НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.8. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 4.09.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, О.М. Ткачук

 

ВОДОРЕГУЛЮВАЛЬНА РОЛЬ СИСТЕМИ "НАСАДЖЕННЯ - ҐРУНТ" У ЛІСАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

9

В.П. Шлапак, О.Ю. Марно-Куца

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УМАНСЬКОГО ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

15

І.Є. Іващенко

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ THUJA PLICATA DON.

20

А.М. Білоус

 

Оцінка мортмаси опаду гілок у березових насадженнях Українського Полісся

25

Ю.Р. Бродович, Р.І. Бродович, В.М. Гудима, Ю.Д. Кацуляк

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННя ЛІСОКУЛЬТУРНИХ СПОСОБІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОХІДНИХ І МАЛОЦІННИХ МОЛОДНЯКІВ У ФОРМАЦІЇ БУКОВИХ ЛІСІВ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

30

Р.М. Вітер, Ю.С. Шпарик

 

СУЧАСНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ ВОЛОГОЇ БУКОВО-ЯЛИЦЕВОЇ СУСМЕРЕЧИНИ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

36

П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк

 

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПИ

42

І.І. Делеган, І.В. Делеган

 

особливості організації ведення мисливського господарства у словаччині

52

Ю.А. Запливана

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ HEUCHERA L. у СИНИЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

57

О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, В.В. Андреєва

 

ПРИРОДНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ У ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ

62

В.Б. Левченко, В.П. Власюк

 

Роль стовбурових шкідників у розповсюдженні кореневої губки сосни звичайної в умовах Корабельного лісництва ДП "Житомирське ЛГ"

67

Г.Б. Лукащук

 

Аналіз природних фітоценозів Стрийського парку міста Львова

71

К.В. Мирончук

 

Порівняльна характеристика моделей створення та формування живоплотів у сільській та міській місцевостях (на прикладі Чернівецької області)

78

В.М. Новосад

 

Генеративне та вегетативне розмноження бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.)

82

О.В. Оверченко, А.А. Клюваденко, А.Ф. Ліханов, С.М. Костенко, М.Д. Мельничук

 

РОЗМНОЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ АҐРУСУ (GROSSULARIA RECLINATA L.) В КУЛЬТУРІ IN VITRO

87

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Челядин

 

Зменшення забруднення гідросфери методом очищення стічних вод від амонійного азоту

94

В.В. Войцеховська, Ю.В. Войцеховська

 

Метод визначення пріоритетів зниження забруднення довкілля та реалізації еко-інвестицій

100

Г.М. Герецун

 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОПАДІВ НА ВЛАСТИВОСТІ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ

106

Н.О. Гнатюк

 

РОЗПОДІЛ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТІ

110

О.І. Дерех

 

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЕВ ДУБА І БУКА НА ДІЛЯНКАХ РІЗНИХ СТАДІЙ ДИГРЕСІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

119

Ю.Д. Михайлюк

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН БОГОРОДЧАНСЬКОГО ЛІНІЙНО-ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

125

М.М. Паславський, М.В. Руда

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У МЕЗОЕКОСИСТЕМІ ДНІСТРОВСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

131

У.М. Тарас

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ МІКРОМІЦЕТІВ ҐРУНТУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОРУШЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ДІЇ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ

136

Х.І. Чернявська

 

Властивості лісової підстилки як компонента пралісових екосистем Природного заповідника "Ґорґани" (Українські Карпати)

139

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Ариф Тапдыг оглы Мамедов, Вугар Джаваншир оглы Мамедов

 

Исследование физико-механических свойств жидкостекольных теплоизоляционных смесей

145

Л.І. Єфіменко, М.П. Тиханський, І.А. Маринич

 

ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ВУЗЛІВ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

149

І.О. Кійко

 

Закономірності впливу лінійних розмірів структурних елементів меблевого щита на відхилення у напрямках вздовж і поперек волокон

156

М.М. Копанський, О.О. Шепелюк, Р.Г. Салдан

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИННО- КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІПАКОВОЇ СИРОВИНИ

169

В.Л. Коржов, В.С. Кудра, С.Ю. Кокоць

 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОЇ КАНАТНОЇ УСТАНОВКИ LARIX-3T

174

О.С. Мачуга

 

НАТУРНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОСПОРУД НА МАЛИХ РІКАХ В УКРАЇНІ

181

Ch.A. oglu Ibrahimov

 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF EFFECTIVE Al-ZIRCONIUM ALLOYS FOR ELECTRONICAL PURPOSES

196

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Н.С. Прокопенко, О.А. Громов

 

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА у СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

202

М.В. Місюк

 

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА у СУЧАСНИХ УМОВАХ

209

І.Б. Олексів

 

Сучасні аспекти планування діяльності підприємства: основні тенденції та шляхи вдосконалення

217

М.І. Виклюк, Ю.Є. Мостіпан

 

ПОДАТКОВІ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

221

А.Л. Висоцький

 

Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств

225

Ю.В. Клюев

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

233

А.В. Колодійчук

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

239

О.В. Кузик

 

Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств

246

Н.Я. Юрків

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЕКСПОРТУ ОЗБРОЄННЯ В УКРАЇНІ

252

І.І. Мартинюк

 

ФОРМИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

259

О.І. Оксенюк

 

АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У НІМЕЧЧИНІ ТА ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

265

І.Л. Татомир

 

ФРАНЧАЙЗИНГ - ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

272

В.О. Терлецька

 

ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

278

С.С. Тригоб'юк

 

Оцінювання макросередовища малих і середніх приладобудівних підприємств

285

О.В. Фарат, І.Р. Приймачук

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

291

М.В. Цап

 

Теоретико-методичні засади державного регулювання імпортозаміщенняМ

299

Р.І. Тринько, Г.Б. Невінська

 

Соціальна функція інноваційної моделі економічного розвитку

305

О.В. Бутрим

 

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

313

М.В. Корнєєв

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

319

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д. Скорупка, П.В. Приймак

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

326

О.В. Бондаренко

 

ПРOБЛEМИ AУДИТУ В УМOВAХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО OБЛІКУ

332

Г.В. Микитин

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ

338

А.М. Чернопятов

 

СБОР ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

347

Л.В. Мороз, Я.І. Грабовський, Т.М. Микитів, Т.Р. Борецький, Ю.М. Костів, С.С. Войтусік

 

Швидкодіючий гібридний CORDIC-обчислювач тригонометричних функцій

352

Ю.І. Цимбалюк, М.Г. Адамовський

 

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РУХУ МАЛОГАБАРИТНОЇ ТРЕЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

358

Джейхун Расиф оглы Рагимов

 

Моделирование координации работы видов транспорта

363

А.Н. Шабаев

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСРЕДНЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

370

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Я.В. Кульчицький

 

ПАНОРАМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

375

Г.В. Стричак, Г.А. Лех, Г.С. Грубель

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

380

Т.Л. Бойко

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

385

М.В. Бужанська

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ КОМПЛЕКСІ

391

А.Я. Крупка

 

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

396