НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 27.05.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, М.М. Лісовий, Ю.Є. Синявський

 

РОЗМНОЖЕННЯ Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng в умовах IN VITRO

8

П.Б. Хоєцький, І.М. Скольський, О.М. Похалюк

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УГІДДЯХ ТзОВ "ЯВІР ПЛЮС"

15

В.П. Шлапак, Ю.А. Запливана, С.С. Курка, Г.П. Іщук, В.Л. Кульбіцький

 

ОБЛАШТУВАННЯ АЛЬПІЙСЬКОЇ ГІРКИ (АЛЬПІНАРІЮ) НА ПРИСАДИБНІЙ ДІЛЯНЦІ

19

З.Г. Гамкало, О.І. Дерех, Л.І. Копій

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ СО2 З ПОВЕРХНІ ҐРУНТІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ

26

Ю.А. Запливана

 

ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ОНТОМОРФОҐЕНЕЗУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ HEUCHERA L.

35

В.Д. Касіянчук, М.В. Касіянчук, М.М. Ковач

 

Чорниця - високоефективна лікувально-профілактична сировина

40

B.C. Кучерявий

 

ВПЛИВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНИХ ГРАДІЄНТІВ НА ЖИТТЄВІСТЬ ТУЇ ЗАХІДНОЇ 'SMARAGD'

45

Л.Ю. Соболенко

 

ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЗУНІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

52

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

А.Д. Кузик

 

Залежність пожежної небезпеки лісових насаджень від локальних лісівничих показників

59

G. Hury, U. Bashutska, A. Zapałowska, L. Lewandowska

 

IMPACT OF LIME, BIOMASS COMPOST AND ASH AS WELL AS EFFECTIVE MICRO-ORGANISMS APPLICATIONS ON GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS OF OILSEED RAPE

63

В.С. Гаврикова

 

Cкринінг видів клена (Acer) як тест-об'єктів для оцінювання ступеня забруднення навколишнього середовища

70

М.М. Грапенюк

 

Особливості оцінювання впливу викидів транспортних джерел на здоров'я населення та поширеність захворюваності в Івано-Франківській області

74

М.М. Запоточний

 

ВИСОТНО-ПОЯСНИЙ ПІДХІД ДО РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

80

З.Б. Колісник

 

ЗРОСТАЮЧА РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

85

Н.В. Михайлович

 

МЕРЕЖА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ШТУЧНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

95

В.В. Попович, Ю.Ю. Ворохта

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕПОНУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА СМІТТЄЗВАЛИЩАХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

103

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.П. Поберейко, Л.О. Флуд

 

АНІЗОТРОПІЯ ТА АСИМЕТРІЯ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ

110

Н.М. Фиалко, Ю.В. Шеренковский, Н.В. Майсон, Н.О. Меранова, М.З. Абдулин, Л.С. Бутовский, Н.П. Полозенко, А.В. Клищ, С.Н. Стрижеус, А.Б. Тимощенко

 

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТУРБУЛИЗАТОРОВ ПОТОКА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И ОКИСЛИТЕЛЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СТАБИЛИЗАТОРНОМ ГОРЕЛОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ

114

В.М. Палаш, А.Р. Дзюбик, Р.В. Палаш

 

Дослідження зварності чавунів при їх дуговому наплавленні сталлю у газовій суміші СО22

121

Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, А.Ю. Варфоломій

 

РОЗРАХУНОК УСАДКИ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ ПРИ КАЛАНДРУВАННІ

125

Я.Ф. Кулешник, В.Й. Лабай

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГООБМІННИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

131

Р.Я. Предко, Я.Я. Данило

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ПРИВОДНИХ ПАСІВ У КЛИНОПАСОВИХ ПЕРЕДАЧАХ

135

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

А.В. Лісовий, К.П. Проскура

 

Проблеми податкового контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності

140

І.Б. Хома, М.М. Рій

 

Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства

150

Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська

 

Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина ІІ)

155

Р.І. Васьків

 

МІСЦЕ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ В ЗАГАЛЬНОМУ БРЕНДИНГУ КОМПАНІЇ

169

І.М. Васькович, М.М. Баран, Г.А. Лех

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

175

І.Л. Давидюк

 

Конкурентоспроможність поліграфічного підприємства

184

Я.В. Григор'єва

 

КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ

191

А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Ю.Г. Бондаренко

 

Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні

195

О.О. Ланда

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ

201

М.О. Житар

 

Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності БАНКІВ УКРАЇНИ

208

М.А. Кальницька

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

216

Л.М. Коваль

 

Трудові ресурси аграрного сектору України та їх використання

223

В.В. Кузяк, О.Є. Шандрівська, О.М. Бек

 

СТРАТЕГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У СТВОРЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

229

Я.С. Лапчук

 

СУТЬ ТА ЦІЛІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

235

Н.Т. Мала, О.В. Грабельська

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

242

О.Р. Маніла

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

247

І.І. Мартинюк

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

252

Г.О. Партин, Я.Р. Грудка

 

Стан споживчого кредитування в Україні та перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації

257

А.В. Прокіп

 

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАСТЕР"

262

О.С. Сеньковська

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

275

Т.В. Склярук, М.В. Врублевська

 

Дослідження стратегій розвитку персоналу як важливих складових ефективного функціонування підприємства

280

Т.О. Скрипко

 

ІНСТРУМЕНТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

285

Ю.І. Турянський

 

Податкова політика та механізм її реалізації

293

О.С. Червінська, А.Я. Грицик

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

300

О.С. Червінська, О.В. Коваль

 

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

307

О.М. Чубка

 

Державна політика стимулювання кредитування оборотних активів у корпоративному секторі

314

А.В. Шлапак

 

ДІАГНОСТИКА КРИЗИ МЕТОДАМИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

319

І.І. Юрчик

 

РИНОК ПРАЦІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

325

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.П. Чорній, В.І. Вайданич, І.Б. Пірко, М.В. Дячук, В.М. Салапак, М.С. Кобринович

 

РАДІОЛІЗ КРИСТАЛІВ BaCl2-Pb ЗА T < 145 К

331

М.С. Яджак, М.І. Тютюнник, Б.О. Бекас

 

АПАРАТНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАЛЕЛЬНО-КОНВЕЄРНИХ АЛГОРИТМІВ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ

335

М.Б. Вітер, Х.О. Засадна

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

344

Ю.В. Малиновський, І.С. Ткач

 

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ

350

В.О. Марченко

 

МУЛЬТИФОКАЛЬНІ ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

355

В.В. Гоблик, І.В. Ничай

 

Про вплив кратності періоду на діаграму напрямленості діелектричної структури

363

О.В. Бондаренко

 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

369

Б.Ю. Депутат

 

Методика визначення концентрації солей у водоносному горизонті методом математичного моделювання

374

О.Ю. Чмир, О.О. Карабин

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТА MAPLE У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОКРЕМИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРУ

379

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ