НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – 4
08 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 19.3.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, В.М. Гончар, С.Л. Копій, В.П. Оліферчук, М.Л. Копій

 

 

 

ВПЛИВ СКЛАДУ ДЕРЕВОСТАНУ НА МІКОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ҐРУНТУ

8

 

Summary

Л.С. Осадчук, Ю.А. Мельник, Л.М. Кондратюк

 

 

 

ФЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ ТА СМОЛОВИДІЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.) В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

14

 

Summary

Г.Г. Гриник

 

 

 

Динаміка основних таксаційних показників ялинових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат

20

 

Text

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер

 

 

 

ДИНАМІКА СТАНу ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ в 2010-2014 РОКАХ

31

 

Summary

С.М. Бугайов, Пастернак

 

 

 

МОДЕЛІ РОСТУ ПОРОСЛЕВИХ ВІЛЬХОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

36

 

Summary

В.П. Власюк

 

 

 

ДиНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Лісостепової зони житомирщини В осінній період

42

 

Summary

Н.Є. Горбенко, О.О. Єфремова, О.В. Шума

 

 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

47

 

Summary

В.В. Горошко

 

 

 

особливості дотримання правил полювання в мисливських угіддях України

52

 

Summary

В.А. Дишко, С.М. Дишко

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ПРИРОДних і штучних деревостанах УКРАЇНИ

56

 

Summary

Г.Б. Лукащук, Т.А. Федорчук

 

 

 

Рекреаційна дигресія букових лісів вздовж еколого- пізнавального маршруту "м. Сколе - г. Парашка" (НПП "Сколівські Бескиди")

63

 

Summary

О.І. Лялін

 

 

 

Дослідження РОСТУ однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату

69

 

Summary

В.М. Новосад

 

 

 

Вплив температури на проростання насіння бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.)

75

 

Summary

Н.В. Регуш

 

 

 

ВІДМЕРЛа ДЕРЕВИНа В БУКОВИХ ЛІСАХ ПІВДЕННО- ЗАХІДНОГО МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

79

 

Summary

Д.С. Соловей

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ САДІВ "НОВОЇ ХВИЛІ" ПІТА УДОЛЬФА

85

 

Summary

І.І. Харитон, І.М. Сопушинський

 

 

 

Особливості формування об'ємної маси та макроструктури деревини ялини звичайної в Українських Карпатах

90

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.С. Мальований, Л.М. Дєдик, С.Б. Мараховська, В.Т. Шандрович, А.О. Мараховська, С.І. Гуглич

 

 

 

Проблема негативного впливу поверхнево-активних речовин і синтетичних мийних засобів на гідросферу

96

 

Summary

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, З.М. Шелест

 

 

 

ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛІСІВ ПОЛІССя УКРАЇНИ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ

103

 

Summary

М.М. Ватаманюк

 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕГАТИВНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

109

 

Summary

С.І. Матковська

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ МІСТА ЖИТОМИРА

115

 

Summary

О.О. Климчук

 

 

 

СЕЗОННа динаміка КОНСОРТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПТАХІВ У ЧИСТИХ ДУБОВИХ І ГРАБОВО-ДУБОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

119

 

Summary

В.В. Рубан, Л.В. Сиса

 

 

 

оцінювання екологічного стану прибережних ґрунтів річки Росава за фізико-хімічними параметрами

124

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.М. Шатківський, В.О. Маєвський

 

 

 

ДОСЛІДЖЕНня процесу виготовлення ТОЧЕНИХ ДЕТАЛЕЙ З ЗАГОТОВОК, сКЛЕЄНИХ з ДЕРЕВИНи РІЗНИХ ПОРІД

130

 

Summary

Г.С. Гудз, М.М. Борис, І.Я. Захара

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ЧАСТОТ ТРИВАЛОСТІ ДЕФЕКТУВАННЯ КУЗОВІВ СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОБУСІВ НА ПІДСТАВІ ЙМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ

137

 

Summary

Р.М. Івах

 

 

 

Систематизація методів вимірювання діелектричної проникності

141

 

Summary

М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна, С.В. Барановська

 

 

 

Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і РОЗПОДІЛУ температур на поверхні нагрівальних елементів

145

 

Summary

А.М. Найда

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРУБ З НЕПЛАСТИФІКОВаНОГО ТА ОРІЄНТОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ

150

 

Summary

В.М. Сторожук

 

 

 

Оцінювання та контроль безпечності промислового підприємства

157

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Б. Дуда

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

162

 

Summary

І.П. Андрушків

 

 

 

Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в Україні

168

 

Summary

З.В. Юринець

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ процесу УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

173

 

Summary

П.Г. Ільчук

 

 

 

Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації

179

 

Summary

О.В. Геник, С.О. Козловський, Т.Є. Маселко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

187

 

Summary

Н.М. Кошарська

 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

193

 

Summary

О.В. Орловська

 

 

 

СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

197

 

Summary

Х.Б. Павлик, Б.О. Ватаманюк

 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ

202

 

Summary

М.М. Артус, Ю.М. Томашевський

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ІНДЕКСІВ

209

 

Summary

Т.Г. Васильців, Н.П. Канюка

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

215

 

Summary

Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка

 

 

 

Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків

221

 

Summary

Н.І. Власюк

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

231

 

Summary

О.М. Гинда

 

 

 

аналіз Статистичних показників розвитку людського потенціалу регіонів України

236

 

Summary

А.М. Должанський, Л.Р. Вільгуцька

 

 

 

Калькулювання собівартості виготовлення покрівельних матеріалів

242

 

Summary

Л.І. Лелик

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ й ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

248

 

Summary

О.І. Мацьків

 

 

 

аналіз КЛАСИчних теорій РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕТРОПОЛІЙНІ ПРОЦЕСИ

254

 

Summary

В.М. Натиняк, Г.А. Лех

 

 

 

СТАН І особливості ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

263

 

Summary

Л.С. Новіченко

 

 

 

особливості ЗАСТОСУВАННЯ ФАКСИМІЛЕ В БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТАХ і ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

270

 

Summary

Р.П. Підлипна

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ тлумачення ДЕФІНІЦІЇ "СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА"

275

 

Summary

М.К. Русинко

 

 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТНИХ ВКЛАДЕНЬ У РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ України

280

 

Summary

В.М. Фомішина, Н.Є. Федорова

 

 

 

Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача"

288

 

Summary

О.І. Щуревич

 

 

 

МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

293

 

Summary

О.П. Буряк

 

 

 

Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США

298

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.З. Лютак

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ параметрів ПОШИРЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ МОД ЛЕМБА

306

 

Summary

Н.В. Пйонтко, М.П. Карпінський

 

 

 

Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень

311

 

Summary

А.Є. Батюк, М.Б. Вітер, Г.Б. Лоїк

 

 

 

Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України

317

 

Summary

М.Ю. Грицюк

 

 

 

багатокритеріальна оптимізаціЯ структури проекту стратегічного розвитку туризму на регіональному рівні

324

 

Text

С.М. Кульман

 

 

 

МОДЕЛЬ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇЇ ОСНОВІ

334

 

Summary

В.І. Отенко, О.І. Гарасимчук, І.М. Журавель, Ю.М. Костів, А.Ю. Пастух

 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАТОРА ДЖІФФІ

340

 

Summary

В.А. Тазетдінов

 

 

 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

344

 

Summary

І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк

 

 

 

СТАТИСТИЧНий АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ

350

 

Summary

Г.С. Погромська

 

 

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО CASE-ЗАСОБУ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ

356

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч

 

 

 

Екологізація освіти: теорія і практика

366

 

Summary

О.М. Березький, В.М. Теслюк, О.Ю. Борейко, А.Ю. Михайлюк

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

372

 

Summary

В.С. Бліхар, В.В. Башук

 

 

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

378

 

Summary

З.В. Конопельський

 

 

 

Діяльність українських фінансових інституцій Галичини (1921-1939 роки)

385

 

Summary

І.М. Дорош

 

 

 

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА РІВЕНЬ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЙОГО ПЕРСОНАЛУ

392

 

Summary

Р.В. Одрехівський, С.С. Мергель

 

 

 

Духовний центр Пресвятої Діви Марії на Ясній Горі у Гошеві

398

 

Summary