Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Бала Олександр Петрович

Бала Олександр Петрович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України,
доцент кафедри лісового менеджменту НУБіП України,
кандидат сільськогосподарських наук

Народився 9 липня 1976 року в с. Новаки Лубенського району Полтавської області. У 1995 р. закінчив Лубенський лісний технікум (тепер – Лубенський лісотехнічний коледж) за спеціальністю "Лісове господарство". У 2000 р. закінчив з відзнакою Національний аграрний університет (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

З 2001 по 2004 рр. навчався у очній аспірантурі Національного аграрного університету. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України» та здобув наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – Лісовпорядкування та лісова таксація. Вчене звання доцента присвоєно у 2009 р. по кафедрі лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Доцент Бала О.П. розпочав педагогічну діяльність у 2002 р. асистентом кафедри лісового менеджменту. Впродовж 2004-2005 рр. працював штатним співробітником на державній науковій тематиці, з 2007 р. – доцентом кафедри лісового менеджменту. З 2004 по 2011 рр. за сумісництвом виконував обов’язки заступника декана лісогосподарського факультету. В період 2011-2014 рр. – декан лісогосподарського факультету. У 2015 р. працював на посаді заступника директора з навчальної та виховної роботи ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України. Впродовж 2016-2018 рр. навчався у очній докторантурі. З 2006 по 2013 рр. виконував обов’язки секретаря, а з 2013 р. – заступник голови науково-методичної підкомісії науково-педагогічних працівників вищих аграрних закладів з напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Підготовку фахівців здійснює за спеціальностями «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» і «Деревообробні та меблеві технології». Викладає навчальні дисципліни, пов’язані із бухгалтерським обліком у різних сферах лісової, комунальної та деревообробної галузей. Науково-педагогічний стаж складає 16 років.

Доцент Бала О.П. є автором та співавтором понад 50 наукових та 20 навчально-методичних праць, у тому числі трьох монографій. Наукові інтереси пов’язані з теоретичним обґрунтування та особливостями реалізації системи актуалізації таксаційних показників насаджень твердолистяних порід України. Серед опублікованих наукових та науково-методичних праць можна відзначити такі:

Бала О.П. Аналіз таблиць ходу росту для модальних штучних мішаних дубових насаджень лісостепової зони України // Наук. вісн. НАУ: зб. наук. праць. – 2006. – № 103. – С. 133-140.

Бала А.П., Зибцев С.В. Особенности реализации магистерских программ на лесохозяйственном факультете Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. – С-Пб.: Изд-во политехнического университета, 2010. – С. 148-153.

Лакида П.І., Бала О.П. Актуалізація параметрів росту штучних дубових деревостанів лісостепу України: моногр. – Корсунь-Шевченківвський: ФОП Гавришенко В.М., 2012. – 196 с.

Лакида П.І., Бала О.П., Матушевич Л.М., Лакида І.П., Іванюк І.Д. Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: моногр. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.В., 2018. – 206 с.

Бала О.П. Типологічна характеристика твердолистяних деревостанів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. – 2016. – № 238. – С. 9-17.

Бала О.П., Хань Є.Ю. Моделювання динаміки середньої висоти модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2016. – № 27. – С. 22-27.

Бала А.П., Лакида П.И. Современное состояние и продуктивность модальных грабовых древостоев Украины // Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. трудов ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2016. – Вып. 76. – С. 57-62.

Потапенко А.М., Усеня В.В., Лакида П.И., Бала А.П., Матушевич Л.М. Сравнительная характеристика дубрав Белорусского и Украинского Полесья в условиях изменяющегося климата // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 266. – С. 64-72.

Е-maіl: bala@i.ua

nach oben