НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – 424 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 21.5.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Г.Г. Гриник

 

 

 

Динаміка основних таксаційних показників модальних букових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат

8

 

Text

Т.В. Юськевич, Р.Р. Вицега, Л.С. Осадчук

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ СТОВБУРОВОГО ЗАПАСУ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ БАНКСА ТА СОСНИ ЖОРСТКОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

17

 

Summary

С.О. Белеля, Ю.Й. Каганяк, Ю.М. Дебринюк

 

 

 

Динаміка таксаційних показників модрини у лісових насадженнях Західного Полісся

24

 

Summary

М.Ю. Дубчак

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ НАСІННЯ ТА ЛИСТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ EXOCHORDA LINDL.

29

 

Summary

Н.І. Карпин, В.К. Заїка, Р.Р. Соханьчак

 

 

 

Морфометричні показники асиміляційного апарату видів роду Tilia L. в урбогенних умовах Львова

35

 

Summary

С.С. Ковалевський

 

 

 

ВПЛИВ ЛІСІВ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

40

 

Summary

Н.В. Регуш, Ю.Й. Каганяк

 

 

 

ВЗАЄМОРОЗМІЩЕННЯ ДЕРЕВ У ВЕРТИКАЛЬНИХ ГОРИЗОНТАХ РІЗНОВІКОВИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

44

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, І.В. Давидова

 

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСІВ на радіоактивне забруднення для ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

52

 

Summary

Л.В. Попова, С.О. Петренко, В.С. Чуйко

 

 

 

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ГРУШІ В УМОВАХ СТЕПУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я УКРАЇНИ

56

 

Summary

Л.М. Фельбаба-Клушина

 

 

 

ДИНАМІКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ОЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

61

 

Summary

О.Ф. Бабаджанова, Ю.Г. Сукач, В.Л. Петровський

 

 

 

кінетика Вертикальної міграції газового конденсату в ґрунтах

70

 

Summary

О.І. Гриник

 

 

 

РАДІОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

75

 

Summary

Ю.Ю. Несторяк

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЛІСОВОЇ ДІЛЯНКИ НА ОСНОВІ ЇЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

82

 

Summary

У.П. Новак

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

89

 

Summary

А.Д. Поспєлова

 

 

 

МІКРОФЛОРА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (Silybum marianum (L.) Gaertn.)

94

 

Summary

О.В. Турковська, І.А. Охремчук, М.І. Густі

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ СО2 ЛІСАМИ УКРАЇНИ при різних СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СЦЕНАРІях

98

 

Summary

Н.В. Фоменко

 

 

 

Моніторинг ґрунтових вод урбоекосистем як основа раціонального використання водних ресурсів міських територій (на прикладі міста Івано-Франківська)

104

 

Summary

В.Р. Хомин

 

 

 

Екологічні ризики під час буріння та освоєння свердловин

110

 

Summary

О.М. Швайка

 

 

 

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

115

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Я.І. Соколовський, Ю.В. Прусак

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ В'ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

121

 

Summary

А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим, О.Б. Назаровець

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ НАГРІВАННЯ ПРОВІДНИКІВ БОРТОВИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТРУМАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

133

 

Summary

Л.Ф. Дзюба, О.І. Хитряк, О.В. Меньшикова, І.Т. Ребезнюк

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОПЕРЕЧНИХ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ ЗІ СТАЛИМ І ЗМІННИМ НАТЯГОМ

138

 

Summary

Г.Д. Кобищан

 

 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЛЯНИХ ТКАНИН ВИМОГАМ ГІГІЄНИ

147

 

Summary

Р.В. Зінько

 

 

 

Моделювання процесу функціонування дволанкового автопотяга в умовах сільського господарства

151

 

Summary

М.М. Копанський

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЕВИННО-КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ РІПАКУ

157

 

Summary

Н.В. Шевченко

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОМЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ НА ЛІСОВОЗНИХ АВТОМОБІЛЯХ

161

 

Summary

О.С. Любчик, М.М. Микийчук

 

 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

167

 

Summary

Л.В. Семчук, Р.А. Ковальчук

 

 

 

Розрахунок гальмівних режимів роботи підіймальних установок інженерних споруд шахтного типу з урахуванням пружно-інерційних властивостей канату

173

 

Summary

О.В. Станіславчук

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПАСТОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ

179

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.В. Прохорова, Г.М. Черепня

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ АНАЛІТИКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПІДХОДУ

184

 

Summary

О.В. Ареф'єва

 

 

 

Інформаційний базис управління економічною безпекою підприємства

190

 

Summary

С.И. Чимшит, Л.Д. Чалапко

 

 

 

"Золотое правило" финансовой устойчивости

193

 

Summary

П.П. Гаврилко, Ф.Ф. Соханич

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

199

 

Summary

Н.Б. Гнатів, Ю.І. Скабодіна

 

 

 

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ - ОБ'ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

204

 

Summary

О.Г. Гупало, О.Б. Жук

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

211

 

Summary

С.І. Данило

 

 

 

Концептуальні характеристики процесу регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні

218

 

Summary

Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська

 

 

 

Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння

223

 

Summary

З.Р. Костак

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

235

 

Summary

Д.В. Крилов

 

 

 

ВАЖЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

240

 

Summary

Х.О. Мандзіновська

 

 

 

Методичні засади процесу гарантування фінансової безпеки машинобудівного підприємства

248

 

Summary

Я.В. Пилип'юк

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ процесу ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

253

 

Summary

А. Прокопюк, Ю.Б. Феленчак

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

259

 

Summary

М.К. Русинко

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ процесу ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

265

 

Summary

І.С. Скоропад, А.П. Усик

 

 

 

ВПЛИВ ДЕВАЛЬВАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

271

 

Summary

О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман

 

 

 

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ та ОСНОВНІ ВИМОГИ до ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

276

 

Summary

В.І. Ящук, І.В. Артищук, Р.Б. Заставний

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

281

 

Summary

О.І. Олійник

 

 

 

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

286

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, О.Р. Онуфрів

 

 

 

Автолокалізація дірок у кристалах CaF2-Me+ (Me+=Li+, Na+, K+). Розрахунок кінетики генерування

293

 

Summary

Я.І. Соколовський, В.І. Криштапович, О.В. Мокрицька

 

 

 

Математичне моделювання в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи

298

 

Summary

Р.О. Ткаченко, І.О. Вербенко

 

 

 

ЛІНГВІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КРАНОВИМИ УСТАНОВКАМИ

309

 

Summary

Ю.І. Грицюк

 

 

 

Особливості реалізації принципу розумної достатності функціонування комплексної системи захисту інформації на підприємстві

313

 

Summary

О.Ю. Антипцева

 

 

 

Моделювання впливу мотиваційних факторів на рівень фінансового розвитку машинобудівних підприємств

324

 

Summary

В.А. Багінський, Ю.П. Сальник, І.І. Опанасюк, Ю.М. Пащук

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИСТРОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

331

 

Summary

А.Я. Вус, В.О. Маєвський

 

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕТИНІВ КОЛОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇЇ СКАНУВАННЯ

337

 

Summary

О.М. Коваль

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

345

 

Summary

І.О. Мовчан

 

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

352

 

Summary

М.З. Пелешко

 

 

 

СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ У ВІДЕОРЯДАХ СИСТЕМ ВІДЕО-СПОСТЕРЕЖЕННЯ

358

 

Summary

В.М. Попов

 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ПРОГРАМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

363

 

Summary

А.Р. Стояновський, З.С. Тимняк, О.О. Чорненький

 

 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ СТРУКТУРОЮ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

367

 

Summary

Н.В. Фігун, І.Ю. Бабанова

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА

372

 

Summary

В.І. Ящук, В.Б. Артеменко, В.О. Янкевич

 

 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І АЛГОРИТМ ЇЇ ПРОЕКТУВАННЯ

378

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч

 

 

 

Правові та соціо-еколого-економічні передумови екологізації освіти в Україні

385

 

Summary

Е.А. Кульчицька

 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ

390

 

Summary

А.О. Мавріна, Ю.В. Войцеховська, Г.Р. Копець

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

395

 

Summary

М.С. Пасєка

 

 

 

ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ АДАПТИВНОГО навчання І ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗаКЛАДУ

400

 

Summary

І.Л. Татомир

 

 

 

ПОНЯТТЯ "ЕЛЕКТРОННИЙ ФРІЛАНС" У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ОНЛАЙН ОСВІТИ

407

 

Summary

Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак

 

 

 

Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі

411

 

Summary

І.І. Стеців

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ

416

 

Summary