НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Ландшафтна архітектура і сучасність.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.09. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 30.05.2013 р.)

 

В.П. Ку­че­ря­вий

 

ПЕРЕДМОВА

9

1. ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА

В.П. Кучерявий

 

ДО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ПІДГОТОВКИ ЛАНДШАФТНИХ АРХІТЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

10

А.Д. Жирнов

 

ОПЫТ И ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

18

Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус

 

ПАРКИ КИЄВА – ОБ'ЄКТИ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КОНВЕНЦІЇ

24

Н.В. Шолух, Е.А. Кривенко

 

опыт адаптации ландшафтно-рекреационных пространств Донецка к потребностям маломобильных групп населения

28

А.А. Баєв

 

МІСЦЕ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА В КОНЦЕПЦІЇ ТВОРЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

34

Н.К. Бут, І.В. Касян

 

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ТОПІАРНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ

40

І.І. Гнатишин

 

ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ СЕРЕДМІСТЯ САМБОРА

44

І.А. Дида

 

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

48

О.А. Дида

 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА АТРАКТИВНІСТЬ МІСТА

53

Г.Г. Козак, І.І. Козак, А.М. Стемпень

 

ПРИКЛАД ТРИВИМІРНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ І навколишнього ЛАНДШАФТу НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ

59

Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОЛОРИТУ ЛАНДШАФТУ

65

Л.C. Онищенко-Швець, І.Я. Черняк

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ІСТОРИЧНИХ СИЛУЕТІВ МІСТА

69

О.С. Пилат

 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛОРИСТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

73

О.І. Ремешило-Рибчинська

 

МЕТОДИКа ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ РЕВАЛОРИЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ МАГНАТСЬКИХ РЕЗИДЕНЦІЙ

78

Н.С. Соснова

 

САДИБНІ ПАРКИ ХІХ СТОЛІТТЯ - УОСОБЛЕННЯ ЛАНДШАФТНОЇ КУЛЬТУРИ КРАЮ В МИНУЛОМУ

82

Н.С. Соснова, О.В. Крайниковець

 

Сталий розвиток житлового середовища засобами ландшафтної архітектури

86

Г.М. Тобілевич

 

СУЧАСНА ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ

90

І.М. Туманов

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ"АРХІТЕКТУРА"

93

М.М. Фітак, М.М. Лабойко, В.С. Кучерявий

 

ШЛЯХИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ У ЛЬВОВІ

99

С.Л. Шлемкевич

 

ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО – ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦЯ З ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

106

Л.С. Юглічек

 

ЗНАЧЕННЯ Случанського екокоридору в збереженні природних ландшафтів Хмельниччини

110

2. ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

Ф.М. Левон

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ САДІННЯ ДЕРЕВ У ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ІСТОРИЧНОЇЧАСТИНИ КИЄВА

115

В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь, С.М. Мельничук

 

ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ім. М. ЧЕКМАНА У ХМЕЛЬНИЦЬКу

121

Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М.О. Гричук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕМОРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ВОЄННОЇ ТЕМАТИКИ КИЄВА

126

Д.В. Безпала, Ю.О. Клименко

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ "ПАВЛІВСЬКИЙ" У КИЄВІ

131

С.О. Бікетов

 

ФОРМУВАННЯ ПЕЙЗАЖІВ БІЛЯ ВОДОЙМ У ПЕЙЗАЖНИХ ПАРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII-XIX СТоліть

138

Н.К. Бут

 

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАБЕРЕЖНИХ УЖГОРОДа

148

К.М. Гамалія

 

ЗЕЛЕНА ВЕРТИКАЛЬ У ВЕКТОРІ ЧАСУ

153

Н.В. Гатальська

 

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ІНТРОДУЦЕНТІВ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИННОЇ ОБЛАСТІ

157

Г.В. Денисова

 

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСАДЖЕНЬ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

162

А.А. Дзиба, А.О. Кузнецова, Б.Р. Сидорук

 

НІВАКІ У "ДІСНЕЙЛЕНДІ" ПАРИЖа

167

Н.Є. Горбенко

 

ОДНОРІЧНІ ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ У КВІТКОВОМУ ОФОРМЛЕННІ ЛЬВОВА

172

А.А. Дзиба, О.І. Живець

 

ЕЛЕМЕНТИ ТОПІАРНОГО МИСТЕЦТВА У БОЛЕХоВі ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

177

А.О. Жук, Ю.О. Клименко, Н.М. Трофименко

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКЦІЙНО-ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ"МАГНОЛІЄВІ" У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

181

А.Д. Зібницька, О.П. Похильченко, Ю.О. Клименко

 

КОМПОЗИЦІЙНО-ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ ДІЛЯНКИ"ВИДУБИЦЬКИЙ СХИЛ" (ГОЛОНАСІННІ) У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

190

Л.П. Іщук

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ SALICACEAE MIRBEL. У ПРОЕКТУВАННІ ЛАНДШАФТНИХ КОМПОЗИЦІЙ

197

А.М. Кабар, О.Є. Пахомов, Ю.В. Лихолат, В.Ф. Опанасенко, В.Є. Валікова

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЕВОСТАНУ ЛІСОПАРКОВОЇ ЧАСТИНИ БОТАНІЧНОГО САДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Олеся ГОНЧАРА

203

Н.А. Казанская, А.В. Клименко, Н.Г. Вахновская, О.В. Клюенко

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ С КАМНЯМИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

207

С.М. Костенко, Ю.І. Косенко

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ РHILАDЕLРHUS L. ЗЕЛЕНИМИ ЖИВЦЯМИ

212

М.С. Кузнецова

 

ПЕРСПЕКТИВИ І ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ДІЛЯНКИ"УКРАЇНСЬКИЙ САД ПІВДНЯ ТА ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ"У НБС ім. М.М. Гришка

216

О.М. Курдюк, К.В. Маєвський, В.П. Чигринець

 

ДЕКОРАТИВНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ СХІДНОАЗІЙСЬКИХ ВИДІВ РОДУ ACER L. В УМОВАХ УКРАЇНИ

220

М.П. Курницька

 

СИЛУЕТНІ ЗМІНИ КРОНИ МІСЬКИХ ДЕРЕВ ВНАСЛІДОК ОБРІЗУВАНЬ

225

М.І. Ладнюк

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ при ОЗЕЛЕНЕННІ САДИБ

229

М.М. Лісовий

 

Перспективи застосування декоративних форм бука лісового в озелененні

234

В.М. Ловинська, І.А. Зайцева, А.В. Лещенко

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ЧАГАРНИКІВ BUXUS SEMPERVIRENS L. І MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.В ОЗЕЛЕНЕННІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

238

С.Б. Марутяк, В.М. Скробала

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ РОСЛИННОСТІ ГАЗОНІВ В УМОВАХ МІСТА ЛЬВОВА

243

К.В. Мирончук

 

Роль живоплотів в озелененні Буковини

246

О.С. Мироненко, А.І. Кушнір

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПАРКУ ІНСТИТУТУ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА НААН ТА СУЧАСНИЙ ЇЇ СТАН

251

М.М. Музичко, Т.І. Шуплат

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ЛІЛІЙНИК (HEMEROCALLIS) ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ У ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ

256

М.П. Перевозник, С.М. Шевченко

 

ВІКОВІ ДЕРЕВА В УРБОЕКОСИСТЕМІ ХМЕЛЬНИЦЬКа – ПОШУК, СУЧАСНИЙ ЖИТТЄВИЙ СТАН ТА потреба ЗБЕРЕЖЕННЯ

261

В.В. Пушкар

 

ХВОЙНІ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

264

К.О. Редько, А.І. Кушнір

 

СУЧАСНІ СТИЛЬОВІ ПРИЙОМИ ВОДНИХ УСТРОЇВ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ОБ'ЄКТІВ ЛАНДШАФТНОГО БУДІВНИЦТВА

271

С.В. Роговський

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕНДРОФЛОРИ ЛАНДШАФТІВ У СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

278

В.Ф. Собченко

 

Інвентаризаційний аналіз колекцій декоративних рослин кварталу №3 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України

289

М.О. Совакова, С.І. Слюсар, О.В. Соваков, О.І. Китаєв, В.А. Кривошапка, Д.Г. Макарова, В.П. Чигринець

 

ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ПІГМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИДІВ РОДУ TILIA L.

300

А.С. Спицаев

 

КУЛЬТУРФИТОЦЕНОЗЫ ПАРКА ДОМА ОТДЫХА "АЙВАЗОВСКОЕ"

305

О.А. Суханова, Я.П. Вангородська

 

СУЧАСНИЙ СТАН ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ У КИЄВІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

311

О.А. Суханова, А.О. Пархоменко

 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПАРКУ ДАРНИЦЬКОГО ШОВКОВОГО КОМБІНАТУ м. КИЄВА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ

314

А.С. Чонгова, В.П. Бессонова

 

ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТНИКІВ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАПОРІЖЖЯ

318

І.В. Шукель, Ю.В. Козак

 

НАСІННЄНОШЕННЯ ТУЇ ЗАХІДНОЇ THUJA OCCIDENTALIS L. В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

323

Т.І. Шуплат

 

ТИПІЗАЦІЯ КУЩОВИХ ВИДІВ і ФОРМ ЯЛІВЦІВ, ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ

330

3. ЛІСОВІ ЛАНДШАФТИ: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Я.В. Геник

 

Причини та наслідки порушень насаджень комплексних зелених зон урбанізованих територій

335

Н.Г. Міронова

 

РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ

341

Р.Д. Василишин

 

Вуглецедепонувальна та киснепродукувальна функції повних ялицевих насаджень Українських Карпат

347

Г.В. Іжик

 

РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ВІДМЕРЛОЇ ДЕРЕВИНИ В БУКОВИХ ПРАЛІСАХ

352

Р.О. Андрущенко

 

Особливості екології п'ядуна зимового (Operophtera brumata L.) в умовах центрального полісся

357

І.М. Матейко

 

НОРМАТИВИ ОЦІНювання КОМПОНЕНТІВ НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ДЕРЕВОСТАНІВ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

364

О.Р. Олейнюк, О.І. Каспрук

 

Історичні аспекти озеленення двориків старої частини Львова та їх флористична структура

368

В.В. Попович

 

ДЕВАСТОВАНІ ЛАНДШАФТИ В ЗОНІ НАГРОМАДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ і ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

376

О.А. Стасюк, В.П. Шлапак

 

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ШИШОК і ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОСНИ ВЕЙМУТОВОЇ (PINUS STROBUS L.)В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

380

К.С. Брунець

 

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС СОСНЯКІВ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

384

А.І. Савчин

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ СТАРОВІКОВОГО БУКОВОГО ДЕРЕВОСТАНУ У ВЕРХІВ'Ї БАСЕЙНУ Р. СУКІЛЬ (СХІДНІ БЕСКИДИ)

389