Створення та діяльність наукової школи регламентується Положенням про наукову школу, затвердженним Вченою радою університету 26.12.2013 р., протокол № 12.

Науковий керівник школи – академік НАН України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки  і техніки України Туниця Ю.Ю.

Наукова школа започаткована ним у 70-х роках ХХ століття.  Кадровий склад наукової школи на початок державної атестації представлений   докторами  наук: Туниця Ю.Ю., Дейнека А.М., Лебедевич С.І., Соловій І.П., Якімцов В.В. і 15 кандидатами наук.

Школа має перспективи оновлення кадрового складу за рахунок таких  дослідників:

– доцентів, кандидатів наук: Адамовського О.М., Дубовіча І.А., Загвойської Л.Д., Максимець О.В., які працюють над докторськими дисертаційними роботами;

– наукового співробітника Мельникович М.П., яка захистила кандидатську дисертацію;

– аспірантів: Винярської М.Г., Соловія В.І., Кафлик М., Фомічевої Т.П., Дудюка С. В., Дубневича П.Б., Дуди О.О., Ференц О.О., яким заплановані захисти дисертаційних робіт докторів філософії впродовж 2020-2024 рр.

Школою на прикладі принципів еколого-економічного оцінювання лісових  ресурсів, сформульовано  сутність еколого-економічного вчення, яке на противагу традиційній ринковій чи командно-адміністративній економіці, має на меті розроблення ефективних методів врахування екологічних факторів в економічних системах як їх органічних складових, а також  теоретично обгрунтовано засади національної лісової політики.

Науковцями школи опрацьовано також:

– ідею і концепцію Екологічної Конституції Землі, виголошені від імені України в ООН (1997, 2008, 2009, 2011) та на Світовому саміті «Ріо+20» (2012);

         – теоретико-методологічні засади екологізації освіти як чинника формування людського капіталу для сталого розвитку, які знайшли відображення в рішенні Колегії МОН України від 27 листопада 2015 р., протокол №10/5-4 "Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку".

Створення та діяльність наукової щколи регламентується Положенням про наукову школу, затвердженним Вченою радою університету 26.12.2013 р., протокол № 12.

Науковий керівник  школи – д.б.н., професор, заслужений діяч науки  і техніки  України Криницький Г.Т.

Початковий етап формування школи – 50-ті роки ХХ століття. Біля її витоків стояли вчені-лісівники: академік НАН України, доктори наук, професори, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, лауреати державних премій в галузі науки і техніки  України, зокрема: Генсірук С.А., Герушинський З.Ю., Голубець М.А., Горшенін М.М., Калінін М.І., Коліщук В.Г., Рябчук В.П., Сабан Я.О., Стойко С.М., Третяк Ю.Д., Шевченко С.В.    

Наукові традиції засновників школи розвивають доктори  наук, професори: Геник Я.В.,  Гузь М.М.,  Гут Р.Т.,  Дебринюк Ю.М., Заїка В.К., Криницький Г.Т.,  Кучерявий В.П.,  Копій Л.І., Миклуш С.І.,  Лавний В.В., Осадчук Л.С.,   Сорока М.І., Сопушинський І.М.,  Хоєцький П.Б.

Школа має перспективи оновлення кадрового складу такими дослідниками-випускниками докторантури та аспірантури: Лісовий М.М. – захистив докторську дисертацію; Ковальова В.А., Крамарець В.О., Мацях І.П., Бокотей А.А., Новак А.А. – захист докторських дисертацій  заплановано на 2019-2023 роки;  Гевал В.Ф., Мерцало М.В. – захистили кандидатські дисертації; Гнатюк О.М., Гринь Х.Ю., Коляджина І.І., Криницька О.Г., Мельничук М.Я., Малевич О.Є., Груник Н.І. – заплановано захист кандидатських дисертацій і дисертацій доктора філософії на 2020-2023 роки.

Науковці школи своїми науковими здобутками, отриманих під час проведення тривалих фундаментальних  і прикладних досліджень, значною мірою формують лісову політику України, впливають  на розвиток лісового господарства, його  реформування на засадах наближеного до природи лісівництва.

Водночас науковці  школи  в останні роки  започаткували дослідження, які дають можливість  отримувати результати  на рівні технологій  п’ятого-шостого технологічного укладу. Зокрема, зроблено певний внесок  у вирішення фундаментальної проблеми, якою є розшифровка  генної структурної організації геномів живих організмів.  Науковцями університету в лабораторії молекулярно-генетичних маркерів  деревних рослин виділено  нові гени білків-дефензинів і ліпід-трансферних протеїнів, які обумовлюють біологічну стійкість дерев  до ураження фітохворобами. Нуклеотидні послідовності генів цих білків зареєстровано у Світовому банку генів (Вашингтон, США). Отримані результати  мають не  тільки вагоме теоретичне значення для визначення геномної організації  деревних рослин, але і конкретне практичне значення.  Виділено окремі гени-білків дефензинів, які обумовлюють реакцію-відповідь дерев на ураження фітопатогенами, і розробляються способи активації роботи цих генів. Для хвойних рослин такі  результати у світовій практиці отримано вперше.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper