НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – 412 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 27.03.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.К. Заїка, О.І. Дерех

 

ВМІСТ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ У ПІДРОСТАХ БУКА І ДУБА НА ДІЛЯНКАХ РІЗНИХ СТАДІЙ ДИГРЕСІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

9

Л.С. Осадчук, М.М. Король

 

МОРФОЛОГО-ТАКСАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ

17

П.Б. Хоєцький, В.О. Копач, Н.П. Коваль, Н.Ю. Чикут

 

АНАЛІЗ УМОВ ДЛЯ ВОЛЬЄРНОГО РОЗВЕДЕННЯ ЗУБРА (BISON BONASUS L.) В УЖАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

22

І.М. Скольський, Ю.Й. Каганяк

 

Теоретичні аспекти вивчення закономірностей основних таксаційних показників в'яза шорсткого у вологих грудах Західного Лісостепу України

28

В.М. Гудима, І.М. Шолонкевич, М.О. Лисенко

 

ВПЛИВ ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХІМІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ СИСТЕМНОЇ ДІЇ НА ПОДАЛЬШИЙ РІСТ ЇЇ СІЯНЦІВ

33

А.С. Оніщук

 

Поширення окремих представників роду Sylvaemus у лісових біотопах на території Кременецького горбогір'я

37

В.Б. Левченко, В.П. Власюк

 

ЕКОЛОГО-ПАТОЛОГІЧНА ТА ЕНТОМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В НАСАДЖЕННЯХ ЛІСОНАСІННЄВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІСГОСПУ

41

У.М. Соколенко, Я.П. Дідух, В.В. Расевич, С.О. Гаврилов

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ПОКАЗНИКАМИ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАЗНИКА "ЛІСНИКИ", м. КИЇВ)

49

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.В. Мудрак

 

Особливості природокористування у межах Південно-Подільського екокоридору регіональної екомережі

57

І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин

 

теоретико-методИЧні та практичні засади реалізації екологічного страхування від надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні

64

Grażyna Żukowska, Stanisław Baran, Anna Wójcikowska-Kapusta, Sylwia Wesołowska-Dobruk, Leonid Kopiy, Marta Bik-Małodzińska

 

Sewage sludge and mineral wool for reclamation of devastated soils and in forest management

71

Ю.В. Книш, М.Л. Копій

 

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ АВТОТРАНСПОРТУ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

81

Т.П. Осташа

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ ПТАХОФАБРИК ЛЬВІВЩИНИ НА ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ

86

О.Є. Ошуркевич-Панківська, Ю.І. Панківський, О.А. Вишиваний

 

Оцінювання якості поверхневих вод річок Львівщини

94

О.Т. Пахолюк

 

ГІДРОМЕРЕЖА ЯК ПРИРОДНИЙ КАРКАС ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА

101

Ю.В. Шведюк

 

СТАН І ДИНАМІКА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

105

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

О.О. Пінчевська, Р.В. Олійник, А.К. Спірочкін

 

ФІЗИКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СУШІННЯ ПИЛОПРОДУКЦІЇ

114

Я.І. Соколовський, Ю.В. Прусак, І.М. Крошний

 

Дослідження пружнов'язкопластичного стану деревини у процесі сушіння

118

Ю.В. Шабатура, В.Д. Залипка

 

Оцінювання та дослідження прохідності модифікованих військових колісних засобів

130

Т.В. Бондаренко, Марек Тренчанський

 

Використання деревної біомаси в Україні та Словаччині

139

Ю.М. Гринчук

 

ВПЛИВ ЕПОКСИДУ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ

147

Л.В. Дзюбик

 

ВЗАЄМОДІЯ ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ФУТЕРІВКИ З КОРПУСОМ ОБЕРТОВОГО АГРЕГАТУ

151

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко

 

Політична непередбачуваність - характерна домінанта фінансового клімату території

157

І.В. Андел

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

167

Н.В. Білецька

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

175

О.В. Орловська

 

ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

180

Р.З. Берлінг, О.І. Лиса

 

Концептуальні засади проведення модернізації основного капіталу регіону

187

П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Б.А. Федак

 

Перехід до інфляційного таргетування в україні

193

V.V. Volkova

 

ANALYSIS OF THE MAIN OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS

198

В.І. Воськало, Н.М. Воськало

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВИХ ФОРМ

203

Н.Б. Демчишак, О.-О.В. Процак

 

Податкова політика в Україні: фіскальний та регулювальний аспекти впливу непрямого оподаткування

209

А.М. Должанський, В.В. Беца

 

Економічне формулювання та розгорнута класифікація грошових потоків

215

Н.В. Жмурко, Л.І. Комарницька

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ГНУЧКОГО РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСОУТВОРЕННЯ

221

С.П. Лазур

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

228

Г.А. Лех

 

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

233

Л.І. Новосельська

 

АНАЛІЗ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

237

Г.В. Ожубко

 

Механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах

241

В.Б. Прокопишак, С.І. Ярмольський

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАСОБУ ЗМІЦНЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

249

Р.С. Сорока, У.А. Кметик, І.С. Щепаняк

 

ТЕНДЕНЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

254

О.І. Ступень

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СЕК'ЮТИРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

263

Н.В. Фігун, А.В. Дуда

 

МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

269

О.В. Фурсіна

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА РИЗИКИ В ІНВЕСТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

274

О.Є. Шандрівська, В.В. Кузяк, О.М. Бек

 

ОЗНАКИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

281

Н.І. Волкова

 

Вибір кредитної стратегії банками України

291

О.В. Швырева

 

ИННОВАЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

301

Л.Я. Якимишин, Н.Б. Савіна, Л.Ю. Шевців

 

УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК НА ЗАСАДАХ VЕSTED

309

В.І. Ящук, Д.В. Бойчук

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

315

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, М.С. Кобринович

 

АКТИВАТОРНІ ЦЕНТРИ ЗАБАРВЛЕННЯ В КРИСТАЛАХ BaCl2-Pb

321

Б.П. Поберейко

 

ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ГІГРОСКОПІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗІ ЗМІННИМИ ПОТЕНЦІАЛАМИ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ

326

О.А. Пастух

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КВАНТОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

331

О.М. Нечай

 

Проектування інтелектуальної системи розшифрування криптограм на основі методу інформаційної дошки

335

М.В. Плекан, І.І. Жигало

 

ІСТОТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

343

Х.І. Кайдрович

 

ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ПІДПРИЄМСТВА: ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ І ІНСТРУМЕНТаРІЮ

349

І.Л. Лотиш

 

МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДВОВИДОВОГО ЛІСУ

358

Р.А. Нанівський

 

ВПЛИВ НА ЗАНЕСЕННЯ КОЛИВАНЬ ПІДРЕСОРЕНОЇ ЧАСТИНИ КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ під час ЙОГО РУху ВЗДОВЖ КРИВОЛІНІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ШЛЯХУ

366

І.В. Паснак

 

РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПОЖЕЖІ

372

В.І. Ящук, В.П. Яблонський

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

377

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ