НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – 420 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 19.3.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.Л. Коржов

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОЇ РОЛІ ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ

9

 

Summary

Л.С. Осадчук

 

 

 

ВМІСТ ТЕРПЕНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ У ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНОЇ КАТЕГОРІЇ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ

16

 

Summary

Я.В. Геник

 

 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИРОДНОГО ЗАЛІСНЕННЯ ТА ЛІСОВОЇ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ ПОСТТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

21

 

Summary

Л.В. Попова

 

 

 

ПОРІВНЯННЯ БІОПРЕПАРАТІВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ і АЗОТФІКСУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ

26

 

Summary

П.Б. Хоєцький, А.А. Новак, О.М. Похалюк

 

 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ВОЛЬЄРНОГО МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

32

 

Summary

І.Я. Тимочко, Ю.А. Мельник

 

 

 

ФЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ ALLIUM URSINUM L. У РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ

37

 

Summary

Ю.В. Євтушенко

 

 

 

AESCULUS CARNEA HAYNE В НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА

44

 

Summary

О.О. Аврамчук, А.М. Білоус

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ МОРТМАСИ ПІДСТИЛКИ СОСНОВИХ ЛІСІВ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

50

 

Summary

В.С. Ейсмонт

 

 

 

МАСА НАЗЕМНИХ ОРГАНІВ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ҐРУНТАХ ІЗ ГРАНІТНИМИ ПОРОДАМИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

55

 

Summary

О.Л. Кратюк, О.О. Климчук

 

 

 

ВПЛИВ ЯГІДНИКІВ НА БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕТЕРУКА (LYRURUS TETRIX L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

60

 

Summary

О.А. Матвійчук

 

 

 

АВІФАУНА ДЕНДРОЛАНДШАФТІВ БУГО-ДЕСНЯНСЬКОГО ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА

64

 

Summary

О.Б. Михайлів, І.С. Чучмар

 

 

 

РОЛЬ ПРОГАЛИН У ВІДНОВЛЕННІ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

70

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Ю.Ю. Туниця

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ ФОРУМАХ З ДОВКІЛЛЯ І РОЗВИТКУ

77

 

Text

О.Я. Думич, Р.М. Данилик

 

 

 

Зоопланктонні угруповання водойм міста Львова (на прикладі Піскових озер)

85

 

Summary

Н.Г. Луців, Я.П. Целень, Г.Т. Криницький

 

 

 

Еколого-економічна оцінка запровадження наближеного до природи лісівництва в ялицево-букових лісостанах ДП "Стрийське лісове господарство"

90

 

Summary

Н.М. Гнатишин, З.О. Знак

 

 

 

Інтенсифікація процесу знешкодження гіпохлоритних рідких відходів сполуками олефінового ряду в кавітаційних полях

96

 

Summary

Г.О. Комарницька

 

 

 

Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова

100

 

Summary

К.Э. Рагимова, Н.З. Абдуллаева

 

 

 

Особенности обезвреживания нефтесодержащих ПРОМЫШЛЕННЫХ отходов

106

 

Summary

Б.А. Тамір

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

112

 

Summary

Е.А. Кульчицька, А.Р. Стояновський

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО- ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ

116

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.О. Маєвський, В.В. Маслій, Є.М. Миськів, Я.В. Мацишин

 

 

 

ВПЛИВ КУТА ПОВОРОТУ КОЛОДИ ВІДНОСНО ЇЇ ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ НА ОБ'ЄМНИЙ ВИХІД ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

121

 

Summary

Г.В. Похмурська, А.А. Войтович

 

 

 

УДАРНО-АБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ, НАПЛАВЛЕНИХ ПОРОШКОВИМИ ДРОТАМИ СИСТЕМИ Fe-Сr-B-С

129

 

Summary

Ю.Р. Мельник, С.Р. Мельник, З.Ю. Палюх, О.С. Надала

 

 

 

ПереробЛЕННЯ рослинних олій шляхом їх алкоголізу ізопропіловим спиртом

135

 

Summary

Г.Ю. Уйгелій

 

 

 

ТЕРМООКИСНА ДЕСТРУКЦІЯ ПОЛІМЕРІВ У ПРИСУТНОСТІ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СКЛАДНИКІВ МАСТИЛЬНО- ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

140

 

Summary

С.М. Кульман

 

 

 

Прогнозування довговічності деталей із деревини та деревних матеріалів під час їх циклічного навантаження

146

 

Summary

Р.Г. Будяну

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДЛЯ РОЗРОБлення ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ І ПОДАЛЬШОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ "ЛЕГКИХ" БРОНЬОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ

156

 

Summary

Ю.Г. Мельниченко

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НАПОВНЕННЯ ДІЛЯНОК МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ

165

 

Summary

О.В. Сидоров, А.І. Каліновська, І.Ю. Кравченко

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВикористанНЯ АЛЬТЕРНАТИВНих джерел ЕНЕРГії В ЧИГИРИНСЬКОМУ РАЙОНІ

171

 

Summary

У.В. Фуч, З.Ю. Савчин, Р.О. Субтельний, Б.О. Дзіняк

 

 

 

КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9 У ЗВОРОТНиХ ЕМУЛЬСІЯХ

178

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.І. Лебедевич

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ ПРИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

184

 

Summary

О.В. Ареф'єва

 

 

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

187

 

Summary

В.В. Дурицький, Г.В. Дурицька

 

 

 

Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів

193

 

Summary

Є.Й. Майовець, О.Р. Ярема

 

 

 

Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні

199

 

Summary

О.В. Максимець, Н.І. Лаврович

 

 

 

УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІД ЧАС РОБОТИ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

206

 

Summary

О.В. Дячишин

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

213

 

Summary

Ф.Ф. Соханич

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ процесу УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

219

 

Summary

О.С. Іршак

 

 

 

МІСЦЕ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

224

 

Summary

Т.В. Бут

 

 

 

ОЦІНювання стану РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

230

 

Summary

Ф.А. Важинський

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

237

 

Summary

О.В. Демкович

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

243

 

Summary

А.М. Должанський, Ю.В. Пелюшкевич

 

 

 

МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

248

 

Summary

Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська

 

 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ У МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

253

 

Summary

Л.І. Лелик

 

 

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

265

 

Summary

Х.О. Мандзіновська

 

 

 

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

273

 

Summary

Ю.В. Машика

 

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

278

 

Summary

Р.Ю. Милян

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

282

 

Summary

Л.А. Половинчак

 

 

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

288

 

Summary

І.С. Процик, Х.С. Передало, О.Я. Шалак

 

 

 

МЕХАНІЗМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВА

293

 

Summary

Н.В. Радванська

 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПОСТТРАДИЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

299

 

Summary

О.О. Столяренко, І.М. Лужецька, М.М. Сорочинська

 

 

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

305

 

Summary

У.Р. Стріжик

 

 

 

ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ І ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ ПРО ПОДАТКОВУ РЕФОРМУ

309

 

Summary

Т.В. Черничко, Т.М. Гливляс

 

 

 

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

319

 

Summary

В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва

 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ (НЕДОЛІКИ) АУТСОРСИНГУ ПОСЛУГ ІЗ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

325

 

Summary

А.А. Шлебат

 

 

 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

332

 

Summary

О.І. Щуревич

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

338

 

Summary

К.О. Ільїна, М.С. Мрочко

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МОНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

344

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

С.В. Устенко, О.О. Бібко

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МУРАШИНОЇ КОЛОНІЇ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

351

 

Summary

Р.О. Ткаченко, С.М. Дем'янчук

 

 

 

ПОБУДОВА ЕМПІРИЧНИХ ФОРМУЛ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОШАРОВИХ НЕЙРОПОДІБНИХ СТРУКТУР ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

359

 

Summary

І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк

 

 

 

МОДЕЛЬ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРУП АНГЛІЙСЬКИХ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

364

 

Summary

Н.С. Марушко, Г.М. Воляник

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

370

 

Summary

Т.Є. Рак, Ю.О. Борзов

 

 

 

ЛІНІЙНІ ФОРМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЛГОРИТМУ RSA І ДОДАТКОВЕ ЗАШУМЛЕННЯ У ЗАХИСТІ ПІВТОНОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

377

 

Summary

И.О. Мовчан

 

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

382

 

Summary

М.С. Пасєка

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

391

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

А.М. Штангрет

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

396

 

Summary

Р.А. Гнатюк, П.І. Островерх

 

 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ШКІЛ НА РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ

400

 

Summary

А.І. Андрухів

 

 

 

АДАПТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОТЕКИ

406

 

Summary

І.Р. Шніцер

 

 

 

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ПЕРЕБІГУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

411

 

Summary