Повідомлення  та оголошення

 

Шановні колеги!

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в країні та очікуваним входженням низки областей (в т.ч. і Львівської) в червону зону, а також у зв’язку із захворюванням доповідачів на COVID, Президія Лісівничої академії наук України прийняла рішення про перенесення Загальних зборів ЛАН України на квітень місяць, коли за існуючими прогнозами спостерігатиметься суттєве зниження захворюваності.

Секретаріат ЛАН України

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Загальних зборах Лісівничої академії наук України (ЛАН України), які відбудуться 28 січня 2022 р. у м. Львові у Національному лісотехнічному університеті України (вул. Генерала Чупринки, 103) у залі засідань адміністративного корпусу  о  1000  з таким порядком денним:

 1. Відкриття Загальних зборів Лісівничої академії наук України (1000-1010).
 2.  Оголошення про особовий склад ЛАН України та присутніх на Загальних зборах. Доповідає академік-секретар ЛАН України Ю.М. Дебринюк (1010-1015).
 3.  Звіт регіональних відділень ЛАН України про проведену науково-дослідну роботу у 2020-2021 рр. Доповідають: академік ЛАН України, д.с.-г.н., професор В.В. Лавний; директор УкрНДІгірліс, член-кореспондент ЛАН України, к.с.-г.н.          О.І. Голубчак; академік ЛАН України, д.с.-г.н., професор Р.Д. Василишин; академік ЛАН України, д.с.-г.н., професор В.Л. Мєшкова (1015-1055).
 4. Дискусія за матеріалами звітів (1055-1110).
 5. Наукова доповідь «Лісове господарство Вінничини: стан і перспективи розвитку». Доповідає академік ЛАН України, начальник Вінницького ОУЛМГ, д.с.-г.н., професор А.О. Бондар (1110-1130).
 6. Дискусія за матеріалами наукової доповіді (1130-1145).
 7. Інформація про подані заяви на заміщення вакансій членів ЛАН України. Доповідає академік-секретар ЛАН України Ю.М. Дебринюк (1145-1205).
 8. Перерва на каву. Голосування за кандидатури на вакантні місця член-кореспондентів та академіків ЛАН України (1205-1250).
 9. Наукова доповідь «Розвиток лісового сектора України: проблеми та перспективи». Доповідає академік ЛАН України, завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини, д.т.н., професор О.А. Кійко (1250-1310).
 10. Дискусія за матеріалами наукової доповіді (1310-1325).
 11.  Нагородження видатних учених ЛАН України нагрудним знаком «Видатний вчений-лісівник України» (1325-1340).
 12. Результати голосування щодо виборів нових членів ЛАН України. Доповідає голова лічильної комісії (1340-1350).
 13. Різне.

Секретаріат Лісівничої академії наук України

 

 

 

Шановні колеги!

Повідомляємо Вас, що до 15 жовтня 2021 року здійснюється прийом наукових статей до 23-го випуску «Наукових праць Лісівничої академії наук України». У збірнику публікуються оригінальні наукові статті та наукові огляди з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування і менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій галузі.

Редакція приймає до опублікування статті обсягом 15-25 сторінок машинописного тексту, надрукованого через 1,5 інтервала. Формат документа – А4, формат файлу – docх (MS Word 2010, 2013). Поля – 2 см по периметру. В редакцію подається електронний варіант статті.

Текст наукової (експериментальної) статті подається за такою структурою: вступ; об’єкти та методика дослідження; результати та обговорення; висновки; подяка (за потреби); бібліографічні посилання.

Оглядова стаття може мати різну кількість структурних розділів із довільними назвами, але вказані пункти є обов'язковими: вступ; висновки; бібліографічні посилання. В обох випадках інформація про авторів подається трьома мовами.

У «Вступі» повинна бути сформульована актуальність теми, а в «Обʼєкті та методиці досліджень» – об’єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи.

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами. До кожної статті подаються анотації трьома мовами.

У виносці подають відомості про всіх авторів, в якій вказують членство в Академії (за наявності), науковий ступінь і наукове звання, місце роботи, робочу адресу, телефон, електронну адресу та відкритий ідентифікатор наукового дослідника ORCID.

Обсяг анотації українською мовою – 22-25 рядків або 1400-1600 знаків. Обсяг анотації російською або іншою мовою – 25-30 рядків або 1600-1800 знаків. Обсяг анотації англійською мовою повинен становити не менше 40 рядків або 2600 знаків. Ключові слова в обсяг анотації не входять.

Для статей, написаних англійською мовою, потрібно додати дві розширені анотації (українською та російською (або іншою) мовами) – по 40-45 рядків кожна. Анотація англійською мовою складає 22-25 рядків (без ключових слів).

Ключові слова/словосполучення (10-12 шт.) не повинні дублювати заголовка статті.

Бібліографічний список повинен вміщати не менше 15 літературних джерел. Бажано наводити посилання на джерела, опубліковані після 2010 року, особливо ті, які мають індекс doi. Самоцитування – не більше 15%. Під час формування списку літературних джерел необхідно користуватись вимогами APA 6th Edition.

У «Бібліографічних посиланнях» необхідно наводити лінк, за яким джерело доступне в мережі Інтернет, або індекс doi. За можливістю варто уникати посилань на літературні джерела, які відсутні в інтернет-ресурсах.

Транслітерація літературних джерел в статтях не допускається. Список бібліографічних посилань повинен бути наведений мовою оригіналу, а в квадратних дужках – англійською мовою. Наприкінці опису джерела необхідно вказати мову, на якій видано літературне джерело (напр., in Ukrainian). Якщо робота видана англійською мовою, то мову в дужках вказувати не потрібно.

Текст статті, анотації, назви таблиць, список літератури подаються шрифтом Times New Roman 14. Підписи до рисунків – шрифтом Times New Roman 12, вирівняні по центру. Фотографії та рисунки подаються безпосередньо в статті, а також в окремому файлі у форматі *.jpg, чи оформленні у середовищі MS Exel.

У таблицях повинні бути відсутні вертикальні лінії. Подаються лише горизонтальні лінії – в «шапці» та в кінці таблиці.

Отримані результати досліджень повинні бути опрацьовані математичними методами, що підтверджує їхню достовірність. Без такого опрацювання статті до друку не приймаються.

Висновки повинні бути короткими і поданими у вигляді тексту без нумерації.

Після прийняття до друку наукові матеріали проходять процес редагування. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису, літературне редагування та скорочення текстів зі збереженням авторського стилю. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть не зовсім точно передати зміст тексту.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори. Для уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб автори зобов’язані дотримуватись етики наукового цитування.

Детальніша інформація для авторів щодо правил подачі статей до збірника «Наукові праці Лісівничої академії наук України», оформлення «Бібліографічних посилань», політики відкритого доступу подана на сайті збірника наукових праць: http://fasu.nltu. edu.ua/index.php/nplanu

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

6 грудня 2019 року  відбулись чергові загальні збори Лісівничої академії наук України за таким порядком денним:

1. Відкриття Загальних зборів Лісівничої академії наук України (9.00-9.10).

2. Екскурсія в ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (9.10-11.30).

3. Обговорення результатів діяльності ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (11.30-12.00).

4. Оголошення про особовий склад ЛАН України та присутніх на Загальних зборах членів Академії.

Доповідає  академік  ЛАН  України,  академік-секретар  ЛАН  України, д.с.-г.н.  Ю.М. Дебринюк (12.00-12.05).

5. Нагородження видатних учених ЛАН України нагрудним знаком «Видатний вчений-лісівник України» (12.05-12.15).

6. Про відзначення державною нагородою України професора С.М. Стойка за наукові здобутки та з нагоди 100-річяя від дня народження.

Доповідає  Президент  ЛАН  України,  академік ЛАН України,  д.б.н.,  професор Г.Т. Криницький (12.15-12.25).

7. Звіт керівного складу ЛАН України про проведену роботу у 2019 році.

Доповідають  проректор  з  наукової  роботи, академік ЛАН України, д.с.-г.н., професор В.В. Лавний та керівники регіональних відділень ЛАН України (Західне відділення – академік, д.б.н., професор В.І. Парпан; Центральне відділення – академік, д.с.-г.н., професор Р.Д. Василишин; Східне відділення – академік, д.с.-г.н., професор В.Л. Мєшкова (12.25-13.00).

8. Звіт про фінансову діяльність ЛАН України у 2019 році. Доповідає  член-кореспондент  ЛАН  України,  скарбник  ЛАН  України,  к.е.н. Л.І. Максимів (13.00-13.05). 

 9. Наукова доповідь «Про запровадження наближеного до природи ведення лісового господарства».

Доповідають  Президент  ЛАН  України,  академік ЛАН України,  д.б.н.,  професор Г.Т. Криницький; член-кореспондент ЛАН України, перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ, к.с.-г.н. Я.П. Целень (13.05-13.40).

10. Дискусія за матеріалами наукової доповіді, прийняття ухвали (13.40-14.00).

11. Інформація про подані заяви на заміщення вакансій дійсних членів та член-кореспондентів ЛАН України.

Доповідає  академік  ЛАН  України,  академік-секретар  ЛАН  України, д.с.-г.н. Ю.М. Дебринюк (14.00-14.10).

12. Голосування за кандидатури на вакантні місця член-кореспондентів та академіків ЛАН України (14.10-14.30).

13. Повідомлення «Завдання лісового сектору України в рамках виконання положень Карпатської конвенції».

Доповідає член-кореспондент ЛАН України, перший заступник директора з наукової роботи УкрНДІгірліс, к.т.н.  В.Л. Коржов (14.30-14.40).

14. Презентація 18-го випуску «Наукових праць Лісівничої академії наук України».

Доповідає  академік  ЛАН  України,  академік-секретар  ЛАН  України, д.с.-г.н.  Ю.М. Дебринюк (14.40-14.45).

15. Презентація книги про Андрія Пясецького («Про побудування і біологічний розвиток ряду типів українського лісу»).  Доповідає  віце-президент ЛАН України, академік  ЛАН  України,  д.б.н.  П.Р. Третяк (14.45-14.50).

16. Результати голосування щодо виборів нових членів ЛАН України.

Доповідає голова лічильної комісії (14.50-14.55).

17. Про затвердження складу Президії Лісівничої академії наук України.

Доповідає  Президент  ЛАН  України,  академік ЛАН України,  д.б.н.,  професор Г.Т. Криницький (14.55-15.00).

18. Різне.

Склад Лісівничої академії наук України поповнили 5 дійсних членів (академіків) і 13 член-кореспондентів.

Бондар Анатолій Омелянович                     Академік

Лицур Ігор Миколайович                              Академік

Кійко Орест Антонович                                 Академік

Каганяк Юліан Йосипович                           Академік

Гриник Георгій Георгійович                         Академік

Гайда Сергій Володимирович                     Член-кореспондент

Геник Ярослав Вячеславович                      Член-кореспондент

Гудима Вікторія Мирославівна                   Член-кореспондент

Данілова Ольга Миколаївна                        Член-кореспондент

Дребот Оксана Іванівна                               Член-кореспондент

Коваль Ірина Михайлівна                            Член-кореспондент

Копій Сергій Леонідович                             Член-кореспондент

Матушевич Любов Миколаївна                  Член-кореспондент

Мачуга Олег Степанович                             Член-кореспондент

Миронюк Віктор Валентинович                 Член-кореспондент

Пузріна Наталія Василівна                          Член-кореспондент

Распопіна Світлана Петрівна                      Член-кореспондент

Сопушинський Іван Миколайович             Член-кореспондент

Щиро вітаємо новообраних членів академії і бажаємо їм нових наукових і практичних здобутків на нелегкій лісівничій ниві!

Також Загальні збори зауважили, що під час обрання на вакансії академіків та член-кореспондентів Академії присутність претендентів обовязкова. Навіть за наявності поважної причини неприбуття на Загальні збори кандидатура не повинна розглядатися. 

Загальні збори також оголосили подяку Колективним членам, фінансова підтримка яких дала змогу ритмічно працювати Академії впродовж 2019 року – видати Наукові праці, видати Довідник ЛАНУ, провести засідання Президії ЛАНУ, здійснити успішну підготовку до проведення Загальних зборів Академії:

колективу Львівського ОУЛМГ в особі начальника управління Анатолія Михайловича Дейнеки – академіка ЛАН України, доктора наук;

колективу Боярської ЛДС в особі директора Анатолія Івановича Карпука – академіка ЛАН України, доктора наук;  

колективу ДП «Виноградівське ЛГ» в особі директора підприємства Василя Омеляновича Агія ,  випускника НЛТУ України;

колективу ДП «Сарненське ЛГ» в особі головного лісничого підприємства Сергія Олександровича Белелі – член-кореспондента ЛАН України, кандидата наук;

колективу ДП «Костопільське ЛГ» в особі директора підприємства Олександра Олександровича Мелещука – член-кореспондента ЛАН України, кандидата наук;

колективу Прикарпатського лісогосподарського коледжу в особі директора Юрія Івановича Черневого – академіка ЛАН України, доктора наук; 

колективу Шацького лісового коледжу в особі директора Ігоря Васильовича Жмурка – кандидата наук, нашого випускника.

Також дякуємо директору УкрНДІгірліс, член-кореспонденту ЛАН України  Олексію Івановичу Голубчаку, декану  факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, член-кореспонденту ЛАН України Миколі Максимовичу Ведмедю, заступнику директора ДП «Брошнівське лісове господарство», член-кореспонденту ЛАН України Ігорю Федоровичу Коляджину за особисту фінансову підтримку та активне сприяння у проведенні академічних заходів.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Редакційна колегія "Наукових праць Лісівничої академії наук Украни" повідомляє, що 21 квітня 2021 року завершується термін прийняття статей у черговий випуск 22 Наукових парць ЛАНУ.

 

 

 

 

 

 ОГОЛОШЕННЯ

 

Лісівнича академія наук України (ЛАН України)

оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків),

членів-кореспондентів та колективних членів

 

До участі в конкурсі на заміщення вакансій допускаються:

•  дійсного члена (академіка) – члени-кореспонденти ЛАН України, доктори наук, які мають вагомий науковий доробок в галузі лісового комплексу;

•  члена-кореспондента – кандидати та доктори наук, які користуються значним авторитетом серед учених та практиків лісової галузі, а також мають вагомі практичні і наукові напрацювання у лісовій галузі.

Для участі у конкурсі зацікавленим особам потрібно подати на ім’я президента ЛАН України: заяву, особовий листок, копію диплома про науковий ступінь, копію атестата про вчене звання, список найважливіших праць, письмову рекомендацію дійсного члена ЛАН України з резолюцією керівника регіонального відділення ЛАН України.

Згідно з положеннями Статуту ЛАН України, претенденти на заміщення вакансій член-кореспондента мають право також подавати документи самостійно - без затвердження керівниками регіональних відділень Академії.

Колективними членами обираються юридичні особи, підприємства та установи на підставі письмового звернення керівництва на ім’я президента ЛАН України, до якого необхідно долучити письмову рекомендацію дійсного члена ЛАН України та коротку довідку про науково-виробничі досягнення. Колективні члени Лісівничої академії наук України мають рівні права з її дійсними членами.

 

Документи для участі у конкурсі приймаються

до 20 квітня 2021 року за адресою:

79057,  м. Львів, вул. ген. Чупринки, 103,

Лісівнича академія наук України,

тел./факс: (032) 237-89-05; (032)-235-30-12. E-mail: debrynuk_ju@ukr.net

Вибори дійсних членів (академіків) і член-кореспондентів ЛАН України відбудуться на Загальних зборах ЛАН України 6 грудня 2019 р. у м. Львові у  Національному лісотехнічному університеті України.

 

                                           Секретаріат Лісівничої академії наук України 

 

Перелік

документів, необхідних для подання на конкурс на заміщення посади

член-кореспондента Лісівничої академії наук України

 

 1. Заява на ім’я Президента ЛАН України, академіка ЛАН України, доктора біологічних наук, професора Криницького Г.Т.; на заяві обов’язково вказати своє прізвище та ім’я англійською мовою (зразок додається).
 2. Завірений особистий листок обліку кадрів з автобіографією.
 3. Рекомендація дійсного члена (академіка) ЛАН України за погодженням керівника відділення ЛАН України (зразок додається)
 4. Копія диплома кандидата або доктора наук.
 5. Копія диплома доцента (старшого наукового співробітника) або професора.
 6. Фото 4 х 6 см – 2 шт. (паперовий носій) та електронний носій (стандарт – фото для документів)
 7. Список наукових праць, оформлений згідно з вимогами діючого стандарту.
 8. Стаття про себе, яку планується включити в наступний випуск «Довідника Лісівничої академії наук України» (зразок додається).

 

Президенту ЛАН України

професору Криницькому Г.Т.

провідного наукового співробітника лабораторії

моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького,

доктора с.-г. наук, професора

Пастернака Володимира Петровича

(Pasternak Volodymyr)

 

  ЗАЯВА

 

  Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакансії  члена-кореспондента ЛАН України.

Зобов’язуюсь дотримуватись вимог Статуту та виконувати рішення Президії і Загальних зборів Лісівничої академії наук України.  

 

 14 квітня 2016 р.                                                                                                                                                    /В.П. Пастернак/

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ

ПАСТЕРНАКУ Володимиру Петровичу –

доктору сільськогосподарських наук, професору, провідному науковому співробітнику лабораторії моніторингу і сертифікації лісів Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації

ім. Г.М. Висоцького – претенденту на заміщення вакансії член-кореспондента Лісівничої академії наук України

 

Пастернак Володимир Петрович, 1965 року народження, у 1987 році закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії і в тому ж році поступив до аспірантури за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація.

У 1990 році В.П Пастернак захистив кандидатську дисертацію на тему “Регулювання продуктивності штучних смерічників Карпат” і здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. У 2000 році отримав вчене звання доцента.

З січня 1991 року працював на посаді асистента, а з листопада 1997 по серпень 2000 року – доцента кафедри лісівництва Харківського державного аграрного університету.

З 2000 року працював старшим науковим співробітником лабораторії моніторингу і радіоекології лісів, протягом 2003 – 2005 років виконував обов’язки завідувача лабораторії моніторингу і сертифікації лісів, з 2006 провідний науковий співробітник.

У 2011 році В.П. Пастернак захистив докторську дисертацію на тему “Біопродуктивність лісів північного сходу України в контексті змін клімату” і здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація та 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

В.П. Пастернак бере участь у розробці наукових тем, пов’язаних із моніторингом лісів та різними аспектами сталого ведення лісового господарства в Україні, має близько 100 опублікованих наукових праць, низку рекомендацій щодо моніторингу та інвентаризації лісів.

За сумісництвом викладає на лісогосподарському факультеті Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, з 01.09.2015 р. по теперішній час виконує обов’язки зав. кафедри лісівництва.

В.П. Пастернак брав участь у міжнародних проектах в якості експерта, зокрема в проекті WWF «Адаптація і виконання методології особливо цінних для збереження лісів в Україні» (2006 – 2008 рр.), спільному голландсько-українському проекті «Сприяння сталому веденню лісового господарства в Україні» (2006 – 2008 рр.). Є членом робочої групи з розробки українських національних стандартів добровільної лісової сертифікації, надавав консультаційну, методичну та інформаційну підтримку цих стандартів (2008).

В.П. Пастернак є членом спеціалізованої вченої ради К 64.828.01  УкрНДІЛГА із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво та спеціалізованої вченої ради Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокорис­тування України зі спеціальності 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація.

В.П. Пастернак є науковим керівником трьох аспірантів і одного здобувача.

В.П. Пастернак зарекомендував себе як кваліфікований, ерудований науковець, що здатний самостійно поставити і обґрунтувати наукову проблему, організувати та провести комплексні дослідження. Його характерними рисами є працьовитість, почуття обов’язку та відповідальності за доручену справу. Консультує аспірантів і молодих спеціалістів інституту, активно веде роботу з рецензування наукових звітів, а також дисертацій, авторефератів, статей.

Враховуючи особистий внесок В.П. Пастернака у розвиток вітчизняної науки з лісознавства, лісівництва та лісової таксації пропоную його кандидатуру до участі у конкурсі на вакансію дійсного члена Лісівничої академії наук України. Вважаю, що В. П. Пастернак буде гідно представляти Лісівничу академію наук України у вирішенні питань  лісознавства, лісівництва та лісової таксації Україні.

 

 Академік ЛАН України,            

доктор с.-г. наук                                                                                                                                                           В.Л. Мєшкова

 

 

 

ГЕТЬМАНЧУК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки, кандидат сільськогосподарських наук

Гетьманчук Анатолій Іванович народився 4 квітня 1955 року в с. Великий Обзер Камінь-Каширського району Волинської області. В 1982 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію ордена трудового Червоного Прапора (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Дисертація захищена в 2005 р. у науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (м. Харків).

Доцент Гетьманчук А.І. розпочинав трудову діяльність в 1982 р. на посаді помічника лісничого Пнівненського лісництва Камінь-Каширського лісгоспу. Впродовж 1986-1988 рр. був головою сільської ради Камінь-Каширського райвиконкому, а з 1988 до 1991 рр. – знову помічником лісничого. У 1991-1999 рр. працював головним лісничим, директором Любешівського держлісгоспу. З 1999 по 2010 р. – головний лісничий об'єднання «Волиньліс», перший заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Впродовж 2010-2013 рр. працював начальником Державної екологічної інспекції у Волинській області. У 2013-2014 рр. – начальник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. З 2014 р. до цього часу працює доцентом кафедри лісового і садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». Основні навчальні дисципліни, які викладає на освітньому рівні «Бакалавр» – «Механізація лісових та садово-паркових робіт», «Садово-паркове будівництво»; на освітньому рівні «Магістр» – «Лісова політика», «Лісозаповідна справа» та «Лісова сертифікація». Здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими випускними роботами.

Основний напрям наукових досліджень – використання недеревних ресурсів лісу в умовах радіоактивного забруднення; інвентаризація та вдосконалення системи управління природно-заповідним фондом; підвищення біологічної стійкості насаджень, покращення їх санітарного стану в умовах кліматичних зімн.

За роки науково-педагогічної діяльності доцент Гетьманчук А.І. опублікував близько 30 наукових та навчально-методичних праць. Він є співавтором наукової монографії, атласу рідкісних рослин. Основні наукові роботи:

Краснов В.П., Орлов О.О., Гетьманчук А.І. Радіоекологія лікарських рослин: моногр. – Житомир: Полісся, 2005. – 216 с.

Атлас рідкісних рослин Волині: вип.. 2 / Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина, В.М. Рало, Н.З. Романюк, А.І. Гетьманчук, В.П. Войтюк; за ред. Л.О. Коцун. – Луцьк, 2011. – 72 с.

Гетьманчук А.І. Природо-заповідний фонд Волинської області // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 216. – Ч.1. – С. 93-100 с.

Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся / В.О. Бородавка, А.І. Гетьманчук, О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2016. – Вип. 238. – С. 102-118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2016_238_14

Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся / А.І. Гетьманчук, О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, В.О. Бородавка // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2017. – Вип. 27 (1). – С. 120-124.

Постійна лісонасінна база державного підприємства «Цуманське лісове господарство» Волинської області / А.І. Гетьманчук, О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво»: зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 229. – С. 78-90.

За сумлінну працю доцент Гетьманчук А.І. удостоєний численних нагород. Серед них,: нагрудний знак Державного комітету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України», почесна грамоту Кабінету Міністрів України, Іменний годинник Голови Державного комітету лісового господарства України, почесне звання «Заслужений лісівник України».

E-mail: anatolhetman@gmail.com