Кафедра філософії, соціології та культурології

gerb11

 

 Завідувач кафедри, к.с.н, доцент Лободинська Оксана Мирославівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, корпус №1

 lisfilos(at)ukr.net
 kult2016(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-77,
 (032) 258-42-98
 (032) 258-42-12

Lobodynska1

Завідувач кафедри,
к.с.н, доцент
Лободинська Оксана МирославівнаКафедра «Філософії, соціології та культурології» була створена у 2020 р. шляхом об’єднання кафедр «Соціології та культурології», «Філософії та психології» та «Фізичного виховання». На основі цього на новоутвореній кафедрі сформувались три секції: культурологічна, філософська та фізичного виховання, кожна з яких має свою історію.
Культурологічна секція об’єднує викладачів колишньої кафедри соціології та культурології, яка була створена 1989 р. для посилення соціально-гуманітарної складової підготовки студентів університету. У 1989- 2017 рр. кафедру соціології та культурології очолювала доцент, к. екон. н. - Ірина Петрівна Магазинщикова. На момент заснування вона мала назву «Кафедра основ культури, соціології та права». З 2003 р. кафедра отримала назву «Соціології та культурології».
На кафедрі в різні роки працювали академік НАН України, професор С. П. Павлюк, відомий учений-мистецтвознавець М. І. Моздир, д-р юрид. наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України В. В. Костицький, доценти І. П. Голубенко, Т.О.Гонтар, В. О. Семків, ст. викладач Р.В.Вінтонів, асистенти З. Ф. Кінаш, Т. Я. Довгий, О.О.Тарасенко, А. С. Бурмака та інші.
Філософська секція охоплює викладачів, які працювали на кафедрі філософії та психології. Як самостійний освітньо-науковий підрозділ кафедра філософії існує з 1981 р. До того часу викладання філософських дисциплін здійснювалося у складі кафедр ширшого суспільно-гуманітарного профілю, якими керували доценти (пізніше – професори) В. М. Чуприна, В. М. Свінціцький, М. М. Верников, доценти В. Д. Мазур, Б. А. Стеблич. З 1981 р. кафедру очолювали канд. філос. наук Г. А. Перфілов, проф. О. М. Сичивиця, доценти В. Ф. Потапчук і М. А. Скринник. З 1993 по 2019р.р. кафедрою завідув д-р філос. наук, проф. Е. П. Семенюк, академік Української академії інформатики, член Нью-Йоркської академії наук і Міжнародної академії ноосфери (сталого розвитку).
На кафедрі філософії та психології довго і плідно працювали доктор філософських наук, професор О. М. Сичивиця, кандидати філософських наук, доценти Л. В. Рижак, В. М. Баланчук, асистенти І. В. Сульженко та О.О. Гостинецька. Ветеранами кафедри, які працюють і нині, є кандидат філософських наук, доцент І.М. Возняк та доктор філософських наук, професор М.А. Скринник.
Секція фізичного виховання працює на основі кафедри фізичного виховання, яку було створено 1947 року. У різний час її очолювали Т.О. Ярошевська, доценти В.В. Пижов, О.Д. Махонін, В.В. Скачко, М.П. Сигловий, М.І Славік.
Упродовж багатьох років на кафедрі працювали відомі спеціалісти з фізичного виховання та спорту, зокрема: д. пед. наук, проф. В.М. Корягін, заслужений тренер України П.І. Трофимишин, майстер спорту міжнародного класу Ю.П. Тхоровський, фіналіст Олімпіади 1972 року в Мюнхені в бігу на 10 тис. метрів П.А.Андреєв.
Викладачі новоствореної кафедри багато зробили для перебудови навчально-методичної та наукової роботи в умовах демократизації суспільства. Було підготовлено та запроваджено в навчальний процес низку авторських курсів з філософії, культурології, соціології, психології і педагогіки. Оновлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, підготовлено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає кафедра. Важливим аспектом навчально-педагогічної роботи кафедри є філософсько-методологічна та психолого-педагогічна підготовка аспірантів та здобувачів наукових ступенів з усіх спеціальностей університету.
Значна увага на кафедрі надається екологізації дисциплін. Ця робота почалася з участі професора Е. П. Семенюка у виконанні бельгійсько - українського проекту ”Філософські та економічні засади сталого розвитку” (1998-99 рр., спільно з університетами в Генті, Антверпені та Львівським національним університетом ім. І. Франка). Результатом виконання проекту є те, що з 2000 р. викладачі філософської секції беруть активну участь у підготовці магістрів з економіки довкілля та природних ресурсів за міжнародним освітнім проектом ENARECO. З тих пір у курси різних дисциплін кафедри поступово включаються теми та фрагменти соціально- екологічного змісту (цю роботу, зокрема, відбито у книзі: Екологізація гуманітарної освіти. Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів: Апріорі, 2004. – с. 27-34).
Секція культурології у 2012 році видала навчальний посібник ”Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку українського суспільства” за загальною редакцією І.П. Магазинщикової. 
У травні 2015 р. вийшов друком навчальний посібник ”Філософсько- психологічний вимір відношення «людина – природа»” за редакцією доцента Л. Я. Фльорко.
Розвивається на кафедрі і міжнародне співробітництво, зокрема, з науковими установами та університетами Білорусі, Молдови, Росії, США, Бельгії, Польщі. Низку праць викладачів опубліковано у зарубіжних наукових виданнях. 
На кафедрі створено і активно працюють Філософський клуб університету, Творче об’єднання «Світовид», Музей народної культури, Громадський центр соціологічних досліджень та різноманітні спортивні секції.
З 2020 року об’єднану кафедру очолює к. соц. н., доцент Лободинська Оксана Мирославівна.

IMG 5796

Професори кафедри:

Доценти кафедри:

Викладачі:

Навчально-допоміжний персонал:

 • старший лаборант Ірина Степанівна Ковалик
 • секретар-перекладач сліпого викладача Любов Іванівна Возняк.

 1. Культурологічна секція:
  «Українська мова» (за професійним спрямуванням),
  «Історія української культури»
  «Соціологія»
  «Історія мистецтва та архітектури»
  «Релігієзнавство»
  «Культурологія»
  «Культура особистості»,
  «Культура виробництва»
  «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
  «Фахова термінологія»
  «Імідж ділової людини»
  «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність»
  «Соціологія сталого розвитку».

 2. Філософська секція:
  «Філософія»
  «Філософські проблеми наукового пізнання»
  «Філософія і методологія науки»
  «Філософські засади сталого розвитку»
  «Філософія науки»
  «Педагогіка і психологія»
  «Психологія»
  «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності»
  «Психологія управління та педагогіка»
  «Етика та естетика»
  «Естетика»
  «Основи психології»
  «Психологія управління»

 3. Секція фізичного виховання:
  «Фізичне виховання»

 4. Гуртки спортивного вдосконалення:
  «Пауерліфтинг»
  «Легка атлетика»
  «Бокс»
  «Шахи»
  «Настільний теніс»
  «Баскетбол»
  «Армреслінг»
  «Волейбол»

(підручники, посібники, навч. - методичні матеріали)
а) Підручники  б) Посібники   в) Конспекти лекцій  г) Навч. – метод. матеріали

а) Підручники 

1. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 152 с.

2. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Вид. 2, випр. та доповн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 306 с.

3. Шамлян К. М.,  Кліманська М. Б. Проективні методи дослідження особистості. Підручник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с.

б) Навчальні посібники 

1. Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку. Навчальний посібник для магістрів та аспірантів. – Львів: Афіша, 2002. – 200 с.

2. Предмет і проблематика філософії. Навчальний посібник / За заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001. – 485 с.

3. Шамлян К. М. Психологія творчості. Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 64 с.

4. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Фльорко М. Я. Філософія. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 479 с.

5. Філософсько-психологічний вимір відношення «людина-природа». Навчальний посібник / Л. Я. Фльорко, М. А. Скринник, Е. П. Семенюк та ін.; за заг. ред. Л. Я. Фльорко. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 270 с.

в) Конспекти лекцій 

1. Сичивиця О. М. Наука, мораль і моральний кодекс вченого. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 123 с.

2. Сичивиця О. М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого. Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 198 с.

3. Семенюк Е. П. Суспільство і природа. Глобальні проблеми сучасності і концепція сталого розвитку. Лекція з екологічної філософії (для студентів і аспірантів усіх спеціальностей). – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 13 с.

4. Шикула О. П., Баланчук В. М. Психологія управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 104 с.

5. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Спілкування як сфера міжособистісних стосунків. Лекція з дисциплін ”Основи психології та педагогіки” та ”Психологія” (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: (НЛТУ України), 2014. – 42 с.

г) Навч. – метод. матеріали

1. Семенюк Е. П., Возняк І. М., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Етика та естетика: Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, НЛТУ України, 2009. – 39 с.

2. Баланчук В. М., Шикула О. П. Психологія управління. – Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 53 с.

3. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Ділові ігри, практичні вправи та тренінги з курсу: «Основи психології та педагогіки». – Львів, РВВ НЛТУ України, 2006. – 67 с.

4. Шамлян К., Рижак Л. Психологічний портрет особистості: Навчальний практикум з курсу «Основи психології та педагогіки» (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 84 с.

5. Семенюк Е. П., Сичивиця О.М., Возняк І. М., Рижак Л. В., Скринник М.А. Плани семінарських занять авторських курсів з філософії (для студентів). – Львів: УкрДЛТУ, 1994. – 40 с.

6. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М., Гостинецька О. О. Тематика контрольних робіт з курсу філософії (з методичними рекомендаціями для заочної форми навчання) – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 62 с.

7. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М. Філософія. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 33 с.

8. Шамлян К. М., Рижак Л. В., Скринник М. А., Гостинецька О. О. Основи психології та педагогіки. Варіанти модульних контрольних завдань для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання. – Львів, РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 40 с.

9. Скринник М. А., Рижак Л. В., Фльорко Л. Я. Плани семінарських занять з філософії та методичні рекомендації. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 39 с.

10. Скринник М. А., Рижак Л. В., Возняк І. М., Гостинецька О. О., Фльорко Л. Я. Питання модульних контрольних робіт з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 32 с. 11. Семенюк Е. П. Філософія: Навчально-методичні матеріали для аспірантів і здобувачів наукових ступенів. – Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 32 с.

12. Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Логіка. Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2005. – 27 с.

13. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Методичні поради для самостійної роботи студентів з курсу ”Філософія” для студентів денної форми навчання. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 70 с.

14. Шамлян К. М. Педагогічна самосвідомість викладача вищої школи. Методичні рекомендації з курсу ”Педагогіка та психологія вищої школи”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 44 с.

15. Скринник М. А., Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О П. Тематичний словник ключових понять з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 43 с.

Основний напрям наукової діяльності кафедри: ”Актуальні філософсько-психологічні питання розвитку України та сучасного світу”. Він становить 2 кафедральні науково-дослідні роботи:

 1. Актуальні філософські проблеми сучасної науки і суспільної практики (науковий керівник – д. філ. н., професор Семенюк Е. П.).
 2. Духовно-культурні традиції народу і людина: філософсько-психологічні аспекти (науковий керівник – д. філ. н., професор Скринник М. А.).

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

- зав. каф. докт. філос. наук, проф. Семенюк Е. П. –  філософські засади сталого розвитку, концепція Екологічної Конституції Землі та діалектика глобалізації, методологічні проблеми інформатики і сучасна соціальна практика;

- докт. філос. наук, проф. Скринник М. А. – національна духовна культура, філософська думка України, проблема нац. ідентичності;

-  канд. філос. наук, доц. Возняк І. М. – проблеми теорії пізнання і соціальна практика, проблема свободи людини і сучасність;

-  канд. психол. наук, доц. Шамлян К. М. – психологічні аспекти творчості і соціальна практика, професійна ідентичність та самореалізація людини;

-  канд. філос. наук, доцент Фльорко Л. Я. – соціокультурні засади формування та розвитку людини;

-  канд. філос. наук, доцент Шикула О. П. – національна духовна культура та реалії сучасності.

Last modified on Четвер, 18 січня 2024 11:09

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper