Кафедра філософії, соціології та культурології

gerb11

 

 Завідувач кафедри, к.с.н, доцент Лободинська Оксана Мирославівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, корпус №1

 lisfilos(at)ukr.net
 kult2016(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-77,
 (032) 258-42-98
 (032) 258-42-12

Lobodynska1

Завідувач кафедри,
к.с.н, доцент
Лободинська Оксана МирославівнаЯк самостійний освітньо-науковий підрозділ кафедра існує з 1981 р. До того часу викладання філософських дисциплін здійснювалося у складі кафедр ширшого суспільно-гуманітарного профілю, якими керували доценти (пізніше – професори) В. М. Чуприна, В. М. Свінціцький, М. М. Верников, доценти В. Д. Мазур, Б. А. Стеблич. З 1981 р. кафедру очолювали канд. філос. наук Г. А. Перфілов, проф.О. М. Сичивиця, доценти В. Ф. Потапчук і М. А. Скринник. З 1993 р. кафедрою завідує д-р філос. наук, проф. Е. П. Семенюк, академік Української академії інформатики, член Нью-Йоркської академії наук і Міжнародної академії ноосфери (сталого розвитку).

На кафедрі довго і плідно працювали доктор філософських наук, професор О. М. Сичивиця, кандидати філософських наук, доценти Л. В. Рижак, В. М. Баланчук, асистенти І. В. Сульженко та О.О. Гостинецька. Ветеранами кафедри, які працюють і нині, є кандидат філософських наук, доцент І.М. Возняк та доктор філософських наук, професор М.А. Скринник.

Протягом останніх десятиліть викладачі кафедри багато зробили для перебудови навчально-методичної та наукової роботи в умовах демократизації суспільства. Було підготовлено та запроваджено в навчальний процес низку авторських курсів з філософії і спеціальних курсів, кафедра почала також викладання основ психології та педагогіки для студентів усіх спеціальностей. Оновлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, підготовлено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає кафедра. Триває робота з удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті Болонської декларації. Важливим аспектом навчально-педагогічної роботи кафедри вже давно стала філософсько-методологічна та психолого-педагогічна підготовка аспірантів та здобувачів наукових ступенів з усіх спеціальностей університету.

Значна увага на кафедрі приділяється екологізації викладання філософських та психологічних дисциплін. Ця робота почалася з участі професора Е. П. Семенюка у виконанні бельгійсько-українського проекту ”Філософські та економічні засади сталого розвитку” (1998-99 рр., спільно з університетами в Генті, Антверпені та Львівським національним університетом ім. І. Франка). Результатом виконання проекту є те, що з 2000 р. кафедра бере участь у підготовці магістрів з економіки довкілля та природних ресурсів за міжнародним освітнім проектом ENARECO. З тих пір у курси різних дисциплін кафедри поступово включаються теми та фрагменти соціально-екологічного змісту (цю роботу, зокрема, відбито у книзі: Екологізація гуманітарної освіти. Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів: Апріорі, 2004. – с. 27-34). У травні 2015 р. вийшов друком навчальний посібник колективу кафедри ”Філософсько-психологічний вимір відношення «людина – природа»” за редакцією доцента Л. Я. Фльорко.

Протягом останніх десятиріч кафедра розвивала міжнародне співробітництво, зокрема, з науковими установами та університетами Білорусі, Молдови, Росії, США, Бельгії, Польщі. Низку праць викладачів опубліковано у зарубіжних наукових виданнях.

З 1994 р. при кафедрі працює Філософський клуб університету, на засіданнях якого розглядаються актуальні проблеми історії філософської думки та сьогодення.

Професор кафедри

Доценти кафедри:

Денис Ірина Зеновіївна - асистент, к.і.н..

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу та інших аспектів роботи здійснюють:

  1. Філософія (філософія, етика, естетика, логіка, релігієзнавство)

Засади світоглядних знань про дійсність та місце людини у ній.

  1. Етика та естетика

Вивчення засад теорії моралі та сприйняття людиною краси.

  1. Філософія науки

3а. Філософські проблеми наукового пізнання

Вивчення світоглядно-методологічних засад науково-дослідної діяльності та ролі науки у прогресі суспільства.

  1. Філософські засади сталого розвитку

Осмислення світоглядно-методологічних проблем перспективи розвитку людства.

  1. Основи психології та педагогіки
  1. Психологія та педагогіка

Вивчення засад психічної діяльності людини, процесів навчання та виховання.

     6. Психологія

            Осмислення функцій людської психіки.

     7Психологія управління

            Вивчення засад оптимізації управлінської діяльності.

     8Психологія творчості

         Вивчення засад креативної діяльності.

     9Когнітивна психологія

            Вивчення людської психіки з акцентом на пізнавальній діяльності.

     10Педагогічні основи викладацької діяльності

            Вивчення вимог педагогіки до діяльності викладача.

     11Основи психології та педагогіки вищої школи

     11.1. Педагогіка та психологія вищої школи

Вивчення вимог психології та педагогіки до діяльності викладача вищої  школи.

     12. Психофізіологія сприйняття середовища

            Осмислення передумов та засад творчості дизайнера.

(підручники, посібники, навч. - методичні матеріали)
а) Підручники  б) Посібники   в) Конспекти лекцій  г) Навч. – метод. матеріали

а) Підручники 

1. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 152 с.

2. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Вид. 2, випр. та доповн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 306 с.

3. Шамлян К. М.,  Кліманська М. Б. Проективні методи дослідження особистості. Підручник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с.

б) Навчальні посібники 

1. Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку. Навчальний посібник для магістрів та аспірантів. – Львів: Афіша, 2002. – 200 с.

2. Предмет і проблематика філософії. Навчальний посібник / За заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001. – 485 с.

3. Шамлян К. М. Психологія творчості. Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 64 с.

4. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Фльорко М. Я. Філософія. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 479 с.

5. Філософсько-психологічний вимір відношення «людина-природа». Навчальний посібник / Л. Я. Фльорко, М. А. Скринник, Е. П. Семенюк та ін.; за заг. ред. Л. Я. Фльорко. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 270 с.

в) Конспекти лекцій 

1. Сичивиця О. М. Наука, мораль і моральний кодекс вченого. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 123 с.

2. Сичивиця О. М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого. Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 198 с.

3. Семенюк Е. П. Суспільство і природа. Глобальні проблеми сучасності і концепція сталого розвитку. Лекція з екологічної філософії (для студентів і аспірантів усіх спеціальностей). – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 13 с.

4. Шикула О. П., Баланчук В. М. Психологія управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 104 с.

5. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Спілкування як сфера міжособистісних стосунків. Лекція з дисциплін ”Основи психології та педагогіки” та ”Психологія” (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: (НЛТУ України), 2014. – 42 с.

г) Навч. – метод. матеріали

1. Семенюк Е. П., Возняк І. М., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Етика та естетика: Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, НЛТУ України, 2009. – 39 с.

2. Баланчук В. М., Шикула О. П. Психологія управління. – Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 53 с.

3. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Ділові ігри, практичні вправи та тренінги з курсу: «Основи психології та педагогіки». – Львів, РВВ НЛТУ України, 2006. – 67 с.

4. Шамлян К., Рижак Л. Психологічний портрет особистості: Навчальний практикум з курсу «Основи психології та педагогіки» (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 84 с.

5. Семенюк Е. П., Сичивиця О.М., Возняк І. М., Рижак Л. В., Скринник М.А. Плани семінарських занять авторських курсів з філософії (для студентів). – Львів: УкрДЛТУ, 1994. – 40 с.

6. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М., Гостинецька О. О. Тематика контрольних робіт з курсу філософії (з методичними рекомендаціями для заочної форми навчання) – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 62 с.

7. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М. Філософія. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 33 с.

8. Шамлян К. М., Рижак Л. В., Скринник М. А., Гостинецька О. О. Основи психології та педагогіки. Варіанти модульних контрольних завдань для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання. – Львів, РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 40 с.

9. Скринник М. А., Рижак Л. В., Фльорко Л. Я. Плани семінарських занять з філософії та методичні рекомендації. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 39 с.

10. Скринник М. А., Рижак Л. В., Возняк І. М., Гостинецька О. О., Фльорко Л. Я. Питання модульних контрольних робіт з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 32 с. 11. Семенюк Е. П. Філософія: Навчально-методичні матеріали для аспірантів і здобувачів наукових ступенів. – Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 32 с.

12. Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Логіка. Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2005. – 27 с.

13. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Методичні поради для самостійної роботи студентів з курсу ”Філософія” для студентів денної форми навчання. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 70 с.

14. Шамлян К. М. Педагогічна самосвідомість викладача вищої школи. Методичні рекомендації з курсу ”Педагогіка та психологія вищої школи”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 44 с.

15. Скринник М. А., Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О П. Тематичний словник ключових понять з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 43 с.

Основний напрям наукової діяльності кафедри: ”Актуальні філософсько-психологічні питання розвитку України та сучасного світу”. Він становить 2 кафедральні науково-дослідні роботи:

  1. Актуальні філософські проблеми сучасної науки і суспільної практики (науковий керівник – д. філ. н., професор Семенюк Е. П.).
  2. Духовно-культурні традиції народу і людина: філософсько-психологічні аспекти (науковий керівник – д. філ. н., професор Скринник М. А.).

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

- зав. каф. докт. філос. наук, проф. Семенюк Е. П. –  філософські засади сталого розвитку, концепція Екологічної Конституції Землі та діалектика глобалізації, методологічні проблеми інформатики і сучасна соціальна практика;

- докт. філос. наук, проф. Скринник М. А. – національна духовна культура, філософська думка України, проблема нац. ідентичності;

-  канд. філос. наук, доц. Возняк І. М. – проблеми теорії пізнання і соціальна практика, проблема свободи людини і сучасність;

-  канд. психол. наук, доц. Шамлян К. М. – психологічні аспекти творчості і соціальна практика, професійна ідентичність та самореалізація людини;

-  канд. філос. наук, доцент Фльорко Л. Я. – соціокультурні засади формування та розвитку людини;

-  канд. філос. наук, доцент Шикула О. П. – національна духовна культура та реалії сучасності.

Last modified on Вівторок, 01 вересня 2020 11:09

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper