НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Серія економічна.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – 324 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 31.03.2016 р.)

1. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців

 

 

 

Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін. Частина ІІ

7

 

Summary

Г.М. Колісник

 

 

 

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

21

 

Summary

О.Є. Паук

 

 

 

Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення

29

 

Summary

Х.Р. Хомик

 

 

 

АПАРАТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ

32

 

Summary

2. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ

K.O. Дорошкевич, M.M. Вороновська, І.З. Салата, Т.О. Маслак

 

 

 

Аналітичне забезпечення та інструментарій мотивування працівників підприємств

37

 

Summary

Т.З. Гвініашвілі

 

 

 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОПОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

41

 

Summary

О.М. Домбик

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

47

 

Summary

А.Р. Дуб

 

 

 

Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів

54

 

Summary

В.Я. Дубик, О.Б. Осідач

 

 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

64

 

Summary

Р.Р. Коцовська

 

 

 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

70

 

Summary

Г.Я. Кучер

 

 

 

ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА - ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

77

 

Summary

В.І. Кіт

 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

85

 

Summary

М.М. Левко

 

 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

95

 

Summary

Р.С. Филипів

 

 

 

МЕХАНІЗМИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

103

 

Summary

Н.С. Станасюк, О.В. Глушко

 

 

 

ГЕНЕЗА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

109

 

Summary

І.В. Цюпко, О.Й. Жабинець, О.Р. Волошин

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

115

 

Summary

О.Я. Щербан

 

 

 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

121

 

Summary

З.В. Юринець

 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

125

 

Summary

3. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

М.І. Бублик

 

 

 

Техногенний податок - новий інструмент регулювання збитків у природоохоронному механізмі

130

 

Summary

О.Б. Гірна, Н.Ю. Глинський, Л.А. Мороз

 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

135

 

Summary

О.Б. Мних, Б.Д. Гречин

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ НЕОБРОБЛЕНОЮ ДЕРЕВИНОЮ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

143

 

Summary

Т.В. Морська

 

 

 

Соціально-економічний розвиток сільських територій Закарпатської області

149

 

Summary

Т.Т. Небоженко

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПОТРЕБА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

157

 

Summary

В.Б. Прокопишак

 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

162

 

Summary

4. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

І.Є. Бучко

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

168

 

Summary

П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим

 

 

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ США ЯК МУЛЬТИПЛІКАТА ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

173

 

Summary

Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин, У.І. Когут

 

 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНі АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

182

 

Summary

Н.П. Дребот

 

 

 

Фактори впливу на курс національної валюти в Україні

190

 

Summary

О.О. Жихарцева

 

 

 

Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп та можливості його використання в Україні

196

 

Summary

Л.Г. Квасній, І.В. Фаринович

 

 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

203

 

Summary

М.І. Крупка, О.Б. Баран

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

209

 

Summary

М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська

 

 

 

СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

217

 

Summary

С.М. Пилипенко

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРА І ТУРАГЕНТА

224

 

Summary

Л.В. Рібун, Г.А. Лех, І.М. Васькович

 

 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

230

 

Summary

Г.І. Румянцева

 

 

 

СТАБІЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

236

 

Summary

Н.М. Рущишин, Н.В. Галько

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

241

 

Summary

Л.Д. Чалапко (Калник), Л.А. Перетятко, С.І. Козак

 

 

 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

247

 

Summary

С.Є. Шутка, Н.І. Колінько

 

 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМіЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

253

 

Summary

Х.С. Баранівська

 

 

 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАРКУВАННЯ У ЛЬВОВІ НА ШЛЯХУ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ТУРИСТИЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

260

 

Summary

Д.Ю. Петришин

 

 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

267

 

Summary

5. ЕКОЛОГІЧНА І ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

7. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ