НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – 364 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 29.12.2015 р.)

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

О.Т. Данчук

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛІСОВИХ ПОРІД В УКРАЇНІ

18

 

Summary

П.Г. Хомюк, С.О. Максімов

 

 

 

ДИНАМІКА РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ В ОКРЕМИХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВАХ НА ОСУШЕНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНКАХ РІВНЕНЩИНИ

27

 

Summary

А.І. Івченко, О.І. Пундяк, В.О. Файда

 

 

 

ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУЇ ВЕЛЕТЕНСЬКОЇ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВЩИНИ

33

 

Summary

С.Ю. Білоус, О.М. Курдюк, О.В. Медведчук

 

 

 

Особливості отримання асептичної культури Acer saccharinum L. в умовах in vitro

37

 

Summary

О.А. Балабак

 

 

 

ЕКОЛОГО-біологічні особливості технології дорощування укорінених живців сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko)

42

 

Summary

В.А. Вітенко

 

 

 

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПІДЩЕП ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ MORUS ALBA L.

48

 

Summary

О.В. Кобець

 

 

 

ХІД РОСТУ МОДАЛЬНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НИМИ ЛІСОРОСЛИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ

54

 

Summary

С.С. Ковалевський

 

 

 

ВПЛИВ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ НА БАЛАНС ВУГЛЕЦЮ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

60

 

Summary

О.Г. Криницька

 

 

 

Вплив процесу формування молодого покоління сосново-дубових деревостанів на фізико-хімічні властивості ґрунту

64

 

Summary

М.П. Курницька, І.Ю. Шелест

 

 

 

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАРКОВИХ АЛЕЙ

71

 

Summary

В.В. Маргітай, Л.Г. Маргітай, О.І. Савіна

 

 

 

СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ЗНИКАЮЧИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОРГАНІЧНОМУ САДІВНИЦТВІ

76

 

Summary

О.С. Остапчук

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ДУБОВО-ЯЛИНОВИХ КУЛЬТУР ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

81

 

Summary

О.О. Погрібний, Ю.П. Стефурак, В.В. Пророчук, С.І. Фокшей

 

 

 

Праліси та старовікові ліси Національного природного парку "Гуцульщина"

87

 

Summary

Ю.В. Сірук, Є.П. Печенюк, Т.М. Чернюк

 

 

 

Типологічна структура та характеристика лісового фонду Центрального Полісся України

97

 

Summary

А.Г. Булат, А.О. Бащеванжи

 

 

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ТА РОСТУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР СОСНИ В УМОВАХ СТЕПУ НА ПРИКЛАДІ державного підприємства "ПРИМОРСЬКе лісове господарство"

104

 

Summary

О.В. Жуковський

 

 

 

РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ З РІЗНОЮ ГУСТОТОЮ

109

 

Summary

І.П. Мацях, В.О. Крамарець

 

 

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА РІСТ МІЦЕЛІЮ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ СІЯНЦІВ

113

 

Summary

С.Ю. Мальцева, А.М. Солоненко, Є.І. Мальцев

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

120

 

Summary

А.І. Задорожний

 

 

 

ДИНАМІКА ЩІЛЬНОСТІ ФІТОМАСИ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ БУКА ЛІСОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ У МЕЖАХ ПОЛОНИНСЬКОГО ХРЕБТА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

125

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник

 

 

 

Трансформації ґрунтового покриву на посттехногенних територіях Коломийського буровугільного родовища

135

 

Summary

М.С. Мальований, В.В. Никифоров, О.В. Харламова, О.Д. Синельніков

 

 

 

РАЦІОНАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

140

 

Summary

M. Bury, S. Stankowski, G. Hury, A. Dawidowski, N. Opatowicz, M. Sobolewska, R. Kowalewska, U. Bashutska

 

 

 

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA WZROST I PLON KUKURYDZY PASTEWNEJ

149

 

Summary

Р.В. Безділь

 

 

 

ВПЛИВ СКЛАДУ СУБСТРАТУ НА ВИХІД ВЕРМИКОМПОСТУ ТА БІОМАСИ ШТУЧНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ EІSENIA FOETIDA

156

 

Summary

В.М. Жук, І.Ю. Попадюк, О.В. Вербовський

 

 

 

Аналіз досвіду анаеробного зброджування осадів стічних вод у контексті його застосування на Львівських каналізаційних очисних спорудах

162

 

Summary

М.Л. Копій, В.П. Кучерявий

 

 

 

АНАЛІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН РОСЛИН В УМОВАХ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯВОРІВСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

166

 

Summary

О.О. Мацієвська

 

 

 

Дослідження впливу води різної твердості на кров людини

173

 

Summary

А.В. Мотало, Б.І. Стадник, В.П. Мотало

 

 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

178

 

Summary

Р.П. Параняк, М.Л. Лапішко, Н.В. Войтович

 

 

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

184

 

Summary

М.М. Приходько

 

 

 

Наукові основи екологічної безпеки лісових геосистем у карпатському регіоні україни

192

 

Summary

О.В. Смаль

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАСАДЖЕНЬ ЛЬВОВА ЗА ДОПОМОГОЮ БІОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ

200

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

С.Р. Мельник, Л.І. Шевчук, Ю.Р. Мельник, О.Л. Бойчук

 

 

 

ОТРИМАННЯ РОЗРІДЖЕНОЇ МАСИ З РІЗНИХ ЗЛАКОВИХ іЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ FILTRASE BRX

207

 

Summary

А.В. Акимов

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ

212

 

Summary

Л.М. Бойко, О.В. Анциферова

 

 

 

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ НА МЕЖУ МІЦНОСТІ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ СЕРЕДНЬОЇ ЩІЛЬНОСТІ За ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ

221

 

Summary

Х.І. Ліщинська

 

 

 

КОЛИВАННЯ КАНАТА ПІД ДІЄЮ ГАРМОНІЧНОЇ СИЛИ, ЯКА ПРИКЛАДЕНА ДО РУХОМОГО ВАНТАЖУ

225

 

Summary

В.Б. Лоїк, В.В. Кащій, Р.М. Типа, А.В. Супранюк

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ МЕЖІ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МЕТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ КОМПОЗИЦІЯМИ НА ОСНОВІ СПУЧЕНОГО ПЕРЛІТУ

231

 

Summary

І.В. Павлюк, Н.Є. Стадницька, В.П. Новіков

 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК, ОТРИМАНИХ ЕКСТРАГУВАННЯМ ШРОТУ ШИШОК ХМЕЛЮ

236

 

Summary

М.І. Пилипчук, В.І. Тарас

 

 

 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ДОЩОК

242

 

Summary

М.І. Солод

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

249

 

Summary

Я.П. Драґан, Ю.Б. Паляниця, О.В. Гевко, І.Ю. Дедів

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ АДАПТАЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ СЕРЦЯ

255

 

Summary

В.П. Ковбаса, Али Ахмед Кадем, Д.Ю. Калиниченко

 

 

 

РЕШЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ПРИВОДНОГО КОЛЕСА С ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

255

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.А. Яремчук, Б.П. Поберейко

 

 

 

Математична модель роботи адгезії олійних композицій на деревині

269

 

Summary

С.О. Рожков

 

 

 

Метод компенсации информационных потоков в задаче контроля качества текстильных материалов

274

 

Summary

В.М. Головач, О.С. Баранова

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТУ ФАНЕРИ НА КІЛЬКІСТЬ ПУЛЬСАЦІЙ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ УДАРНОГО ДАВАЧА

280

 

Summary

Т.М. Гончар

 

 

 

Прогнозування перебігу катастроф в Україні та засоби реагування на них

285

 

Summary

І.М. Дронюк, О.Ю. Федевич

 

 

 

Програмний комплекс моніторингу та прогнозування трафіку потоку в сегменті комп'ютерної мережі

295

 

Summary

В.С. Кропивницький

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ЗАВДАНЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

301

 

Summary

О.О. Ларін

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДМОВ УТОМИ В ГУМОВИХ МАТЕРІАЛАХ У ЗВИЧАЙНОМУ СТАНІ ТА ПІСЛЯ СТАРІННЯ

307

 

Summary

Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк

 

 

 

Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано

311

 

Summary

Т.М. Матвійків, В.М. Теслюк

 

 

 

МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО УСУНЕННЯ УДАРІВ ТА ВІБРАЦІЙ ПІД ЧАС БУРІННЯ

324

 

Summary

І.Р. Опірський

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ

329

 

Summary

І.З. Пилипів

 

 

 

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ ГНУТТЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

335

 

Summary

М.А. Шуфнарович

 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

341

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова

 

 

 

Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку

348

 

Summary

Л.Д. Вівчарук, М.Є. Гайдукевич

 

 

 

ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

356

 

Summary