Кафедра історії України, політології та права

gerb11

 Завідувач кафедри, к. і. н., доцент Шептицька Любов Богданівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

 iupp(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-22, (032) 258-42-25

Кафедра історії України, політології та права

Sheptytska liybov bohdanivna

Завідувач кафедри,
к.і.н, доцент
Шептицька Любов Богданівна

Історія кафедри починається з середини ХХ ст., коли була створена загальна суспільна кафедра у НЛТУ України, яка пройшла шлях великих трансформацій.

У листопаді 1990 р. на базі кафедри політичної історії XX ст. створено кафедру історії України. Це зумовлено потребою часу. Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 р. прийняла Декларацію про державний суверенітет. Відповідно до цих обставин виникла потреба в науковому вивченні й викладанні в Університеті гуманітарних дисциплін, у тому числі історії України. У стислі терміни викладачі та студенти були забезпечені новими підручниками, посібниками, довідниками з історії України, насамперед працями відомих українських істориків минулого – М. Грушевського, Д. Дорошенка, О. Єфименко, І. Крип’якевича, а також популярними курсами вчених української діаспори, зокрема А. Жуковського, Н. Полонської-Василенко, О. Субтельного. Підготовлено методичне забезпечення для викладання нових курсів. Організовувалися заходи щодо перепідготовки науково-педагогічних кадрів.

У основу навчальної програми з історії України покладено державницький підхід до формування національної свідомості майбутніх спеціалістів, виховання патріотичних та морально-етичних якостей студентів, почуття гордості за тисячолітню історію українського народу. Запроваджені спецкурси дали студентам змогу ґрунтовніше оволодіти знаннями з української історії. Це: «Історія української державності»; «Національно-визвольний рух у Західній Україні в XX ст.»; «Історія української еміграції»; «Україна в історії міжнародних відносин»; «Україна в Європі та світі».

З метою формування у студентської молоді громадянської позиції та відповідального ставлення до конституційних обов’язків, підвищення правосвідомості та правової культури на кафедрі з 1997 р. запроваджено викладання низки правничих дисциплін. З-поміж них – конституційне право, основи права України, правознавство, трудове, підприємницьке, екологічне, фінансове, адміністративне, міжнародне приватне, договірне право, господарське законодавство. Правові знання – це життєва та фахова необхідність для майбутніх працівників виробництва.

Унаслідок чергової реорганізації кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у липні 2003 р. до кафедри історії України приєднано кафедру політології. У 2005 р. кафедру перейменовано на кафедру історії України, політології та права. Вона забезпечує викладання гуманітарних дисциплін на всіх факультетах університету і забезпечує високий рівень знань, історичного й політологічного мислення та правової підготовки студентів. У структурі кафедри діють три секції – історії України, політології та правнича секція.

У зв’язку з інтеграцією України в Європейський освітній простір постала гостра необхідність у застосуванні новітніх навчальних технологій, використанні мультимедійних технічних засобів. Викладачі кафедри активно опановують та запроваджують у навчальний процес нові методики викладання предметів, спрямовані на розвиток і вдосконалення фахових умінь та навичок, що допоможуть приймати виважені рішення та застосовувати отримані знання у процесі професійної діяльності. Перехід від авторитарного стилю спілкування зі студентами до партнерських форм навчальної комунікації дає змогу активізувати роботу студентів, спонукає їх працювати з інформацією самостійно.

На кафедрі впроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та кредитного виміру навчального навантаження студентів. Одночасно ми зберігаємо національну палітру, самобутність та надбання у викладанні гуманітарних дисциплін.

Разом із забезпеченням навчально-виховного процесу викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у роботі міжнародних та республіканських конгресів, симпозіумів і конференцій. Центральну проблему наукових досліджень становлять актуальні питання українського державотворення: історія національно-визвольного руху; діяльність політичних партій західної України в 20–30-х роках XX ст.; історія українського парламентаризму в Західній Україні у першій половині XX ст.; становлення та діяльність органів адміністративного управління і місцевого самоврядування на західноукраїнських землях у другій половині XIX – першій третині XX ст.; розвиток правової та політичної думки в Україні тощо. Лише за останні 15 років викладачі кафедри опублікували 11 монографій і навчальних посібників, низку наукових статей. Серед найважливіших – «Державність України в 1917 – 1920 рр.» В. О. Кондратюка, «ЗУНР – становлення і захист» В. О. Кондратюка (у співавторстві з В. Л. Регульським), «Українська революція – здобутки і втрати у державотворчих змаганнях» В. О. Кондратюка (у співавторстві з С. Б. Буравченковою), «Державотворення України по обидві сторони Збруча» В. О. Кондратюка та ін., підручник «Історія України» (співавтор О. Ю. Зайцев), «Нарис політичної думки в Україні» О. І. Юристовського, «Суспільно-політична думка. Словник-довідник» О. І. Юристовського, «Система органів місцевого самоврядування Галичині у 1919 – 1939 рр.: історико-правовий аспект» М. М. Іваника (у співавторстві з С. В. Кондратюком), «Основи права України» (кер. авт. кол. – В. О. Кондратюк), «Господарське законодавство» (автори В. Л. Ортинський, С. В. Кондратюк, О. В. Кондратюк, О. В. Ременяк, І. І. Огородник).

Викладачі історії України та політології брали участь у таких міжнародних видавничих проектах, як «Енциклопедія українознавства» (проф. С. П. Павлюк), «Церква і соціальні проблеми» (доц. М. І. Гайковський), «Енциклопедія Львова» (доц. М. М. Іваник), у виданні посібника «Українське народознавство» та інших. З 1990 р. захищено дві докторські та шість кандидатських дисертацій. Значний внесок у розвиток наукових досліджень зробили викладачі-сумісники, які тривалий час працювали на кафедрі, зокрема М. Р. Литвин – д-р. іст. наук, професор, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, та науковий працівник цього ж інституту, д–р. іст. наук, доцент І. Я. Соляр. У жовтні 2010 р. викладачі кафедри виступили ініціаторами та провели міжвузівську науково-практичну конференцію «Питання історії і проблеми відродження українського козацтва», присвячену пам’яті професора Ярослава Дашкевича. На високому науковому рівні відбулася міжвузівська науково-практична конференція, присвячена 95-річчю утворення ЗУНР, організована нашою кафедрою.

Викладацький колектив кафедри активно долучився до програми екологізації навчально-виховного процесу, що розроблена та реалізується в Університеті з 2004 р. Мета програми – формування у студентів екологічного мислення. У стислі терміни викладачі підготували навчально-дидактичні матеріали з базових кафедральних дисциплін – історії України, політології та правничих дисциплін, які містили екологічну складову. В підсумку опубліковано колективний навчальний посібник «Екологізація гуманітарної освіти» за ред. акад. НАН України Ю. Ю. Туниці (кер. авт. кол. – д. і. н., проф. В. О. Кондратюк).

У листопаді 2005 р. усі викладачі кафедри взяли участь у роботі міжвузівської науково-практичної конференції «Екологізація освіти України в контексті завдань Болонського процесу», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід – Захід – проблеми сталого розвитку» (Донецьк–Львів) з питань екологізації навчального процесу у ВНЗ (2011 р.), Міжнародної наукової конференції «Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи» (2013 р.).

На межі ХХ–ХХІ ст. у науці з’явився термін «сталий розвиток», що посідає центральне місце не лише у світовій економіці, а й у соціально-гуманітарній науці.

До основних напрямів переходу України до сталого розвитку належить створення системи виховання й освіти. Сталий розвиток – це і система моральних, патріотичних цінностей, що закладаються в процесі гуманітарної освіти. Через гуманітарну освіту кафедра формує культуру молодої людини (правову, політичну, економічну та ін.).

Розбудова Української держави, відродження української нації потребують активного втілення у життя Концепції національного виховання молоді, в якій національно-патріотичне виховна студентів є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні загальноуніверситетських заходів, присвячених знаменним подіям української історії. Вже традиційними стали урочисті академії з нагоди річниці утворення УПА, ЗУНР, вечори, присвячені дням народження видатних державних та політичних діячів України.

Зацікавлюють студентів перегляди документальних короткометражних кінофільмів із комплексу «Невідома Україна, нариси нашої історії», участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».

Системною стала робота з організації студентських «круглих столів» на актуальні теми суспільного життя, зокрема: «Звідки взялися українці? Розповідь про історію виникнення української нації», «Звідки і коли українці з’явилися на арені світової історії?», «Зоряний час козацтва. Про найкращі зоряні часи козацтва в Україні, славні перемоги козаків під проводом Богдана Хмельницького», «Михайло Грушевський. Розповідь про першого Президента України, Голову Центральної Ради Михайла Грушевського, його життя та смерть», «Під олівцями кривавих диктаторів. Розповідь про події 1939–1941 років – возз’єднання українських земель унаслідок першого періоду Другої світової війни», «Повернута самостійність. Про події 1991–1993 років: референдум за незалежність України, вибори Президента України та його присягу, передачу Миколою Павлюком документів Державного Центру Української Народної Республіки, який 72 роки працював поза межами України, Леоніду Кравчуку».

Кафедра організовує екскурсії в музеї м. Львова. Практично всі студенти-першокурсники, які вивчають курс історії України, знайомляться з експонатами музеїв: музею-садиби М. Грушевського, музею-садиби І. Франка, музею-тюрми на Лонцького, музею-краївки Р. Шухевича, музею «Русалка Дністрова», музею давніх пам’яток м. Львова, історичного музею, військово-історичного музею ПрикВО Західного оперативного командування та інших.

На постійній основі на кафедрі діє правничий лекторій «Молодь і закон», що сприяє підвищенню правосвідомості студентів.

Особливо посилила кафедра виховну роботу серед студентів у час історичних подій на Майдані та у зв’язку з подіями в Криму (агресія Росії).

Пам’ятаючи актуальні слова Т. Г. Шевченка: не ділити Україну, любити її й утверджувати в ній добро, правду та рівність, ми посилюємо патріотичне виховання студентської молоді, славимо Героїв Небесної сотні.

На кафедрі в різні роки працювали викладачі-фахівці: доценти С. І. Васюта, В. О. Гавриленко, І. П. Голубенко, М. І. Гайковський, М. К. Дишев, С. І. Дорошенко, О. Ю. Зайцев, В. Н. Кравченко, Г. Ф. Марискевич, П. О. Сауляк, В. Ю. Чоповський, Л. П. Шлемкевич, О.І. Юристовський; ст. викладачі Р. Б. Бедрій, І. М. Вітковська,  Т. Я. Довгий, О. В. Омельченко, І.І. Огородник, О.В.Ременяк, І. Я. Шемечко та інші.

Сьогодні на кафедрі працюють викладачі, професіоналізм яких поєднується з високими морально-етичними якостями. Серед них – завідувач кафедри, д. і. н., проф. В. О. Кондратюк, к. і. н., доценти М. М. Іваник, Н. Г. Захарчин, Л. Б. Шептицька, доценти Н. В. Гапонюк, Г. С. Гулик, ст. викладачі Р. Ф. Мартинишин, О. В. Ременяк, асистент І. П. Саламаха і ст. лаборант Л. Я. Олійник.

Професорсько-викладацький колектив кафедри, розуміючи, що ХХІ ст. визначене як століття соціально-гуманітарних наук і що кожен молодий фахівець повинен мати відповідну соціально-гуманітарну підготовку, спрямовує свої зусилля на вирішення цих важливих завдань та готується гідно відзначити 140-річчя заснування Національного лісотехнічного університету України.

Завідувачем кафедри є кандидат історичних наук, доцент Шептицька Любов Богданівна.

Доценти кафедри:

Старший викладач кафедри:

 1.  Історія України: проблеми державності.
 2.  Політологія.
 3.  Господарське законодавство.
 4.  Екологічне право.
 5.  Міжнародне право.
 6.  Основи права.
 7.  Правознавство.
 8.  Підприємницьке право.
 9.  Фінансове право.
 10. Україна в Європі та світі (спецкурс).

Лише за останні роки викладачами кафедри було опубліковано низку монографій, книг та наукових брошур, кілька десятків статей. Зокрема:

1. Кондратюк В.О. Державність України. – Львів, 1992.

2. Кондратюк В.О. ЗУНР: становлення та захист. – Львів, 1998.

3. Юристовський О.І. Політична думка в Україні від давніх часів до кінця XVІІІ ст. – Львів, 1998.

3. Юристовський О.І. Українська політична думка XІX ст. – Львів, 1999.

4. Юристовський О.І. Основні напрями української політології XX ст. – Львів, 2000.

5. Кондратюк В.О., Піскорський О.В., Лепісевич П.М. В’ячеслав Липинський – ідеолог українського консерватизму. – Львів, 2003.

6. Кондратюк В.О., Кондратюк С.В. Україна в полі геополітичних інтересів імперських сил на початку XX ст. – Львів, 2005.

7. Іваник М.М., Кондратюк С.В. Система органів місцевого самоврядування в Галичині у 1919 – 1939 рр. Історико-правовий аспект. – Львів, 2007.

8. Кондратюк В.О. „Життя прожити...” – Львів, 2008.

9. Кондратюк В.О., Кручкевич Г.С. Нариси історії Сокольської філії товариства „Просвіта” (1898 – 1939 рр.). – Львів, 2009.

10. Іваник М.М., Кондратюк В.О. Розвиток України в умовах незалежності. Навчальний посібник. – Львів, 2015. – 146 с.

11. Ю.Ю. Туниця, Л.І. Каденюк, В.О. Кондратюк.  Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. / за. ред. академіка НАН України Ю.Ю. Туниці. – Львів: Укр ін.-тут «Євросоціум», 2015. – 336 с.

Основними напрямами наукової роботи викладачів кафедри є дослідження ключових проблем історії українського національно-визвольного руху та політичного розвитку в XX ст., а також проблеми становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні. Кафедральна науково-дослідна тема - „Державотворчі процеси та розвиток політико-правової думки в Україні в першій половині XX століття.” Ця тема є складовою частиною спільного напряму досліджень кафедр соціально-гуманітарних дисциплін НЛТУ України „Соціокультурні детермінанти розвитку українського суспільства: Минуле і сучасність”.

В рамках кафедральної наукової теми викладачі кафедри зосередили свою увагу на наступних напрямах наукових досліджень:

1. Кондратюк В.О., проф., д. і. н.

 • Українське державотворення в 1 чверті XX ст.

3. Іваник М.М., доц., к. і. н.

 • Місцеве самоврядування на західноукраїнських землях в контексті проблем державотворення (1 третина XX ст.)

4. Захарчин Н. Г., доц., к. і. н.

 • Проблеми адміністративно-територіального та державного статусу українських етнічних земель у складі Російської імперії на початку XX ст.

5. Шептицька Л. Б., доц., к. і. н.

 • Правовий та державно-політичний аспект в працях Степана Барана.

6. Саламаха І. П., доцент.

 • Державна охорона історичних пам’яток Східної Галичини у першій половині XX ст.

Викладачі кафедри підтримують тісні контакти з науковцями повідних ВУЗів Львова та України, беруть участь в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та конгресах, публікують результати досліджень у провідних фахових вітчизняних і зарубіжних журналах.

Last modified on Вівторок, 05 березня 2019 09:35

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper