senyk

Посада – асистент

Профіль ORCID

Профіль Scopus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Математичне моделювання механічних процесів у наноструктурах, дослідження при поверхневих процесів та прогнозування зон міцності

Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність “Прикладна математика” (диплом з відзнакою)

Аспірантура ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України


Навчальні дисципліни

 • Вища математика

 Публікації

Автор 18 наукових робіт, зокрема 6 наукових статей у періодичних виданнях, з них 3 індексовані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 3 – у наукових виданнях, які входять до Переліку фахових видань України, 12 публікацій в матеріалах та тезах міжнародних та всеукраїнських конференцій, 7 праць опубліковані без співавторів.

ORCID: 0000-0001-6524-4741

SCOPUS: 57219841419

 

kobrynovich

Посада – доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат фізико-математичних наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Центри забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів.
 • Вивчення розподілу гамма-активних радіонуклідів відібраних з різних зон забруднення ЧАЕС.
 • Методика сушіння деревини.

Освіта

Фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1972-1977).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат фізико-математичних наук, Львівський державний університет ім. Івана Франка (1987)

Доцент, кафедра фізики Львівського лісотехнічного інституту (1998)


  Професійна діяльність

 • інженер науково-дослідної частини Львівського лісотехнічного інституту (1977-1978)
 • зав. лабораторією кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту (1978-1992)
 • асистент кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту (1992-1994)
 • старший викладач кафедри фізики Національного лісотехнічного університету України (1994-1997)
 • доцент кафедри фізики Національний лісотехнічний університет України (1997-2019)
 • доцент кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету України (2019-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Фізика
 • Фізика з основами біофізики
 • Радіобіологія

   Публікації

Автор понад 70 науково-методичних праць, серед яких монографії, статті, методичні вказівки, матеріали конференцій.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Озарків І.М., Басалига Є.В.,  Кулешник Я.Ф., Соколовський І.А., Кобринович М.С.  Діагностика властивостей деревини в технологічних процесах деревообробки. Наукове видання. Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003, 228 с.

Озарків І.М., Соколовський І.А., Дадак Р.М., Сомар Г.В., Дерех О.І., Кобринович М.С. Основи технології: теорія і  практика теплових процесів виробництва лісового комплексу. Монографія. Львів: ЗЧКЦ. 2013. – 112 с.

Статті у наукових виданнях:

Чорний З.П., Щур Г.О., Кобринович М.С.,  Панасюк М.Р. Исследование эффективности захвата электронов примесно-вакансионными диполями в  кристаллах  SrCl2-K.  Физ.електроника, 1985, ст. 108-111.

Чорній З.П., Жеребецький С.К., Кобринович М.С. Салапак  В.М. Атомні центри забарвлення в кристалах  SrCl2–Tl.  Збірник наукових праць  «100 років  інж.- ек. факультету Львівської Полятехніки»,  Львів, 1996.

Криницький Г.Т., Вайданич В.І., Заїка В.К., Кобринович М.С. Вплив хронічного інпонованого опромінення на функціонування сосни звичайної.  Фізичний збірник НТШ, т. 4, 2001,  с. 401-407.

Озарків І.М., Кобринович М.С. Термодинамічні характеристики деревини в процесах сушіння. Науковий вісник. Львів, УкрДЛТУ, 2003, вип. 13.1,  с. 106-112.

Z.Chorniy,  W.Vaidanitc,  M. Kobrynovytch,  I.Pirko. X-rayind  Luminescence  and  the  colour centres  in  crystals  BaX  (X = Cl,  Br,  I).  Book  of  Abstracts  6  European  Conference  of  Luminescent  Detectors  and  Transformers  of  ionising  Radiation  LUMDETR  2006,  lviv, p. 194.

Чорній З.П., Пірко І.Б.,  Солонок В.М., Кобринович М.С., Дячук М.В.Активаторні центри забарвлення в кристалах  BaCl2 –Pb.  Науковий вісник НЛТУ України:  збірник науково-технічних праць. – 2014. – вип. 24.3,  с. 321-326

Матеріали конференцій:

Чорний З.П., Ваданич В.И., Максимович Х.К.,  Щур Г.О., Кобринович М.С.  Исследование  FA -F  превращений в кристаллах­­   BaCl2 – Me+.  Тез. докл.  У Всес. совещ. по радиационной  физике и химии ионных кр.  Рига:  Саласпилс, 1983, с. 306.

Чорний З.П., Вайданич В.И.,  Максимович Х.К., Кобринович М.С. Талиевые центры свечения в кристаллах галогенидов двухвалентных металлов.   Тез. докл. ХХХ Всес. сов.  по люминесценции  не орг. крист. / Ровно, 1984, ст. 119.

Дубельт С.П., Цаль Н.О., Чорний З.П., Кобринович М.С.  Люминесценция и центры окраски в кристаллах со структурой флюорита легированных марганцом.  Тез. докл.  У Всес. Феофиловского симп. по електроскопии кристаллов.  Свердловск, 1985, ст. 87.

Z.P.Chornyi,  M.V.Govor,  A.S. Krochuk,  V.M.Salapak,  M.S.Kobrinovytch.  Thermostimulated  rekombination  cyelikon mechanirm  SrCl2- Me+  crystals  Simposium  “EXCOM-94”.  Darvin,  Astralia,  1994.

Криницький Г.Т., Вайданич В.І., Заїка В.К.  Вплив хронічного інпорпорованого опромінення на функціонування сосни звичайної.  Матеріали П Міжнародного смакулового симпозіуму.  Тернопіль, 2000, с. 253-255.

Вайданич В.І., Довга Н.Д., Пенцак Г.М., Кобринович М.С.  Особливості навчання фізики фахівцями технічних спеціальностей в умовах реалізації сучасних інтеграційних процесів.  Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Кривий Ріг,  НИеТАУ,  2004, т. 2,  вип. 4, с. 72-76.


 Членство

 • Член Українського фізичного товариства з 1993 р.

 

onufriv 1

Посада – доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Профіль ORCID

Профіль Scopus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Вирощування кристалів та вивчення їх оптичних, електричних та люмінесцентних властивостей, біолюмінесценція рослин та фізика деревини,  дослідження стану екології навколишнього середовища.

Освіта

 • аспірант Львівського державного університету імені І.Франка, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики (1985-1988)
 • студент Львівського державного університету імені І.Франка, фізичний факультет (1979-1985).

Наукові ступені, вчені звання

кандидат фізико-математичних наук, доцент


  Професійна діяльність

 • доцент кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету України (2019-до тепер)
 • доцент кафедри фізики Національного лісотехнічного університету України (2015-2019)
 • старший викладач кафедри фізики Національного лісотехнічного університету України (2012-2015)
 • ведучий науковий співробітник ТзОВ “Тонар” (1995-2012)
 • старший науковий співробітник ТзОВ “Контако” (1992-1995)
 • старший науковий співробітник НТК “Інтерсов” (1991-1992)
 • молодший науковий співробітник Львівського лісотехнічного інституту (1988-1990)
 • інженер СКБ ТТ ВО “Електрон” (1985-1989)

Навчальні дисципліни

 • Фізика

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Консультант ТзОВ “Хліб-Трейд” з питань безпеки та зв’язку (з 2012).

 Публікації

Автор понад 20 праць, зокрема 5 статей індексуються міжнародною наукометричною базою SCOPUS.

Krochuk A.S., Onufriv O.R., Chornyi Z.P.  Characteristic Properties of the Radiation Colouring Mechanism in MeFX Compounds (Me =  Sr, Ba; X =  Cl, Br)// Phys.Stat.Sol. (B). - 1989.- v.154, No.1. – P. K9 - K12.

Стадник В.И., Андриевский Б.В., Онуфрів О.Р., Карплюк Л.Т. Зонная структура и двупреломление кристаллов LiRbSO4.//(Науковометрична база Scopus) DOI:10.7868/ S0030403416080225/ Оптика и спектроскопия. -2016.- т.121, №2 – С.306-311

V.Yo.Stadnyk, P.A.Shchepanskyj R.S.Brezvin,M.Ya.Rudysh, Z.A.Kohut,O.R.Onufriv, Ya.P.Kost. On isotropic Points in Potassium Ammonium Sulphate Crystals //(Науковометричнабаза Scopus) DOI:10.1134/S1063774519050201 /Crystallography Reports, 2019, Vol.64, №5, pp.765-770

M.Ya. Rudysh, M. Piasecki, G.L. Myronchuk, P.A. Shchepanskyi, V.Yo. Stadnyk, O.R.Onufriv, M.G. Brik. AgGaTe2 – The thermoelectric and solar cell material: Structure, electronic,optical, elastic and vibrational features//(Scopus)/Infrared Physics and Technology 111 (2020) 103476

Brezvin, R.S., Piasecki, M., Kostetskyi, O.Y., ...Onufriv, O.R., Rudysh, M.Y. Influence of Mn2+ doping on refractive and electronic properties of β-LiNH4SO4 crystals//Scopus/ Physica B: Condensed Matter, 2023, 648, 414426

Васильев А.Н., Михайлин  В.В., Онуфрив О.Р., Терехин М.А.  Оптические свойства BaFX (X= Cl, Br) в области  4 – 30 эВ// Тез.  докл.  VIII  Всесоюзной конференции по физике вакуумного ультрафиолета  и его взаимодействию с  веществом, Иркутск, 3-5 октября 1989 г. - ч.1.- Иркутск,1989 г.- С.61-62.

M.Ya.Rudysh, M.G.Brik, O.R.Onufriv, M.Piasecki, V.Yo.Stadnyk, P.A.Shchepanskyi. Ab initio study of crystal structure and physical properties of chalcopyrite Cu Ga(S2)x(Se2)1-x solid solution.//V Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Physics of Ferroelectrics. 18-20 September 2018. Uzhhorod, Ukraine.

Онуфрів О.Р., Салапак В.М., Кобринович М.С., Дячук М.В. Фізика. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з оптики. Львів: НЛТУ України. – 2017, 86с.

Дячук М.В.,Салапак В.М., Кобринович М.С., Онуфрів О.Р. Фізика. Методичні вказівки та завдання  до лабораторних робіт з електрики. Львів: НЛТУ України. – 2017, 80с.

Кобринович М.С.,Салапак В.М., Онуфрів О.Р., Дячук М.В. Фізика. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з ядерної фізики та радіобіології. Львів: НЛТУ України.- 2017, 42с.

ORCID ID: 0000-0002-8325-7391;
Scopus Author ID: 57190870593;


 Міжнародні стажування, тренінги

 • Стажування в м. Ченстохова (Польща), Університет ім. Яна Длугоша, математично-природничий факультет, кафедра теоретичної фізики (сертифікат №2018/05 від 31.05.2018)

 Членство

 • Учасник обласного методсемінару вчителів фізики.

onyshkevich

Посада – Доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Профіль Webofscience

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Двовимірні контактні задачі теорії пружності та термопружності з урахуванням теплоутворення та зношування від тертя.

Освіта

Факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1981-1986).

Аспірантура кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1989-1993).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Тема дисертації: “Контактні задачі теорії пружності з врахуванням теплоутворення і зношування” (1993)

Доцент кафедри вищої математики (1999)

Ph.D, Supreme Certifying Commission of Ukraine (2007)


  Професійна діяльність

 • Старший лаборант кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1986-1989)
 • Асистент, доцент кафедри вищої математики, доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (1991- до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Вища математика
 • Вища і прикладна математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Експерт Національного фонду досліджень України (2020)
 2. Рецензент Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (2021)
 3. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2021-2022)

 Публікації

Автор та співавтор понад 150 праць. Наукові публікації присвячені дослідженню двовимірних (плоских та осесиметричних) контактних задач теорії пружності та термопружності з урахуванням теплоутворення та зношування від тертя. Посібники та навчально-методичні публікації стосуються вивчення дисциплін “Вища математика”, “Вища і прикладна математика”, “Теорія ймовірностей і математична статистика” студентами Університету. Загалом опубліковано понад 30 наукових статей у фахових журналах (зокрема деякі з них індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science), понад 60 тез доповідей на наукових конференціях, понад 50 навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники:

Кухар Р.Б., Стадник М.М., Онишкевич В.М., Новосад В.П. Математичне програмування: задачі та тестові завдання. К.–Львів: ІЗМН, 2000. – 159 с.

Стадник М.М., Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Яськевич Т.Р. Курс вищої математики. Львів: НЛТУ України, 2012. 559 с.

Колективні монографії:

Onyshkevych V.M. Mathematical wear model for contact of rigid rectangular plane punch and elastic half-plane. Mathematical and computer modelling of engineering systems: collective monograph / In edition by V.S.Hudramovich. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020, p. 94-109.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-019-3-7    http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/89

Онишкевич В.М., Барабаш Г.М. Математичне моделювання неідеального контакту в задачах трибології. Moderní aspekty vědy: Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie / Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Publishing Group „Vědecká perspektiva“, 2022, p. 465-480.  http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-22.pdf  [Видавнича група: Наукові перспективи]

ORCID ID: 0000-0002-4657-5462;
Scopus Author ID: 6504108857;
Google Scholar ID: vz3aduAAAAAJ
Webofscience ID: ABC-6819-2021

 

 

gorbachevskiy

Посада – доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Пружні задачі для тіл, що містять включення
 • Виклад розділів вищої математики у їх природній єдності

Освіта

Факультет прикладної математики і механіки Львівського університету імені Івана Франка.


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат технічних наук (PhD), доцент кафедри математики НЛТУ України


  Професійна діяльність

 • Викладач-лектор
 • розробник навчальних програм

Навчальні дисципліни

 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Експерт кафедри математики і фізики з питань дистанційної освіти.

 Публікації

Автор 50 наукових публікацій. Тематика – визначення напружено-деформованого стану в пружних тілах з чужорідностями за різного виду навантаження.

https://orcid.org/0000-0002-0013-3896
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SBVtl3sAAAAJ


 Членство

 • Член Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові.

 

didukh

Посада – Доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Визначення ресурсу елементів конструкцій, підданих дії циклічного навантаження, на стадії росту поверхневих дефектів.

Освіта

Львівський національний університет ім. Івана Франка.


Наукові ступені, вчені звання

кандидат технічних наук, доцент


Навчальні дисципліни

 • Теоретична механіка
 • Вища математика
 • Теорія інформації та кодування

 Публікації

Стадник М.М., Дідух І.В. Оцінка ресурсу товстостінних труб і трубчаcтих зварних вузлів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної  тріщини. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2017. Вип. 27(9). С. 74-78.

Стадник М.М., Дідух І.В. Математична модель росту поверхневої півеліптичної тріщини у пружнопластичному тілі при циклічному навантаженні. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2007. Вип. 17(5). С. 220-226.

Стадник М.М., Дідух І.В. Розрахункова модель для оцінки залишкової довговічності трубних елементів при циклічному навантаженні. Сучасні проблеми механіки та математики : зб. наук. пр. Львів, 2008. С. 295-297.

Стадник М.М., Дідух І.В. Диференціальне рівняння росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини пружнопластичному тілі. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. пр. Львів, 2009. С. 91-98.

Стадник М., Дідух І. Оцінка довговічності трубних елементів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини. Вісник ЛНУ. Львів, 2010. Вип. 73. С. 23-29. Серія мех.-мат.).

 

 

salapak

Посада – доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Профіль Scopus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Вплив іонізуючого випромінювання на іонні кристали.


Освіта

Фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1984-1991, диплом з відзнакою).


Наукові ступені, вчені звання

кандидат фізико-математичних наук (2000), Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема дисертації: “Активаторні центри забарвлення в кристалах SrCl2:TlCl”.

Вчене звання – доцент (2005)


  Професійна діяльність

 • інженер-програміст кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту (1991-1998)
 • асистент кафедри фізики Українського державного лісотехнічного університету (1998-2001)
 • старший викладача кафедри фізики Українського державного лісотехнічного університету (2001-2003)
 • доцент кафедри фізики Національного лісотехнічного університету (2003-2015)
 • заступник декана заочного факультету Національного лісотехнічного університету (2007-2014)
 • завідувач кафедри фізики Національного лісотехнічного університету (2015-2019)
 • доцент кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету (з 2019)

Навчальні дисципліни

 • Фізика
 • Будівельна фізика
 • Електроніка і електротехніка
 • Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Член Вченої ради ННІ ДКТД НЛТУ України
 2. Член комісії інформаційних технологій та дистанційного навчання Науково-методичної ради НЛТУ України
 3. Координатор дистанційного навчання НЛТУ України (2016-до тепер)
 4. Адміністратор сервісів “Google Workspace for Education” (2012-до тепер)
 5. Координатор інтеграції інноваційних програмних продуктів та технологій Autodesk, Inc. в навчально-виховний процес кафедр ІТ та ІСКМ, відповідно до договору підписаного у 2013 році між компанією Autodesk, Inc. США та Національним лісотехнічним університетом України про стратегічне партнерство у сфері науки
 6. Уповноважений представник від НЛТУ України, який координує впровадження освітніх онлайн-платформ рекомендованих МОН України для коледжів та університетів: Udemy Business, Coursera, Labster.

 Публікації

Автор понад 60 наукових статей, зокрема у зарубіжних виданнях, 9 навчально-методичних матеріалів.

Scopus Author ID:   6506866426


 Членство

 • Член Українського фізичного товариства (з 1993)

 

protsakh

Посада – Завідувач кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – доктор фізико-математичних наук, професор

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

 • Крайові задачі для нелінійних еволюційних рівнянь в частинних похідних, варіаційні нерівності, математичне моделювання складних систем.

Освіта

Механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1994-1999, диплом з відзнакою)

Аспірантура кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету ім. Івана Франка (1999-2002)

Докторантура Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (2011-2014)


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат фізико-математичних наук (2003)

Доктор фізико-математичних наук (2015)

Доцент кафедри вищої математики Національного лісотехнічного університету України (2011)

Професор кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету України (2021)


  Професійна діяльність

 • Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, докторант Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (2002-2017)
 • Асистент, доцент, професор кафедри вищої математики НЛТУ України (2007-2018).
 • Професор кафедри математики і фізики НЛТУ України, завідувач кафедри математики і фізики НЛТУ України (з 2019)

Навчальні дисципліни

 • Математичний аналіз,
 • Алгебра та геометрія,
 • Диференціальні рівняння,
 • Вища математика

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Експерт Національного фонду досліджень України (з 2020).

 Публікації

Автор понад 150 публікацій, серед яких наукові статті у наукових виданнях, матеріали міжнародних конференцій, навчально-методичні праці. 

 1. Процах Н.П., Пташник Б.Й. Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності : монографія. К. : Наукова думка, 2017. 278 с.
 2. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : навч. посіб. Львів : Видавець І. Чижиков, 2011. 348 с.

ScopusAuthor ID: 8429603800
ScholarGoogle

 


   Участь у проектах

 • ґрант Президента для підтримки наукових досліджень молодих учених (2008, керівник)
 • ґрант НАН України для молодих вчених (2007-2008, відповідальний виконавець)

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 • Тренінг “Е-навчальні компетенції” у межах проєкту “Українсько-німецька навчальна мережа для цифрової трансформації екологічної освіти” (Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина, 5-9 грудня 2022 року).

 Нагороди

 • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік
 • Грамота Президії НАН України (2008)
 • Грамота Royal Holloway University of London (1998)

Членство

 • Член Львівського математичного товариства (з 2020).

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper