НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
4. – Вип. 24.5. – 416 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 27.05.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.І. Сорока, М.В. Куриляк

 

ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖІ NATURA 2000

8

А.І. Івченко, О.П. Божок, І.М. Пацура, Л.Б. Коляда, В.О. Божок

 

Особливості ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ БОРОТЬБИ З ОМЕЛОЮ БІЛОЮ

13

Д.М. Голяка

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІТОМАСИ КУЩІВ SALIX CINEREA L. У ПРИРОДНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

18

О.І. Лялін

 

РІСТ САДЖАНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ, СТВОРЕНИХ СІЯНЦЯМИ ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ

26

А.Д. Кузик

 

Експериментальні дослідження процесів висушування лісового горючого матеріалу

31

І.І. Гнатишин

 

ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ МАЛИХ МІСТ ПРИКАРПАТТЯ

36

В.В. Міндер, І.О. Сидоренко

 

ПАРКИ КИЄВА З УМОВАМИ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ

41

С.В. Роговський, О.М. Рижов

 

ВІКОВІ ДЕРЕВА В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ БІЛОЇ ЦЕРКВИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ОБРАЗУ МІСТА

46

О.М. Ткачук, В.С. Олійник

 

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПРОНИКЛИВОСТІ ҐРУНТІВ У ПЕРЕДГІРНИХ І ГІРСЬКИХ ЛІСАХ КАРПАТ

52

М.Р. Феденишин, В.Г. Мазепа

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

57

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.В. Мудрак

 

Організація та вдосконалення системи екологічного моніторингу заповідних територій Поділля

63

Ю.В. Вдович

 

Порівняльний аналіз категоріально-термінологічного апарату чинного законодавства України у сфері поводження з відходами

75

М.Г. Булгакова

 

Сучасні економіко-правові проблеми інформаційного забезпечення торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні

81

Л.І. Максимів, І.В. Юсько

 

РОЛЬ ЕКО-КОНТРОЛІНГУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

87

Г.И. Драган

 

Некоторые экологические аспекты взаимоотношений Adelges laricis и A. tardus (Adelgidae, Homoptera) с елью обыкновенной

96

Г.Б. Нестеренко

 

Створення містобудівного кадастру та оновлення відповідної документації на сучасному етапі розвитку земельних відносин

100

Л.Ю. Соболенко

 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ТА ГІБРИДИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ - РELOPHYLAX ESCULENTUS (L.,1758) COMPLEX ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

106

А.Ю. Терентьєв

 

Використання сучасних ГІС-технологій для розрахунку площі живлення дерев у лісових насадженнях

111

М.В. Харачко

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

115

А.В. Шлапак

 

КРИТЕРІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА РЕГУЛЬОВАНОГО ВІДВІДУВАННЯ

120

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, В.І. Вайданич, І.Б. Пірко, М.В. Дячук, В.М. Салапак, М.С. Кобринович

 

АКТИВАТОРНА РАДІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ У КРИСТАЛАХ BaCl2-Pb В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 145-300 К

127

Н.М. Фиалко, Ю.В. Шеренковский, Н.В. Майсон, Н.О. Меранова, Л.С. Бутовский, М.З. Абдулин, Н.П. Полозенко, А.В. Клищ, С.Н. Стрижеус, А.Б. Тимощенко

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ГОРЕЛОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ СТАБИЛИЗАТОРОМ ПЛАМЕНИ

136

П.В. Білей, І.А. Соколовський

 

Основи кінетики процесу сушіння

142

Б.Я. Кшивецький

 

Практичні рекомендації щодо прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини

146

В.О. Маєвський, М.В. Удовицька

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ КЛЕЄНИХ ЩИТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ТЕКСТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

150

К.В. Агеев

 

Современные тенденции конструирования металлических рекуператоров со вставками для повышения энергоэффективности печных агрегатов

155

І.О. Кійко

 

Вплив розмірів структурних елементів клеєних щитів на їх формостійкість

169

Д.В. Руденко, В.І. Рицький

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСПОКОЄННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ ПІД ЧАС ВИЇЗДУ ОПЕРАТИВНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА ВИКЛИКОМ

175

Р.Й. Салдан, О.О. Шепелюк, М.М. Копанський, І.В. Вакулін

 

Дослідження залежності вмісту дрібної фракції аливних гранул від технічного стану гранулятора та їх транспортування

181

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.В. Черничко

 

КРЕДИТНИЙ КАНАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

186

М.І. Мельник, І.В. Лещух

 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

193

Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська

 

Фінансово-ресурсні втрати україни від дій держави-анексора (Частина І)

199

І.В. Білик

 

НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

208

О.Л. Чернелевська

 

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРа РОСТУ НА РИНКУ КУРЯТИНИ

214

Ф.А. Важинський, О.С. Молнар

 

Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій

223

М.М. Вишиванюк

 

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

229

О.В. Горалько, О.С. Силкін

 

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

234

Н.І. Дуляба, І.В. Золотаревич

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЗНИЖЕННЯ

239

Л.Г. Квасній, В.В. Паславська

 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

244

О.Ю. Клепанчук

 

Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки

250

В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, В.А. Гришко

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

256

В.В. Кузяк, О.Є. Шандрівська, О.М. Бек

 

ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

263

І.Р. Лукановська

 

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

271

З.Я. Макогін

 

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ОБМІННОГО КУРСУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

277

Т.О. Петрушка, А.В. Симак, І.З. Крет

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

282

О.М. Рудницька, О.О. Петльована

 

Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств

290

О.Г. Солтис

 

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

297

М.Р. Тимощук

 

ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

302

Т.В. Шевчук

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

309

Ю.І. Турянський

 

Податкова реформа у системі заходів антикризового регулювання економіки України

315

Н.Я. Яневич

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

320

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.П. Поберейко, Л.О. Флуд

 

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ НА ДОПУСТИМИЙ ПЕРЕПАД ВОЛОГИ І РОЗПОДІЛ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД

329

Ю.Ф. Зіньковський, Б.М. Уваров

 

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ПРИ ДІЇ МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ

333

Ю.В. Войцеховська, А.О. Мавріна, Г.Р. Копець

 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

340

О.І. Белей, Н.А. Маркевич

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

345

О.З. Гірська, Г.Г. Цегелик

 

ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ ТРЕНДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

349

Н.В. Жмурко, М.М. Вульчин

 

ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ ЯК ПРІOРИТEТНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

355

Н.В. Фігун, А.В. Фігун

 

Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку

362

М.Т. Краснюк

 

Застосування нейромережевого підходу для виділення рентабельних перспективних пластів у наявному фонді свердловин української нафтогазовидобувної компанії

370

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ