НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Серія економічна.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
6. – Вип. 26.6.332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 30.09.2016 р.)

1. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, М.В. Маліновська, Н.В. Джигора

 

 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

7

 

Summary

І.А. Дубовіч

 

 

 

Теоретико-методологічні та практичні ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  в Євроінтеграційному процесі України

13

 

Summary

В.О. Мандрик, У.П. Новак

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД,  СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

20

 

Summary

В.І. Михайловський

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

26

 

Summary

О.М. Коморна

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ  ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ у ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

32

 

Summary

Н.Я. Наливайко

 

 

 

Економічні аспекти екологізації діяльності  деревообробних підприємств із застосуванням лізингу

39

 

Summary

А.Я. Табачук

 

 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ  В УМОВАХ ЇХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

45

 

Summary

2. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ

М.О. Кужелєв, І.П. Головенко

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ  В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

50

 

Summary

Г.А. Лех, Л.В. Рібун

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ

55

 

Summary

Б.І. Пшик

 

 

 

Теоретичні засади фінансового регулювання  інноваційної діяльності в Україні

61

 

Summary

Н.І. Власюк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

68

 

Summary

Ф.А. Важинський

 

 

 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

73

 

Summary

Ю.В. Пинда

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ГАЛУЗЕВИХ ДЕТЕРМІНАНТ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

79

 

Summary

К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська, І.З. Салата, Т.О. Маслак

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ БАЛЬНО-ФАКТОРНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ  ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

89

 

Summary

М.Б. Заблоцький

 

 

 

Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв'язку

96

 

Summary

О.Ю. Ємельянов, А.Л. Висоцький, Т.О. Петрушка

 

 

 

Діагностування достатності обсягів збутової діяльності промислових підприємств

102

 

Summary

Г.О. Комарницька, О.М. Мельник

 

 

 

Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища

108

 

Summary

Я.Р. Мелех

 

 

 

ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ГРАВЦІВ У ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБАХ

120

 

Summary

Р.Р. Рісна, І.Є. Бараняк

 

 

 

Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив

126

 

Summary

А.Р. Стояновський, З.С. Тимняк

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

131

 

Summary

С.В. Черкасова

 

 

 

Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні

137

 

Summary

О.В. Литвин

 

 

 

Концептуальні засади організаційно-економічного механізму ефективної інвестиційної політики держави

142

 

Summary

3. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

І.С. Смага

 

 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РЕНТНОГО ДОХОДУ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ

152

 

Summary

Г.В. Нашкерська

 

 

 

ДОСТОВІРНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

157

 

Summary

І.Р. Оленич, А.М. Шульський

 

 

 

Зміни наявності основних видів сільськогосподарських тварин за період проведення аграрних реформ

162

 

Summary

Р.М. Курильців

 

 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

168

 

Summary

К.Ф. Телюк, М.С. Гнатишин, Н.В. Гринчук

 

 

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

175

 

Summary

О.М. Кушнірчук-Ставнича

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

184

 

Summary

4. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

В.І. Кіт, О.І. Скаско

 

 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

191

 

Summary

П.П. Гаврилко

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

201

 

Summary

Т.І. Городиський, С.О. Михаць

 

 

 

Аналіз переваг та передумов створення кластера в регіоні

206

 

Summary

А.В. Колодійчук

 

 

 

ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

212

 

Summary

В.А. Чемерис, К.К. Куцаб-Бонк

 

 

 

Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти

218

 

Summary

І.Р. Чуй, О.В. Мицак

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

225

 

Summary

Н.Б. Думич

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)

232

 

Summary

О.О. Жихарцева

 

 

 

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ТИПИ

235

 

Summary

Р.Р. Коцовська

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ  В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

242

 

Summary

З.Я. Макогін, Р.Я. Андрусейко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

249

 

Summary

Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук

 

 

 

ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

255

 

Summary

М.І. Миронова

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

262

 

Summary

Н.І. Полинюк

 

 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

269

 

Summary

С.Д. Щеглюк, О.Г. Коломієць

 

 

 

Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону

275

 

Summary

Д.В. Грищук, Т.Г. Васильців

 

 

 

Організаційно-економічні механізми впровадження процесно-орієнтованої системи управління  на підприємствах роздрібної торгівлі

281

 

Summary

М.П. Матвеєва

 

 

 

Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності виробників продукції птахівництва

287

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

В.І. Ящук, Р.І. Підстригач

 

 

 

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

293

 

Summary

В.Г. Васильців

 

 

 

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ  у СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

300

 

Summary

К.Ш. Краснояружська

 

 

 

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

307

 

Summary

Б.Ю. Кишакевич, І.В. Климкович

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КАТАСТРОФ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

312

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ