НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 30.05.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.В. Геник, В.Я. Заячук

 

Склад та структура дендрофлори породних відвалів шахт Коломийського вугільного родовища

9

Л.С. Осадчук

 

МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ДЕРЕВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ

18

Р.Д. Василишин

 

Динаміка біопродуктивності повних ялицевих насаджень Українських Карпат

23

А.М. Польовський

 

Аналіз глобальних проблем знеліснення та сталого лісокористування

27

Е.В. Городюк

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БАЙРАКА КАПИТАНОВСКОГО НА МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ эДАФОТОПОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРИДНЕПРОВЬЯ

33

Д.В. Гілітуха, П.І. Лакида

 

КЛІМАТИЧНІ ТА ВЕГЕТАЦІЙНІ ЗМІНИ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

43

І.С. Ковальчук

 

ПОШИРЕННЯ ДИКОРОСЛИХ ЯГІДНИХ РОСЛИН У ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ

51

О.А. Пономарьова

 

ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ TILIA L. У НАСАДЖЕННЯХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

56

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, І.М. Яновська, Р.І. Фалько

 

СТАН ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У 2012 РОЦІ

61

Т.Р. Юник, Р.М. Яцик

 

ВЕГЕТАТИВНИЙ ТА ГЕНЕРАТИВНИЙ РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ШПИЛЬКОВИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ЛІСОТВІРНИХ ВИДІВ У ДЕНДРОПАРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

66

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.Ф. Рильський

 

ВПЛИВ СУМІШІ СОЛЕЙ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА СИНТЕЗ ПІГМЕНТУ У SERRATIA MARCESCENS ПРИ ВНЕСЕННІ ЇХ У СЕРЕДОВИЩЕ В РІЗНИХ ФАЗАХ РОСТУ КУЛЬТУРИ

74

П.П. Мельник

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ АГРОЕКОСИСТЕМ

80

Г.С. Шевченко, С.Г. Шевченко, У.В. Павлюк

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

85

О.Ф. Бабаджанова, Н.М. Гринчишин, Ю.Г. Сукач

 

Небезпека розвитку і поширення повеней

90

Т.А. Козинятко

 

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ SCHOENUS FERRUGINEUS L. НА ТЕРИТОРІЇ ГІДРОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ М'ЯТИН"

96

П.В. Маціборук

 

Вплив популяції бобра європейського на лісоосушувальні гідромеліоративні системи Українського Полісся

102

А.С. Рогуля

 

БІОТОПНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ ГНІЗДУВАННЯ ВІВЧАРИКІВ РОДУ PHYLLOSCOPUS НА ПІВНОЧІ ВОЛИНО-ПОЛІССЯ

111

Л.М. Ярошенко

 

АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ ПАСЛЬОНУ ТРИКВІТКОВОГО (SOLANUM TRIFLORUM NUTT.) ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

116

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, Ю.Р. Дадак

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОДРІБНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЦИКЛОНАХ

121

Р.О. Козак

 

Розроблення технологічних схем підготовки солом'яної стружки для виготовлення стружкових плит

127

І.В. Ділай, З.М. Теплюх, Є.І. Новошицький, О.І. Ціцюра

 

КОНТРОЛЬ СПРАВНОСТІ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПРИМІЩЕНЬ МЕТАНОМ

131

В.М. Борисов, І.Р. Кенс

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВОГО СТАНУ ВОЛОГИ В ДЕРЕВИНІ ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНИМ ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ

138

О.С. Мачуга, В.В. Драбик, М.М. Панасюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТей РОБОТИ ДІЮЧОЇ МОДЕЛІ ДВИГУНА СТІРЛІНГА

145

Ю.В. Прусак

 

Моделювання температури і вологості у процесі сушіння капілярно-пористих тіл із використанням закону Дальтона

150

Г.П. Шевчук

 

Теплоізоляційні перемички будівель, армовані деревиною

156

А.В. Букетов, В.О. Настасенко, В.Є. Лєонов, В.Д. Михайлик, О.І. Скирденко

 

КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ - СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ВПРОВАДЖЕННЯ

161

Г.В. Озимок

 

ТКАНИНИ ДЛЯ ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ

166

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.О. Кундицький, А.А. Сельський, Ю.І. Турянський

 

ОСНОВНІ ТИПИ КАПІТАЛІЗАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ У РІЗНИХ РИНКОВИХ ПЕРІОДАХ

172

Б.А. Карпінський, О.П. Буряк, В.Я. Дубик

 

Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи

177

М.Ю. Грицюк

 

Економічна безпека підприємницької діяльності в туристичній галузі

184

З.А. Атаманчук

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШОВОЇ МАСИ

201

О.О. Беляєва

 

Концептуальні підходи до аналізу кредитних портфелів банків

207

О.Л. Борщ

 

Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів прикордонних територій

214

О.Р. Волошин

 

Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи

218

Р.Б. Колісник

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА" В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

223

Ю.С. Колодій

 

ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

229

К.В. Кощенко

 

Оцінювання податкового регулювання доходів домогосподарств

234

В.І. Куцик, М.В. Олійник

 

Управління ресурсозбереженням на підприємстві

241

В.І. Куцик, А.В. Секретарьова

 

Системний підхід до вдосконалення стратегії зростання роздрібного товарообігу підприємства

245

М.Ю. Лалакулич

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

250

Г.Я. Левчунь, О.В. Чихира

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

255

Т.Л. Мітяєва

 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПРОДУКТІВ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

264

Г.О. Партин, Г.Т. Гирик

 

Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві

272

М.І. Петик, М.М. Шанайда

 

Оцінювання фінансових ризиків комерційного банку

278

Р.В. Пинда

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

284

І.Є. Старко

 

Концептуально-класифікаційні Аспекти Визнання нематеріальних активів

290

В.Ф. Терещенко

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

296

С.М. Тесля, М.А. Федорович

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

300

М.С. Феш, Л.П. Запорожан

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У СПИРТОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК УКРАЇНИ

306

Л.Ю. Чобаль

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

312

А.М. Чушак-Голобородько, А.Б. Малецька

 

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

316

М.В. Сороківська

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

321

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Стадник, І.Я. Горбачевський

 

ПРУЖНИЙ СТАН ТІЛА З ТУНЕЛЬНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ПРОФІЛЮ ВЕКУА

326

І.М. Озарків, І.А. Соколовський, М.С. Кобринович

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ

332

І.М. Петрушка, М.С. Мальований

 

Прогнозування якості хроматографічного розділення суміші органічних розчинників

337

О.М. Удовицький

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПОЗДОВЖНІХ ЛІСОТРАНСПОРТЕРІВ

343

О.І. Скаско

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ

347

В.А. Лабжинський

 

Розроблення мультиагентної системи оброблення даних для забезпечення екологічного моніторингу

353

Ю.А. Чаган, О.І. Хитряк, І.І. Верхола, Р.А. Нанівський

 

ЗГИННІ КОЛИВАННЯ ГУСЕНИЧНОГО ОБВОДУ ЗА ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ ЙОГО РУХУ

364

А.М. Штангрет

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНОГО СТАНУ Й ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

367

Л.А. Яремчук

 

Математичні моделі змочування деревини модифікованими олійними матеріалами

373

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ