НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Серія економічна.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – 296 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 24.09.2015 р.)

1. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Г.С. Гулик

 

 

 

Сучасні еколого-економіко-правові проблеми реалізації концепції сталого лісокористування в Україні

7

 

Summary

Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців

 

 

 

Модель сталого розвитку економіки: формуванНЯ ТА ПОРівняльна динаміка змін. Частина І

13

 

Summary

С.І. Лебедевич

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОЛОГО ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСІВ У ГАЛУЗЕВІЙ СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

27

 

Summary

Х.Р. Василишин

 

 

 

Економічні показники функціонування ринку екологічного страхування в Україні

31

 

Summary

N.B. Gnativ, U.I. Skabodina

 

 

 

AGROECOLOGY: CONCEPTUAL PRINCIPLES AND WORLD TENDENCIES OF SCIENTIFIC RESEARCHES

38

 

2. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ

О.М. Адамовський

 

 

 

Принципи екологічноорієнтованого лісового господарства

42

 

Summary

О.В. Дячишин

 

 

 

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ ТА ПРОБЛЕМИ

48

 

Summary

Н.В. Палапа

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

53

 

Summary

Ю.Ю. Стадницька

 

 

 

ЧИННИКИ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

57

 

Summary

3. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

А.А. Теребух, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

66

 

Summary

І.В. Грабинська

 

 

 

Внесок Володимира Тимошенка у розвиток аграрної теорії економічних коливань

70

 

Summary

Р.Р. Білик

 

 

 

Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України

79

 

Summary

Н.Г. Луців

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУБ'ЄКТИВНОГО МЕТОДУ ЕКОНОМІЧНОго ОЦІНювання ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

84

 

Summary

А.В. Колодійчук

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

88

 

Summary

Н.М. Матвійчук

 

 

 

ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

94

 

Summary

М.В. Негрей

 

 

 

Оптимізація землекористування з урахуванням функції суспільного добробуту країни

101

 

Summary

Л.П. Ткачик

 

 

 

Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності

106

 

Summary

M.Yu. Trofymenko, Z.Z. Romanchuk

 

 

 

Theoretical conceptualization of the notion "financial resources"

113

 

В.С. Чаус

 

 

 

РЕГУЛЯЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ ПРОТИ УКРАЇНИ

121

 

Summary

Л.В. Шитікова

 

 

 

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

126

 

Summary

З.В. Юринець

 

 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

130

 

Summary

М.І. Маниліч

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС: СТРАТЕГІЯ ВІДТВОРЕННЯ

136

 

Summary

Л.Ю. Чобаль

 

 

 

ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

139

 

Summary

4. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

К.П. Проскура

 

 

 

Податковий потенціал ринку цінних паперів в україні

151

 

Summary

М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ

162

 

Summary

І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський

 

 

 

Ризик-менеджмент у банку за рекомендаціями Базельського комітету з питань банківського нагляду

168

 

Summary

О.В. Бондаренко

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ

173

 

Summary

О.П. Дріга

 

 

 

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

182

 

Summary

Х.І. Кайдрович

 

 

 

ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

188

 

Summary

М.П. Онуфрієнко

 

 

 

Міжнародний досвід оцінювання кредитного ризику в системі управління банківською діяльністю

199

 

Summary

З.М. Руденко

 

 

 

Структурні зміни Національного банку України та банківської системи під час кризи 2014-2015 років

205

 

Summary

Р.С. Сорока, М.П. Сорока

 

 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

210

 

Summary

З.М. Руденко

 

 

 

Фінансова криза в Україні 2014-2015 років: причини та інструменти регулювання

216

 

Summary

Р.Ф. Турко

 

 

 

РЕГРЕСІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

221

 

Summary

О.В. Химич, О.І. Білик, В.Я. Карковська

 

 

 

БОРОТЬБА З УХИЛЕННЯМ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

226

 

Summary

С.Ф. Черничко, С.Б. Кабаці

 

 

 

СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

233

 

Summary

Л.С. Яструбецька, М.М. Яремик

 

 

 

Аналіз особливостей злиття та поглинання підприємств в Україні

239

 

Summary

Х.А. Ренкас

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНВЕРГЕНЦІЮ КРАЇН

246

 

Summary

О.С. Папка, Р.А. Клим

 

 

 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

251

 

Summary

5. ЕКОЛОГІЧНА І ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ