УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У березні 1993 р. Львівський лісотехнічний інститут очо­лив доктор економічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Юрій Юрійович Туниця. Він багато років працював у ЛЛТІ, зокрема на поса­дах завідувача кафедри та проректора. Саме Ю. Ю. Туниця обґрунтував концепцію щодо зміни статусу і назви закладу. Ініціатива ректора була підтримана на конференції трудового колективу. Після цього розпочалася активна цілеспрямована робота для реалізації цієї концепції.

У березні 1993 р. Львівський лісотехнічний інститут очо­лив доктор економічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Юрій Юрійович Туниця. Він багато років працював у ЛЛТІ, зокрема на поса­дах завідувача кафедри та проректора. Саме Ю. Ю. Туниця обґрунтував концепцію щодо зміни статусу і назви закладу. Ініціатива ректора була підтримана на конференції трудового колективу. Після цього розпочалася активна цілеспрямована робота для реалізації цієї концепції

Інститут успішно пройшов акредитацію та 17 червня 1993 р. одержав державну ліцензію на освітню діяльність за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем на основні спеціальності «Лісове господарство і садово-паркове господарство», «Лісоінженерна справа», «Технологія дере­вообробки», «Машини і обладнання лісового комплексу», «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Економіка і управління у галузях лісового комплексу», «Ландшафтна архітектура». Спеціальності «Дизайн», «Екологія», «Бухгалтерський облік», «Контроль та аналіз господарської діяльності» були акредитовані за третім рівнем. Велику роботу у підготовці матеріалів акредитації провели проректори В. І. Вайданич, Д. Л. Дудюк, Б. В. Про­копович.

Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 13 серпня 1993 р. на базі Львівського лісотехнічного інститу­ту ім. Петра Погребняка було створено Український держав­ний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ).

Оскільки підготовка спеціалістів вищої кваліфікації для лісової галузі у країнах Європи здійснюється в системі універ­ситетів, новий статус дав змогу УкрДЛТУ готувати бака­лаврів, спеціалістів і магістрів так, як у відомих у світі техно­логічних та технічних університетах, наприклад, Московсько­му державному університеті лісу (Росія), Шопронському лісо­вому (Угорщина), Зволенському технічному (Словаччина), Дрезденському технічному (Німеччина) та інших.

Український державний лісотехнічний університет і на­далі залишився єдиним в Україні вищим навчальним закла­дом лісотехнічного профілю. За період своєї історії він став визнаним центром вітчизняної лісотехнічної освіти та науки, активно інтегрувався у світову, зокрема європейську, освітню систему.

У 1993 р. УкрДЛТУ було включено до експерименталь­ної групи вищих навчальних закладів України, які першими розпочали перехід до підготовки фахівців за ступеневою системою. Розроблена в університеті й апробована часом ступенева система вищої лісотехнічної освіти, на відміну від традиційної, має структуру, у якій кожен ступінь є не лише базою для наступного рівня, а й існує самостійно з мож­ливістю безпосереднього виходу на високу професійність. Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на запити лісо­вого комплексу, забезпечує студентові широкий вибір сфери реалізації здобутих знань та скорочує час підготовки фахівців необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до обраного фаху: менеджер, економіст, технолог, механік, лісівник тощо.

Університет одним із перших серед вищих навчальних закладів України запровадив не лише ступеневу систему підготовки фахівців, а й модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології на базі сучасної комп’ютерної техніки й інформаційних мереж, розробив галузеві стандарти вищої освіти лісотехнічного профілю.

Згідно з вимогами часу зазнала змін навчальна спеціаліза­ція. Фахівців для всіх галузей лісового комплексу в УкрДЛТУ готували за такими напрямами (спеціальностями):

- лісове і садово-паркове господарство («Лісове госпо­дарство», «Садово-паркове господарство», «Мисливське господарство»);

- екологія («Екологія та охорона навколишнього середо­вища»);

- архітектура («Містобудування»);

- лісозаготівля та деревообробка («Лісоінженерна справа», «Технологія деревообробки»);

- хімічна технологія та інженерія («Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини»);

- інженерна механіка («Обладнання лісового комплексу»);

- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології («Автоматизоване управління технологічними процесами»);

- комп’ютерні науки («Інформаційні технології проекту­вання»);

- мистецтво («Дизайн»);

- економіка та підприємництво («Облік і аудит»);

- менеджмент («Менеджмент організацій», «Менедж­мент зовнішньоекономічної діяльності»);

- специфічні категорії: економіка довкілля та природних ресурсів (магістерський курс).

У 1994 р. УкрДЛТУ був визначений Міністерством освіти і науки України базовим ВНЗ із розроблення галузевих стандартів вищої освіти для фахівців лісотехнічного профілю за спеціальностями «Лісове і садово-паркове господарство» та «Лісозаготівля і деревообробка». Робочі групи університе­ту створили «Освітньо-кваліфікаційні характеристики» та «Освітньо-професійні програми». Завершено роботу над «Засобами діагностики рівня освітньо-професійної підготов­ки бакалаврів» за цими напрямами. Розроблене в універси­теті науково-методичне забезпечення для підготовки фахівців сьогодні використовують уже понад 20 вищих навчальних закладів України.

На базі університету було створено також робочі групи з розроблення державних стандартів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Лісоінженерна справа» і «Технологія деревообробки».

Для впровадження і удосконалення системи ступеневої' лісотехнічної підготовки фахівців за наскрізними навчальни­ми планами та програмами перепідготовки спеціалістів, про­ведення спільних наукових досліджень, розроблення навчаль­но-методичного забезпечення й ефективного використання матеріально-технічної бази у 1997 р. створили навчальний комплекс «Лісотехнічна освіта», до складу якого увійшли вищі навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації лісотехнічного профілю з різних регіонів України. Це:

- Український державний лісотехнічний університет;1

- Березнівський лісовий коледж (Рівненська область);

- Житомирський технологічний коледж;

- Коломийський механіко-технологічний коледж (Івано- Франківська область);

- Єнакієвський політехнічний технікум (Донецька область);

- Закарпатський лісотехнічний технікум (м. Хуст);

- Кременецький лісотехнічний технікум (Тернопільська область);

- Малинський лісотехнічний технікум (Житомирська область);

- Сторожинецький лісовий технікум (Чернівецька область);

-  Шацький держлісгосп-технікум (Волинська область);

- Болехівський лісогосподарський технікум (Івано- Франківська область);

- Львівське вище професійно-технічне училище № 63;

- Погірцівське середнє професійно-технічне училище № 76 (Львівська область);

- Середнє художнє професійно-технічне училище № 14 (смт Івано-Франкове Львівської області);

- Долинська гімназія-інтернат (Івано-Франківська область).

Налагоджено плідну співпрацю з:

-  Великоанадольським держлісгосп-технікумом (Донецька область);

- Лубенським лісовим технікумом (Полтавська область);

- Чугуїво-Бабчанським держлісгосп-технікумом (Харківська область);

- Івано-Франківським автотранспортним технікумом.

Основним завданням комплексу було створення безперервної ступеневої освіти за інтегрованими навчаль­ними планами. Такі плани розроблено за спеціальностями «Лісове господарство», «Лісоінженерна справа», «Техно­логія деревообробки», «Хімічна технологія переробки де­ревини та рослинної сировини», «Обладнання лісового комплексу», «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Колектив університету активно здійснював модерні­зацію системи вищої лісотехнічної освіти і науки відповідно до основних принципів Болонського процесу. Вагомий прорив у європейський освітній простір здійсне­но завдяки виконанню впродовж 1996-2002 рр. спільного європейського проекту в межах освітньої програми Європейської Комісії ЄС ТЕМРШ/ТАСІБ «ЕКАЯЕСО» разом із провідними західноєвропейськими вишами: Альберт-Людвігс університетом Фрайбурга (Німеччина), Королівським університетом Рента (Бельгія) і університе­том Падуї (Італія).

У результаті виконання цього проекту у 1998 р. вперше на теренах континентальної Європи в університеті розпочали підготовку магістрів з економіки довкілля (економістів-еко- логів) для різних галузей народного господарства України та різних рівнів управління.

Університет брав участь у реалізації заходів на виконання наказу МОН України № 48 від 23 січня 2004 р. «Про прове­дення педагогічного експерименту з кредитно-модульної сис­теми організації навчального процесу».

Філії кафедр інституту функціонували на виробництві, в організаціях та установах:

- технології виробів із деревини — на базі ВО «Житомир- дерев» (м. Житомир);

- технології та обладнання лісопромислового виробницт­ва — на базі ВАТ «Вигодський ЛК» ЛПО «Прикарпатліс» (смт Вигода Івано-Франківської області);

- економіки та менеджменту лісових підприємств — на базі Болехівського ДЛГ Івано-Франківського обласного уп­равління лісового господарства та ДЛГО «Львівліс»;

- економіки та менеджменту деревообробних підприємств — на базі Інституту регіональних досліджень НАН України;

- менеджменту ЗЕД — на базі ТзОВ «Компанія Киянка- Штайнгофф» та Інституту регіональних досліджень НАН України;

- лісової таксації — на базі Українського НДІ гірського лісівництва у м. Івано-Франківську;

- лісівництва — на базі Осмолодського ДЛГ Івано- Франківського обласного управління лісового господарства та Українського НДІ гірського лісівництва ум. Івано-Франківську;

- автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки — на базі ВАТ «Кам’янко-Бузький завод дере- винностружкових плит» і ВАТ «Надвірнянський лісо­комбінат»;

- хімічної технології переробки деревини — на базі ВАТ «Завод оздоблення плит «Осмолода» (смт Брошнів Івано-Франківської області) та Жидачівського целюлозно- паперового комбінату;

- деревообробного обладнання та інструментів — на базі інтернаціональної деревообробної компанії ТзОВ «Явіпарк» і ДП «Карпатитехсервіс»;

- технології деревообробки та захисту деревини — на базі Золочівського держлісгоспу ДЛГО «Львівліс» і Стрийсь- кого меблевого комбінату;

- обліку і аудиту — на базі Бродівського держлісгоспу ДЛГО «Львівліс»;

- соціології та культурології — на базі Інституту народо­знавства НАН України;

- екології та ландшафтної архітектури — на базі Управ­ління екології і природних ресурсів у Львівській області.

Чітко окреслилася стратегія освітянської діяльності УкрДЛТУ — підготовка фахівців для сталого розвитку лісо­вого сектору економіки України шляхом екологізації лісо­технічної освіти.

Концепція освітньої діяльності УкрДЛТУ відпові­дала курсові освітньої політики України на активну участь у Болонському процесі й орієнтувала науково- педагогічних працівників на практику продуктивного відтворення та збільшення інтелектуального потенціалу нової держави, забезпечення лісового сектору економіки кваліфікованими фахівцями, удосконалення навчальної, методичної та наукової роботи, створення умов для підготовки викладачами нового покоління підручників і навчальних посібників, наукової літератури тощо. Реалі­зація цих цілей потребувала вдосконалення організації навчального процесу для забезпечення випускникам університету гідного місця в соціально-економічній системі, науці, виробничій сфері на підприємствах лісової галузі.

Періодично групи студентів виїжджали на практики і наукові конференції до Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Бельгії, Італії, США. Окремі випу­скники лісогосподарського факультету проходили тривале стажування в Німеччині й Польщі, навчаючись в аспіран­турі. У згаданих країнах студенти факультету набували на­виків із впровадження нових технологій, знайомилися з культурою лісогосподарського виробництва, досвідом сту­дентського самоврядування.

Із метою стимулювання систематичної самостійної ро­боти студентів протягом семестру і підвищення якості їхніх знань в УкрДЛТУ було запроваджено модульно-рейтингову технологію навчання. На відміну від традиційної системи, вона активно впливає на організацію освітнього процесу в університеті, підвищує мотивацію студентів до навчання, активізує їхню роботу протягом семестру, спонукає студен­та працювати систематично і самостійно.

УкрДЛТУ здійснював фундаментальні та прикладні на­укові дослідження з актуальних галузевих і комплексних міжгалузевих проблем соціо-еколого-економічного розвит­ку України.

Найуспішніше у питаннях трансферу технологій пра­цювали галузеві науково-дослідні лабораторії. Так, галузе­ва науково-дослідна лабораторія шліфування деревини постачала дослідні зразки абразивних циліндрів для шліфування-калібрування повноформатних деревоструж­кових плит підприємствам України і за кордоном. Аналогів такої продукції у світовій практиці немає.

Галузева науково-дослідна лабораторія шліфування деревини та деревинних матеріалів виконала роботи відповідно до угоди з об’єднанням «Витебскдрев» (Біло­русь) та підприємством ТОВ «Марелі» (м. Черкаси) на постачання абразивних циліндрів для калібрування- шліфування повноформатних деревостружкових плит, а галузева науково-дослідна лабораторія лісових доріг і лісотранспортних засобів розробила проектно-кошто­рисну документацію на будівництво лісових автомобіль­них доріг у гірських умовах Карпат.

Для подальшого розвитку міжнародних зв’язків нала­годжено співпрацю з навчальними закладами та науковими установами країн Європи, Америки й Азії.

На базі УкрДЛТУ регулярно проводили міжнародні на­укові конференції з проблем лісотехнічної освіти і науки, екології, сталого розвитку і духовності. Університет пер­ший серед вищих навчальних закладів постсоціалістичних країн став членом авторитетної міжнародної освітянської організації — Академічної мережі європейської лісової освіти «БіНа Network», а також є членом Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій.

Станом на 2004-2005 навчальний рік в університеті навчалося понад 6 тис. студентів. У професорсько-викла­дацькому колективі працювало понад 400 осіб, із них 32 доктори наук (професори) та 210 кандидатів наук (доцентів). Серед викладачів були відомі вчені — доктори наук, професори, доценти, вісім заслужених діячів науки і техніки України та заслужених працівників освіти України, лауреат міжнародної премії і два лауреати державних премій України.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper