжнародного співробітництва, інтеграції у міжнародний освітній, науковий та культурний простір є:

 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах (Еразмус+, DAAD, European Cooperation in Science and Technology, Програма Фулбрайта тощо);
 • проведення спільних наукових досліджень з іноземними партнерами;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • розширення участі студентів і викладачів у програмах ERASMUS + (понад 70% ННП інституту та понад 60 студентів);
 • залучення до викладання викладачів із закордону (Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина), Шведський аграрний університет (SLU), Університет Веромонту (UVM, США);
 • залучення для здобуття вищої освіти іноземних громадян (понад двадцять здобувачів освіти – іноземні громадяни);
 • реалізування програми “подвійних дипломів” (Поморська Академія в Слупську, Польща).

Наукові дослідження Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України відповідають пріоритетним напрямам розвитку світової та національної науки, здійснюються на рівні міжнародних стандартів за такими основними  напрямами:

 • ефективність державного управління;
 • методологія, методика та організація національної економічної системи;
 • проблеми сталого розвитку еколого-економічних систем;
 • еколого-економічні проблеми природокористування;
 • оцінювання послуг екосистем та формування їхніх ринків;
 • освіта для сталого розвитку;
 • екологічна і лісова політика;
 • екологізування ведення лісового господарства на типологічній основі;
 • концептуальні основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових та меблевих підприємств;
 • проблеми обліку, аналізу, аудиту і фінансів у підприємництві та публічній сфері.

ДОСЯГНЕННЯ:

 • Розроблення на замовлення Верховної ради України проєкту закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991-1993)
 • Розроблення на замовлення Мінекобезпеки України Методики визначення нормативів плати за спеціальне використання лісових ресурсів (1995)
 • Розроблення на замовлення Міністерства енергетики та захисту довкілля України науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг із врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних природоохоронних договорів (2019)
 • Розроблення проєктів “Лісового кодексу України” (2002; 2019) та Закону України “Національна лісова політика” (2003)
 • Виконання проєктів  за програмою TEMPUS TACIS: Natural Resource Economics (NARECO), T_JEP-02169-95 (1996-1997); Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96 (1997-2000)
 • Наукове обґрунтування і навчально-методичне забезпечення та започаткування вперше в Україні та в континентальній Європі підготовки магістрів економістів-екологів (1998)
 • Теоретико-методологічне обґрунтування екологізування освіти, що було відзначено в рішенні Колегії МОН України і визнано одним із пріоритетних напрямів діяльності МОН та всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм і власності (2015).

Витоки економічної освіти і науки в Національному лісотехнічному університеті України  сягають 1945 р., колись у Львівському лісотехнічному інституті (колишня назва НЛТУ України) був утворений  інженерно-економічний факультет, який до 1990-х років забезпечував підготовку інженерів-економістів за спеціальностями “Економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства” та “Економіка і організація деревообробної і целюлозно-паперової  промисловості”. Ці спеціальності, після численних реорганізацій, трансформувалась у сучасні спеціальності  “Економіка” і “Менеджмент”.

У 1991 р. на інженерно-економічному факультеті розпочалась підготовка  фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 1998 році в НЛТУ України вперше в Україні та в континентальній Європі була розпочата підготовка магістрів економістів-екологів за спеціальністю “Економіка довкілля і природних ресурсів”.

У 2004 р. на виконання Постанови Верховної Ради України № 565-IV від 20.02.2003 р. в структурі НЛТУ України було утворено Інститут екологічної економіки. 

У 2004 р. шляхом реорганізації кафедри екології та ландшафтної архітектури була утворена кафедра екології, яка ввійшла до складу Інституту екологічної економіки і продовжила підготовку фахівців з екології, розпочату в НЛТУ України в 1992 р.

Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту (ННІ ЕЕМ) було утворено 1-го березня 2014 р. шляхом об’єднання економічного факультету та інституту екологічної економіки.

У 2022 р. в ННІ ЕЕМ розпочалась підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування”, “Маркетинг, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”. У 2023 р. – за спеціальностями “Психологія”, “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Андрій Ганкевич – випускник 1999 р. Засновник і директор ТзОВ “Інжиніринг і проєктування”. Керівник філії “Аеропорт цивільної авіації” ДП “Дирекція з капітального будівництва і реконструкція міжнародного аеропорту “Донецьк”. Активний учасник “Пласту”. Батько чотирьох дітей. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України від російських окупантів. Служив у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був бойовим медиком. Загинув у бою 5 липня 2022 р. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Білик Роман – випускник 1996 р. Відомий в Україні та міжнародних колах фахівець з обліку, аудиту і консалтингу. Меценат і волонтер. Засновник і директор ТзОВ “Укрконсалтинг”, ТзОВ “Нексія ДК аудит і бухгалтерія”, ТзОВ “Нексія ДК аудит і консалтинг”, ТзОВ “Нексія ДК аудит”.

Прокіп Андріанвипускник 2005 р. Доктор економічних наук. Експерт з програми “Енергетика“ аналітичного центру “Український інститут майбутнього“ в Києві, старший науковий співробітник Інституту Кеннана у Вашингтоні.

Мельник Андрій – випускник 2008 р. Директор департаменту маркетингу АТ “Кредобанк”, переможець щорічної премії FinAwards 2022 в номінації “Кращий керівник маркетингу Банку”

 

Last modified on Thursday, 04 April 2024 08:44

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper