Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Ткач Віктор Петрович

Ткач Віктор Петрович

Віце-президент Лісівничої академії наук України України,
академік Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент НААН України,
директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства
та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 23 липня 1954 р. на Київщині. У 1976 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) і отримав диплом інженера лісового господарства.

У 1978 р. вступив до аспірантури Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, яку закінчив у 1981 р., а в 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія порід у дубово-букових молодняках передгір’я Закарпаття та оптимізація режиму їх вирощування».

У 1984 р. обирається за результатами конкурсу на посаду старшого наукового співробітника УкрНДІЛГА, а в 1989 р. – завідувачем лабораторії лісівництва цього ж наукового закладу. Впродовж 1995-2001 рр. працював на посаді першого заступника директора УкрНДІЛГА.

Ткач В.П. продовжує дослідження з вивчення багатофункціональної ролі лісів, закладає нові активні експерименти з вивчення водоохоронної та гідрологічної функції лісів. Вчений започаткував новий науковий напрямок в Україні стосовно заплавного лісівництва, розробляє наукові засади ведення лісового господарства з урахуванням особливостей водозборів рік. Розвинув вчення Г.М. Висоцького про лісову пертиненцію, ідею системного і програмно-цільового лісовирощування на водозбірній основі. У 1999 р. за результатами досліджень успішно захистив докторську дисертацію на тему «Заплавні ліси України та наукові основи ведення господарства в них».

З 2001 р. Ткач В.П. працює на посаді директора УкрНДІЛГА. У 2003 р. йому присвоєно вчене звання професора, у 2007 р. обрано членом-кореспондентом Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної аграрної академії наук України.

Під керівництвом та за участю професора Ткача В.П. розроблено низку нормативних документів і практичних рекомендацій щодо лісокористування, ведення лісового господарства у лісах різних природних зон, рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів, поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, методичні рекомендації щодо збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду різних категорій, обґрунтовані нові періоди стиглості для основних лісових порід України. Професор Ткач В.П. у складі робочої групи брав активну участь у розробці стратегічних документів лісової галузі: «Лісового кодексу України» (2005-2006 рр.), Державної програми «Ліси України» на 2002-2015 рр., «Концепції реформування та розвитку лісового господарства України» (2006 р.), «Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні» (2013 р.) та ін. Тісно співпрацював з Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Професор Ткач В.П. входить до складу Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміни клімату та робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО.

Професор Ткач В.П. є автором і співавтором низки монографічних праць, зокрема, «Заплавні ліси України» (1999), «Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи» (2003), «Менеджмент охоронних лісів України» (2003), «Лісові насадження Вінничини» (2006); підручника для ВНЗ «Лісова типологія» (2002). Загальний доробок вченого складає понад 230 наукових праць, у т.ч. 13 монографій і два патенти. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських та одна докторська дисертації.

За цикл опублікованих наукових праць Указом Президента України №440/2016 від 11.10.2016 професору Ткачу В.П. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки .

За плідну наукову діяльність вчений нагороджений Почесною Грамотою Держкомлісгоспу СРСР (1988 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), іменним годинником Голови Держкомлісгоспу України (2004 р.), нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» (2004 р.), Почесною Грамотою Національної академії наук України (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України «Почесний лісівник України» (2011 р.), відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки» (2014 р.), почесною відзнакою НААН (2014 р.), почесною відзнакою Товариства лісівників України (2014 р), Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2017 р.).

Професор Ткач В.П. є головним редактором збірника наукових праць «Лісівництво і агролісомеліорація», членом редколегії наукових видань «Лісовий журнал», «Вісник ХНАУ», «Наукові праці ЛАН України», «Лісовий і мисливський журнал».

Е-maіl: Tkach@uriffm.org.ua

nach oben