Еколого-економічних проблем сталого лісокористування і охорони довкілля

Створення та діяльність наукової школи регламентується Положенням про наукову школу, затвердженним Вченою радою університету 26.12.2013 р., протокол № 12.

Науковий керівник школи – академік НАН України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки  і техніки України Туниця Ю.Ю.

Наукова школа започаткована ним у 70-х роках ХХ століття.  Кадровий склад наукової школи на початок державної атестації представлений   докторами  наук: Туниця Ю.Ю., Дейнека А.М., Лебедевич С.І., Соловій І.П., Якімцов В.В. і 15 кандидатами наук.

Школа має перспективи оновлення кадрового складу за рахунок таких  дослідників:

– доцентів, кандидатів наук: Адамовського О.М., Дубовіча І.А., Загвойської Л.Д., Максимець О.В., які працюють над докторськими дисертаційними роботами;

– наукового співробітника Мельникович М.П., яка захистила кандидатську дисертацію;

– аспірантів: Винярської М.Г., Соловія В.І., Кафлик М., Фомічевої Т.П., Дудюка С. В., Дубневича П.Б., Дуди О.О., Ференц О.О., яким заплановані захисти дисертаційних робіт докторів філософії впродовж 2020-2024 рр.

Школою на прикладі принципів еколого-економічного оцінювання лісових  ресурсів, сформульовано  сутність еколого-економічного вчення, яке на противагу традиційній ринковій чи командно-адміністративній економіці, має на меті розроблення ефективних методів врахування екологічних факторів в економічних системах як їх органічних складових, а також  теоретично обгрунтовано засади національної лісової політики.

Науковцями школи опрацьовано також:

– ідею і концепцію Екологічної Конституції Землі, виголошені від імені України в ООН (1997, 2008, 2009, 2011) та на Світовому саміті «Ріо+20» (2012);

         – теоретико-методологічні засади екологізації освіти як чинника формування людського капіталу для сталого розвитку, які знайшли відображення в рішенні Колегії МОН України від 27 листопада 2015 р., протокол №10/5-4 "Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку".

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

JoomShaper