НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 27.11.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.І. Парпан, Л.Д. Петруняк

 

 

 

СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ALLIUM URSINUM L. (ALLICEAE) У ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8

 

Summary

Г.Г. Гриник, О.Ю. Громяк

 

 

 

Особливості ходу росту модальних соснових деревостанів Подільської Височини

12

 

Summary

А.І. Івченко, Р.М. Кравчук, В.О. Файда

 

 

 

СТАН НАСАДЖЕННЯ ТУЇ ВЕЛЕТЕНСЬКОЇ ТА ЗМІНА ЙОГО ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ЧОТИРНАДЦЯТИРІЧНИЙ ПЕРІОД

19

 

Summary

А.М. Білоус

 

 

 

Розроблення моделей для оцінювання мортмаси деревної ламані осикових лісів Українського Полісся

23

 

Summary

І.М. Сопушинський, Н.М. Клим, І.І. Харитон

 

 

 

Європейський досвід ціноутворення на ринку круглих лісоматеріалів хвойних порід

29

 

Summary

Г.О. Бойко, Н.В. Пузріна

 

 

 

Видовий склад патогенної мікофлори садивного матеріалу лісових розсадників

34

 

Summary

Н.Ю. Бреус

 

 

 

ДЕКОРАТИВНІСТЬ ГАРНОКВІТУЧИХ КУЩІВ РАННЬОВЕСНЯНОГО ПЕРІОДУ В КОЛЕКЦІЙНИХ ФОНДАХ БОТАНІЧНИХ САДІВ КИЄВА

40

 

Summary

В.П. Ворон, О.М. Ткач, С.Г. Сидоренко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ СОСНЯКІВ ПОЖЕЖАМИ В ПОЛІССІ

45

 

Summary

А.А. Гелетуха, Ю.Й. Каганяк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

51

 

Summary

Г.О. Лобченко

 

 

 

ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ ЯК ЛІСОВИЙ БІОЦЕНОЗ

59

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник, А.П. Дида, С.Б. Марутяк

 

 

 

Зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів лісопаркових і паркових насаджень міст внаслідок рекреаційних навантажень

66

 

Summary

О.В. Мудрак

 

 

 

ЗООРІЗНОМАНІТТЯ ВІННИЧЧИНИ: СКЛАД, РІВНІ, ХАРАКТЕРИСТИКА

71

 

Summary

Н.М. Гринчишин, О.Ф. Бабаджанова, К.С. Соседко

 

 

 

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ КРЕС-САЛАТУ (Lepidium sativum L.)

81

 

Summary

Г.В. Кречківська, Я.Я. Павлишак, Г.М. Коссак

 

 

 

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ЕДАФОТОПУ ВІДВАЛІВ БОРИСЛАВСЬКОГО ОЗОКЕРИТОВИДОБУТКУ

86

 

Summary

В.М. Скробала

 

 

 

ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ

91

 

Summary

І.В. Шевченко

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

95

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, Ю.Р. Дадак, Р.М. Дадак

 

 

 

ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МОКРОГО ВЛОВЛЮВАННЯ ГАЗОПИЛОВИХ ПОТОКІВ

103

 

Summary

В.А. Павлиш, Д.В. Невінський, Л.І. Заклик, С.Ю. Лебідь

 

 

 

МАНІПУЛЯЦІЯ ОПТИЧНИМ СИГНАЛОМ У ФОТОННО-КРИСТАЛІЧНИХ ВОЛОКНАХ

107

 

Summary

В.М. Атаманюк, І.Я. Матківська, О.М. Данилюк, А.С. Середа

 

 

 

ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ: КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

111

 

Summary

Р.І. Гаврилів, В.В. Майструк, І.В. Ковцуняк, І.М. Іванів

 

 

 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРІЇ ВХІДНОГО ПАТРУБКА НА ГІДРОДИНАМІЧНУ СТРУКТУРУ ПОТОКУ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ПРЯМОТЕЧІЙНОГО ЦИКЛОНУ

116

 

Summary

В.Б. Довгалюк, В.О. Мілейковський, Г.М. Клименко

 

 

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА НЕЗМІННИХ РОЗМІРІВ З ВІДОКРЕМЛЮВАЧАМИ ПОТОКУ

125

 

Summary

А.В. Кий

 

 

 

КОМБІНОВАНІ КАНАТНО-ТРЕЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЛІСОЗАГОТІВЛІ В УКРАЇНІ

129

 

Summary

О.С. Мачуга

 

 

 

НАТУРНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОСПОРУД НА МАЛИХ РІЧКАХ У СЛОВАЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ

134

 

Summary

С.П. Шаповал

 

 

 

Ефективність геліопокрівлі в механічній системі теплопостачання за впливу на неї повітряного потоку

145

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок

 

 

 

МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВах ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

150

 

Summary

С.І. Лебедевич

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

153

 

Summary

Л.Я. Беновська

 

 

 

Аналіз та оцінювання оборотного капіталу підприємств: регіональний вимір

159

 

Summary

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

 

 

Загрози енергетичній безпеці - загрози сталому світовому розвитку

164

 

Summary

А.А. Головко

 

 

 

Особливості лісокористування у лісах комунальної власності та участь місцевих територіальних громад у формуванні лісової політики в країнах Європі

168

 

Summary

І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька

 

 

 

Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні

174

 

Summary

О.І. Дребот, Л.В. Дудич

 

 

 

Еколого-економічні інструменти підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування

180

 

Summary

Н.В. Замятіна

 

 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

186

 

Summary

О.Ю. Клепанчук

 

 

 

Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб'єктів малого бізнесу

191

 

Summary

М.І. Копитко

 

 

 

АНАЛІЗ ТРІАДИ "ПОТЕНЦІЙНИЙ ЗЛОВМИСНИК - ЗАГРОЗА - ОБ'ЄКТ" З ПОЗИЦІЇ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

199

 

Summary

О.О. Королович

 

 

 

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

204

 

Summary

І.В. Костюк

 

 

 

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

212

 

Summary

О.О. Коць, М.А. Цікайло

 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

218

 

Summary

В.А. Кузик, В.М. Якобчук

 

 

 

Транскордонне співробітництво як фактор активізації використання локальних ресурсів прикордонних територій

225

 

Summary

В.І. Курницький

 

 

 

СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ в ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНих територіях

230

 

Summary

Л.І. Лелик

 

 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВКЛАДЕНЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ З КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

237

 

Summary

І.Б. Лещик, Г.І. Пиріг

 

 

 

особливості ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ в АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ регіону

245

 

Summary

Т.Т. Мусаева

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

253

 

Summary

М.Є. Стадник

 

 

 

Оцінювання ефективності водокористування в україні

257

 

Summary

Г.В. Стричак, І.В. Цюпко, М.А. Дякович

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

262

 

Summary

М.Р. Тимощук

 

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

268

 

Summary

А.В. Толстошеєва

 

 

 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОБ'ЄКТ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

275

 

Summary

Ю.І. Турянський

 

 

 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

282

 

Summary

І.Б. Хома, М.З. Лопадчак

 

 

 

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК УЧАСНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

289

 

Summary

С.Г. Шевченко

 

 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТРАНСПОРТНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ

295

 

Summary

Я.В. Шевчук, Н.І. Ценклер

 

 

 

Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону

300

 

Summary

Є.К. Пирожак, Р.М. Скриньковський

 

 

 

Сучасні підходи до оцінювання управлінського персоналу підприємства

306

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.М. Гумен, О.В. Приймак, В.О. Мілейковський

 

 

 

Аналіз макроструктури вентиляційних струмин з використанням САПР для параметричного моделювання

312

 

Summary

В.М. Теслюк, Л.Є. Харченко

 

 

 

Математичне і програмне забезпечення системи автоматизованого проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів

318

 

Summary

О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, С.Ф. Шевчук

 

 

 

Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури за допомогою асинхронних клітинних автоматів

327

 

Summary

Е.В. Білецький

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ШВИДКОСТІ ТЕЧІЇ НЕ НЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ У ПЕРЕХІДНОМУ РЕЖИМІ ПОБЛИЗУ ТВЕРДОЇ ГРАНИЦІ

334

 

Summary

О.М. Березький, Г.М. Мельник, Т.В. Дацко, С.О. Вербовий

 

 

 

База даних цитологічних і гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин

338

 

Summary

Р.М. Полстянкин

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КАНАЛА РАДИОСВЯЗИ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

346

 

Summary

М.Б. Сокіл

 

 

 

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ ТРУБЧАСТИХ ТІЛ, ВЗДОВЖ ЯКИХ РУХАЄТЬСЯ СУЦІЛЬНИЙ ПОТІК СЕРЕДОВИЩА

351

 

Summary

М.Ю. Грицюк

 

 

 

Багатокритеріальна модель задачі прийняття рішень у сфері управління природно-ресурсними конфліктами

356

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

А.В. Шевчук, Л.Т. Шевчук

 

 

 

Проблеми формування кадрового потенціалу наукової сфери України

364

 

Summary

Т.І. Данько, І.А. Яцушко

 

 

 

КРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

371

 

Summary

І.А. Зайцева

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ об'єктів" ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

375

 

Summary

І.В. Когут

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЕТАПІВ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

382

 

Summary

B.I. Ostapenko

 

 

 

Correlation of efficiency and safety

387

 

Summary

А.І. Тесля

 

 

 

Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу

394

 

Summary