НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 27.05.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк

 

СТРУКТУРА, СТАН І ДИНАМІКА БУЧИН національного природного парку "ГУЦУЛЬЩИНА"

8

Г.Г. Гриник, О.Ю. Громяк, А.В. Шишкін, П.П. Мосейчук

 

Вплив горизонтальної будови на товарну структуру соснових деревостанів у різних типах лісу

14

А.М. Білоус

 

Оцінка мортмаси деревної ламані березняків Українського Полісся

25

І.В. Вантюх

 

ПОШИРЕННЯ ТА РЕСУРСИ ARNICA MONTANA L. НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

32

М.Я. Гожан, М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, М.М. Лісовий

 

ОСОБЛИВОСТІ реалізації ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ КУЛЬТИВАРІВ РОДУ PICEA А. Dietr. in vitro

37

І.І. Делеган, М.М. Лущак, І.В. Делеган

 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВОВків

42

Ю.А. Запливана

 

МОРФОЛОГІЧНА та БІОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН РОДУ HEUCHERA L. У ГЕНЕРАТИВНОМУ ПЕРІОДІ

46

С.С. Ковалевський

 

РОЗРОБЛЕННЯ МНОЖИННИХ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ КОНВЕРСІЙНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

55

Л.М. Матушевич, П.І. Лакида

 

ПАРАМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ЛИСТЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ М'ЯКОЛИСТЯНИХ ПОРІД

61

І.П. Мацях, В.О. Крамарець

 

ВСИХАННЯ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.) НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

67

І.І. Миколайко

 

Зимостійкість і морозостійкість Hippophae rhamnoides L. у Правобережному лісостепу україни

74

В.Є. Севаст'янов, Н.В. Потьомкіна, В.С. Великоредчаніна

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАНСІОНАТУ "ДУБНА" Міста АЛУШТА

79

І.М. Скольський

 

Проходження основних фенологічних фаз вегетативних і генеративних органів в'яза шорсткого

86

О.А. Суханова

 

Пропозиції із реконструкції ділянок експозиційної зони Державної наукової установи "Національний центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу Національної академії наук України"

93

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.В. Мудрак

 

Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Вінницької області в контексті стратегії збалансованого розвитку

100

А.Д. Кузик

 

Рослини наземного яруса як фактор пожежної небезпеки лісових насаджень різних типів лісорослинних умов

109

І.М. Бузіна

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОРЕМЕДІАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ҐРУНТІВ З МОНОМЕТАЛІЧНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ

115

І.А. Дубовіч, Ю.І. Куцька

 

Еколого-економічні засади охорони та використання атмосферного повітря в Україні

121

І.В. Пукман, Г.І. Білущак, О.М. Адамовський

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІЛЬНОЇ ЗАГОТІВЛІ ДЕРЕВИНИ ТА НЕДЕРЕВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСУ

127

О.П. Скорупська

 

Екологічна стабільність території адміністративного району

134

В.Ю. Лісовик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВОЗНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

138

В.А. Проневич

 

МІГРАЦІЯ 137Сs У ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ

145

Л.А. Райчук

 

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ДОЗИ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ВІДДАЛЕНОМУ ЕТАПІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

150

У.М. Тарас, В.П. Оліферчук

 

ЕКОЛОГО-ТАКСОНОМІЧНА ОЦІНКА МІКРОМІЦЕТІВ ҐРУНТУ ЯВОРІВСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

156

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, А.М. Комбаров, П.П. Білей

 

Аналіз способів проведення початкового нагрівання пиломатеріалів перед сушінням

162

Е.М. Гуліда, О.М. Коваль

 

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ СКАТНИХ КРІВЕЛЬ ОДНОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ЦЕХІВ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

166

Б.О. Дзіняк, О.Б. Федотова

 

ОДЕРЖАННЯ МАЛЕЇНІЗОВАНИХ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КОМПОЗИЦІЯХ З ЕПОКСИДНОЮ СМОЛОЮ

180

Н.М. Фиалко, В.Г. Прокопов, Ю.В. Шеренковский, С.А. Алешко, Н.П. Полозенко, Л.С. Бутовский, М.З. Абдулин, А.В. Клищ, В.С. Новицкий, А.А. Евтушенко

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭШЕЛОНИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ ПЛОСКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПЛАМЕНИ

187

В.Г. Прокопов

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА

191

В.О. Фединець, О.М. Кулик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТЕПЛООБМІНУ ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ, СУМІЩЕНОГО З ТРУБКОЮ ПОВНОГО ТИСКУ В ТЕПЛОВОМУ ЛІЧИЛЬНИКУ

196

Т.А. Мазурак, У.Д. Марущак, І.С. Івасів

 

Швидкотверднучі бетони на основі модифікованих портландцементів

202

Д.В. Невінський, В.А. Павлиш, Л.І. Закалик, С.Ю. Лебідь

 

НАНОРОЗМІРНІ ДІЕЛЕКТРИЧНО-НЕОДНОРІДНІ СТРУКТУРИ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ ОПТИЧНОЇ ФОТОЛІТОГРАФІЇ

206

І.В. Паснак, О.В. Придатко, Н.В. Шаркевич

 

АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ АВАРІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

211

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Б. Жихор, Д.М. Рогова

 

Рівень фінансової безпеки підприємства

216

І.Б. Хома, М.І. Данилюк

 

Уточнення підходів щодо управління ризиками у системі безпечного функціонування підприємства

223

О.В. Бондаренко

 

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

228

Ф.А. Важинський

 

Перспективи розвитку сільських територій на основі підвищення ефективності використання економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств

235

М.С. Габрель

 

ІНСТИТУЦІЙНІ БАР'ЄРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

241

Р.М. Захарчин

 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ щодо ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

245

В.Р. Ковалишин

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ

250

Я.С. Лапчук

 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

256

М.О. Овчинникова

 

ВИБІР ГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИТУАЦІЙНО-ЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ

264

І.Б. Олексів, І.Р. Шпакович

 

Особливості функціонування інститутів спільного інвестування

268

Г.О. Партин, М.Я. Красільчук

 

Передумови формування системи антикризового фінансового управління на вугледобувних підприємствах України

274

І.В. Петлін

 

Управління ризиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку

279

З.М. Руденко

 

Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з Національним банком України

286

В.О. Терлецька

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

291

Ю.І. Швабу

 

Податкова декларація з податку на прибуток

297

А.В. Шлапак

 

ДІАГНОСТИКА ЕТАПУ КРИЗИ НА ПІДСТАВІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

302

О.І. Щуревич

 

БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

309

А.Л. Висоцький

 

Види, чинники та об'єкти управління збутовим потенціалом МАШИНОБУДІВНОГО підприємства

315

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.П. Чорній, В.І. Вайданич, І.Б. Пірко, М.В. Дячук, В.М. Салапак

 

Механізм генерації центрів забарвлення в кристалах BaCl2-Pb за температури T < 145 К

324

Г.В. Микитин

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТЕХНОГЕННИХ І ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

334

А.Я. Семенюк

 

БІЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ERP-ПРОЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

344

П.В. Білей, І.А. Соколовський

 

Основи динаміки процесу сушіння

350

О.Б. Жихор, І.В. Поліщук

 

Оцінка рівня фінансової безпеки комерційного банку

355

В.Г. Прокопов

 

ЭФФЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАГРЕВА

361

В.Й. Лабай, Я.Ф. Кулешник

 

ВИКОРИСТАННЯ МАСООБМІННИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

365

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Г.В. Ожубко

 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ СУСПІЛЬСТВА

370

Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.І. Кут

 

Вибір складових елементів системи дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами

377

О.М. Луцків

 

ДИСПРОПОРЦІЇ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ

383

А.В. Колодійчук

 

Проект інноваційного науково-технологічного промислового регіонального кластера на базі технопарку "Яворів"

389

Я.В. Кульчицький

 

Філософія економічних систем у науковій спадщині Івана Франка

394