НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
4. – Вип. 24.1. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 27.01.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, В.І. Блистів, О.М. Ткачук

 

ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ГІРСЬКИХ ВОДОЗБОРІВ КАРПАТ

9

А.І. Гузій, В.П. Власюк, О.В. Тарасевич

 

Територіальна динаміка та структура мисливських угідь як умов проживання мисливських тварин Житомирщини

15

Г.Б. Гладун

 

Особливості полезахисного лісорозведення у Поліссі

20

О.Г. Василевський, І.С. Нейко, Н.О. Самойлова, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОРОДНОГО СКЛАДУ ТА ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ

25

Н.О. Гнатюк

 

АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ MONАRDA DIDYMA L. ВПРОДОВЖ ОНТОГЕНЕЗУ

29

А. Возьняк, М.І. Сорока

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ВІВСА (Avena sativa L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

33

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, П.П. Мосейчук, А.В. Шишкін

 

Дослідження та статистичний аналіз морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у сугрудових умовах

39

І.А. Дубовіч, Г.М. Лесюк

 

Теоретико-методичні та практичні проблеми реалізації концепції сталого лісокористування в Україні

44

О.В. Зборовська

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ деревостанів СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У СВІЖИХ БОРАХ І СУБОРАХ НА ВОДНО-ЛЬОДОВИКОВИХ ВІДКЛАДАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

51

М.М. Лісовий

 

ПОЛІМОРФІЗМ І ОСОБЛИВОСТІ АВТОВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ Taxus baccata L.

57

О.А. Пономарьова, В.П. Бессонова, О.Є. Іванченко

 

ДЕНДРОФЛОРА ПАРКУ ім. Ю. ГАГАРІНА У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

63

Т.В. Юськевич, Р.Р. Вицега

 

ОСОБЛИВОСТІ ТАКСАЦІЇ ЗАПАСУ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ВЕЙМУТОВА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

69

Ю.А. Запливана, С.С. Курка

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ РОЗМНОЖЕННЯ РОДУ HEUCHERA L.

78

Ф.Ф. Марков

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА "ЮЛІНО"

83

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

А.М. Польовський

 

Екологізація ринкової економічної системи лісокористування у контексті міжнародної лісової політики

88

А.М. Дейнека

 

Роль природно-заповідних територій на землях державного лісового фонду у формуванні екологічної ситуації регіону

93

Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Anna Wójcikowska-Kapusta, Sylwia Wesołowska-Dobruk, Marta Bik-Małodzińska, Magdalena Sompor-Kulik

 

Developing the properties of sewage sludge with ash from power plant and mineral wool during composting process

98

Т.І. Ковтун

 

Особливості екологічної структури популяцій совкоподібних (Noctuoidea) напівприродних біотопів приміської зони міста Житомир

108

Л.М. Ковалів

 

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У ЦЕМЕНТНому виробництві

113

В.П. Ковальчук

 

КОРОТКОТЕРМІНОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БОРОШНИСТОЇ РОСИ АЗАЛІЇ (ERYSIPHE AZALEA U. BRAUN) В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ МЕГАПОЛІСУ

118

І.І. Миколайко, В.П. Шлапак

 

Hippophae rhamnoides L. у філогенетичній системі рослинного світу

125

Т.В. Триснюк

 

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРИРОДИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

131

В.Р. Ковалишин

 

ВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ

135

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

А.В. Букетов, О.О. Сапронов, Л.Л. Моісеєнко, Т.І. Івченко, К.М. Клевцов

 

РОЗРОБлення ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

141

Л.І. Челядин

 

Хемосорбційне очищення викидних газів із вмістом карбон (ІІ) оксиду вуглецевомінеральним матеріалом

146

В.О. Фединець

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

150

М.Г. Грубель, М.Б. Сокіл, Р.А. Нанівський

 

КОЛИВАННЯ ПІДРЕСОРЕНОЇ ЧАСТИНИ КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТІЙКІСТЬ РУХУ ВЗДОВЖ КРИВОЛІНІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ШЛЯХУ

155

О.Е. Нарівський

 

КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА СПЛАВУ 06ХН28МДТ У МОДЕЛЬНІЙ ОБОРОТНІЙ ВОДІ ПІД ОСАДОМ

162

В.В. Попович, Н.П. Попович, М.М. Кравчук

 

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ (РАДІОАКТИВНИХ) ВІДХОДІВ

171

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.В. Сардак

 

ВИБІР МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ- МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

177

М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат

 

Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства

182

А.В. Івануса, В.З. Холявка, В.Б. Загорняк

 

Концептуальні основи побудови маркетингової стратегії лісових підприємств

189

Р.Р. Августин

 

Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства

192

П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Б.А. Федак

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

197

Н.Д. Кривохатько

 

Ідентифікація напрямів та структури механізму формування управлінського персоналу машинобудівних підприємств

202

В.Б. Ваврик

 

Збільшення доходів домогосподарств як основа формування сприятливого цінового середовища розвитку сільськогосподарських підприємств

207

Я.М. Дідик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ВІДПОЧИНКОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ У СІЛЬСЬКИХ ОСЕЛЯХ

214

А.М. Должанський, Є.П. Петльоха

 

Місце і значення класифікації витрат для виробничого процесу

222

М.Б. Заблоцький

 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА УПРАВЛІНСЬКА СИСТЕМА І ПРИЧИНИ КРИЗИ НЕДОВИРОБНИЦТВА

228

М.Й. Ковач

 

Передумови виникнення та розвитку фінансового контролю

234

Н.О. Маргіта, М.В. Маргіта

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

238

Ю.Б. Миронов

 

Сутність і призначення банківських рейтингів

243

М.І. Миронова

 

Фактори впливу на стійке функціонування комерційних банків

249

В.І. Михайловський, І.В. Михайловська

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

255

Н.М. Ногінова

 

Оподаткування малого підприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

259

Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова

 

Уточнення сутнісних характеристик категорії "фінансова безпека підприємництва"

264

А.М. Потинський

 

Факторні детермінації трансформаційних змін структури національної економіки: територіальний аспект

270

О.П. Савіцька, Т.В. Бай

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

277

О.П. Савіцька, Х.М. Дюс

 

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

284

О.Г. Сербина

 

Світовий досвід податкового регулювання банківської діяльності та уроки для України

290

Ю.І. Турянський

 

Податки як суспільно-економічна категорія, їх функції та види

296

Н.С. Прокопенко, М.І. Виклюк

 

СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

302

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.С. Рогоза, А.А. Сергеев-Горчинский

 

Сравнение стохастических алгоритмов для расчета порядка фильтра нижних частот

309

М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник

 

Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах

320

Б.Я. Кшивецький

 

Розрахунок масштабного коефіцієнта для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини

326

Г.С. Стоянов

 

МОДЕЛІ СИСТЕМНОГО ФОРМАТУ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

332

О.В. Бондаренко

 

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

339

О.А. Пастух

 

УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАДІОТЕХНІЧНИХ і РАДІОКОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

344

Б.Б. Дмитришин

 

Метод граток Больцмана для моделювання потоку рідини в мікропотокових системах

348

В.Є. Лучик, М.В. Лучик

 

Побудова моделі для оцінювання рівня економічної безпеки аграрної галузі

354

І.Л. Лотиш

 

СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

360

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.В. Макара

 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

366

А.В. Колодійчук

 

Інноваційна метрополійна функція міста Чернівців: інфраструктурний підхід

371

О.П. Савіцька, О.І. Федорович

 

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

376

І.Л. Татомир

 

"ВОРОТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" ЯК ЗАГРОЗА "ВІДПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУ" ТА ЗНИКНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ ШКІЛ

383

Д.В. Долбнєва

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ У ВНЗ УКРАЇНИ

389