НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 25.04.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.І. Гайда, Р.M. Яцик, В.І. Парпан

 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСобливості ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

9

В.М. Скробала

 

ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

17

Л.І. Копій, Н.І. Козій, І.Є. Кульчицький-Жигайло

 

ПРОСТОРОВА ВАРІАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ДОЩІВ НАМЕТОМ ЧИСТИХ І ЗМІШАНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

21

Ю.Ю. Гайова, І.А. Коротченко

 

ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM l. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

27

М.М. Карабін

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ

33

Р.О. Андрущенко

 

Вплив породного складу лісостанів на амплітуду осередків масового розмноження п'ядуна зимового (Operophthera brumata L.) в умовах центрального полісся

38

Н.Г. Сюткіна, М.М. Лісовий

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ КОРИСНИХ ВИДІВ КОМАХ-ГЕРПЕТОБІОНТІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

44

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.В. Лавров, О.І. Блінкова, Д.І. Лисенко, А.А. Білушенко

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПРОЕКТОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ХОЛОДНИЙ ЯР"

50

Л.І. Моклячук, О.І. Дребот, Г.Д. Матусевич, Т.О. Моклячук

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ПЕСТИЦИДАМИ ҐРУНТІВ

60

Т.В. Шупова

 

РАКШЕОБРАЗНЫЕ ПТИЦЫ (CORACIIFORMES) КАК РЕГУЛЯТОР ЧИСЛЕННОСТИ ФИТОФАГОВ

66

Н.І. Кришеник

 

Районування сільських територій як базА адміністрування сталого землекористування

70

М.М. Фітак

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СТЕЖКИ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ У ЛЬВОВІ

76

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Н.М. Фіалко, В.Г. Прокопов, С.О. Альошко, Ю.В. Шеренковський, Н.О. Меранова, Н.П. Полозенко, О.Є. Малецька

 

ВПЛИВ ШИРИНИ СТАБІЛІЗАТОРА НА АЕРОДИНАМІЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ МІКРОФАКЕЛЬНИХ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ

83

В.Л. Коржов, В.С. Кудра, П.М. Кузик

 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІСНОГО ТРЕЛЮВАЛЬНОГО ТРАКТОРА HSM-805S НА ГІРСЬКІЙ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

87

М.М. Копанський, Р.Г. Салабай, Р.О. Козак

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКОВИХ НОЖІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ КОМПЕНСУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ ДЛЯ РОЗКРОЮВАННЯ ДЕРЕВИННИХ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

94

І.Л. Найвер

 

Вплив поверхневого оброблення на морозостійкість лицьової цегли

97

І.М. Петрушка, О.Д. Тарасович, К.І. Петрушка

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛУ ДІАМЕТРА ПОР ПРИРОДНИХ І МОДИФІКОВАНИХ СОРБЕНТІВ

102

Ю.В. Фурдас

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ПОБУТОВОГО БІОРЕАКТОРА

106

О.О. Шепелюк, М.М. Копанський, Р.Й. Салдан

 

Використання відходів целюлозно-паперового виробництва у виготовленні паливних матеріалів

111

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.О. Кундицький, А.А. Сельський, Ю.І. Турянський

 

МАСШТАБНА КАПІТАЛІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

120

О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог

 

Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства

124

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, Р.П. Підлипна, А.І. Тесля

 

МАКРОЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: ЇЇ СУТЬ ТА ЕФЕКТИ

132

Б.А. Карпінский, В.О. Григоренко

 

Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень

139

В.Д. Касіянчук, М.М. Ковач, М.В. Касіянчук

 

Перспективи використання дикорослих плодів, ягід і грибів в умовах Прикарпаття для виготовлення продукції лікувально-профілактичного призначення

151

Г.І. Башнянин, Т.І. Городиський, Г.В. Іванченко

 

Особливості оцінювання ефективності кластерних утворень

157

Л.О. Іванова, О.М. Музика

 

ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ТА ФОРМУВАННЯ їх видів НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

164

А.В. Івануса, Є.В. Мостовик

 

Особливості формування товарної стратегії меблевих підприємств

172

О.Л. Борщ

 

Роль державних фінансових ресурсів у розвитку прикордонних територій

176

П.І. Віблий, Х.В. Горбова

 

Фінансування інвестиційних витрат на реалізацію інноваційної діяльності у корпоративному секторі

183

Н.В. Василиха

 

Особливості державного регулювання розвитку ринку туристичних послуг

188

Н.Р. Галайко

 

КРЕДИТНІ СПІЛКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

193

Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

199

Н.Б. Демчишак, І.Ю. Горобець

 

Бюджетні видатки як інструмент стимулювання інвестицій в Україні

204

А.М. Должанський, М.З. Мілюкова

 

Форми оплати праці та шляхи їх вдосконалення

210

А.Р. Дуб

 

ЗАЛУЧЕННЯ СЕЛЯН ДО ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

218

Н.В. Жмурко, І.-О.І. Ілечко

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

224

Н.В. Жмурко, Т.О. Соляк

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

234

Р.П. Качур

 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

241

Н.М. Клим

 

Облікова політика як інструмент інтеграції облікової інформації підприємств

248

О.І. Когут

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ

254

О.Я. Маліновська, Н.Л. П'ятниця

 

Проблема фінансового забезпечення та кредитоспроможності аграрних підприємств України у післякризовий період

260

Ю.Є. Мостіпан

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

265

О.М. Підхомний, Х.І. Йордан

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНювання ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

271

М.В. Рубаха, О.В. Труба

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

278

М.Р. Тимощук, Н.М. Мороз

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛИХ ПІДПРиЄМСТВ

283

О.В. Халіна

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

289

О.В. Химич

 

Інвестиційна карта регіону: сутність та необхідність

295

О.І. Цапко-Піддубна

 

ОЦІНювання ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

302

І.В. Цюпко, О.М. Вітер, О.Р. Волошин

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ у КОНТЕКСТІ економічного убезпечення країни

311

О.М. Чабанюк, І.О. Приходько

 

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

317

С.Г. Шевченко

 

НАПРЯМКИ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

321

О.І. Негрич

 

Аналіз впливу оплати праці, рівня податків та валового прибутку на приплив прямих іноземних інвестицій

326

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.Я. Бакай

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ДЛЯ "БАЛКИ" ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЖОРСТКОСТІ

333

І.М. Ольховий, Л.Ф. Дзюба, О.В. Меньшикова

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГИНУ БАЛКИ СИМЕТРИЧНИМ ШТАМПОМ ЗІ СТАЛИМ РАДІУСОМ КРИВИЗНИ

341

Б.Р. Андрієцький, Р.О. Ткаченко

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

346

Т.М. Матвійків

 

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВА МОДЕЛЬ ІНДИКування ВІБРАЦІЇ ПІД ЧАС БУРІННЯ

352

І.В. Паснак, А.М. Шмулик

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ АВАРІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ СТАТИСТИЧного АНАЛІЗУ експериментальних ДАНИХ

359

В.І. Ящук, Н.І. Мацукевич

 

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТОРОМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

364

П.П. Остапишин

 

Забезпечення інформаційної безпеки у галузі реклами: методологічні підходи

368

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.Р. Кучер

 

значення мотиваційної культури в управлінні персоналом підприємства

374

О.М. Замрій

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

378

Ю.І. Дем'янчук

 

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ НА ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

384

Б.І. Синякевич, О.Л. Малиновська

 

Літературознавчі та лінгвістичні проблеми перекладу повісті-притчі Річарда Баха "Чайка Джонатан Лівінгстон" українською мовою

393