НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6. – 380 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 25.04.2013 р.)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОЗНАВСТВА, ЛІСІВНИЦТВА,
ТАКСАЦІЇ, ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

С.О. Белеля

 

ПОШИРЕННЯ МОДРИНИ У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

10

С.І. Галкін, Н.В. Драган

 

ЕКОТОНИ У ВІКОВІЙ ДІБРОВІ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН України

17

І.І. Делеган

 

Математичне моделювання росту екотипів бука лісового (Fagus sylVatica L.) географічних культур в умовах Львівського Розточчя

22

В.П. Краснов, О.В. Жуковський

 

СТРУКТУРА ЛІСОВОГО ФОНДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

27

У.В. Легета

 

ОЦІНКА ДЕРЕВОСТАНУ ЛІСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "КРАСИЛІВЛІС")

35

У.Р. Назаровець, В.П. Оліферчук

 

МІКОТРОФНІСТЬ ДЕЯКИХ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН НА ҐРУНТАХ ПОДОРОЖНЕНСЬКОЇ СІРЧАНОЇ КОПАЛЬНІ

39

В.К. Орловський

 

ФІТОМАСА ДЕРЕВ МОДРИНИ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

43

Л.С. Осадчук, О.О. Погрібний

 

Залежність смолопродуктивності сосни звичайної від лісівничих чинників

48

О.С. Остапчук

 

Формування природного поновлення під наметом насадження в умовах свіжої грабової діброви південної частини Правобережного Лісостепу України

52

В.П. Пастернак, В.Ю. Яроцький

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСІВ І ДИНАМІКА ВУГЛЕЦЮ У ЛІСАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ

57

В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір

 

Кадастрова оцінка біорізноманіття проектованого Національного природного парку "буковинські гірські ліси"

62

Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Я. Фучило

 

Автохтонні верби України

68

Т.І. Шуплат

 

Фітоклімат піднаметового простору кущових видів і форм ялівцю та їх фітомеліоративна роль

72

З.М. Юрків, Ю.М. Дебринюк

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ОКСАМИТНИКА АМУРСЬКОГО У ЧИСТИХ І МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

77

Р.М. Яцик, В.Я. Заячук, М.О. Лисенко

 

СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ДЕНДРАРІЮ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО ПРИРОДООХОРОННОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

83

Р.Д. Василишин

 

Хід росту повних ялицевих деревостанів Українських Карпат

87

Ю.І. Черневий

 

Розвиток вертикальної структури гірських ялицево-букових деревостанів

93

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ, ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ, СЕЛЕКЦІЯ,
НАСІННИЦТВО, ГЕНЕТИКА, БІОТЕХНОЛОГІЯ

І.Є. Іващенко, І.В. Козаченко

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА КОРЕНЕУТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ THUJA PLICATA DON.

101

С.А. Адаменко

 

СПОСОБИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ PINUS NIGRA ARN. ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ ЇХ У КУЛЬТУРУ IN VITRO

104

О.М. Баюра

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ FRAXINUS EXCELSIOR L.

108

Ю.Р. Бродович

 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД НАСІННИЦТВА БУКА ЛІСОВОГО В КАРПАТАХ

111

Ю.А. Запливана

 

МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ НАСІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ HEUCHERA L.

116

В.В. Куц, Г.П. Іщук, Д.Ю. Урода

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТВОРЕННЯ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У ДОХНЯНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

121

А.О. Міщук, О.В. Дубова, В.О. Лях

 

РІЗНОМАНІТТЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ЛІНІЙ СОНЯШНИКА

127

І.П. Мацях, В.О. Крамарець

 

ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В ПІДНАМЕТОВИХ ЛІСОРОЗСАДНИКАХ БЕСКИДІВ

131

А.М. Орел

 

СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ COTONEASTER (MEDIC.) BAUHIN

135

Н.Л. Піскун

 

ПОРУШЕННЯ ТВЕРДОНАСІННОСТІ LABURNUM ANAGYROIDES MED. ТА LABURNUM ALPINUM MILL

138

А.В. Попов

 

СНІГОВІ ЗАМЕТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА СТАН ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

142

Н.М. Сіщук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДИЗАЦІЙНОЇ КЛОНОВОЇ НАСІННОЇ ПЛАНТАЦІЇ МОДРИН НА БУКОВИНІ

145

М.І. Сорока, Т.В. Юськевич

 

НАСАДЖЕННЯ PINUS NIGRA Arn. НА ПОДІЛЛІ

150

О.А. Стасюк

 

ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОСНИ ВЕЙМУТОВОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

153

О.О. Середюк

 

АГРОТЕХНІКА СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЖИВОПЛОТІВ З ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У СКВЕРАХ ТА ПАРКАХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ НА ПРИКЛАДІ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СКВЕРУ НУБіП УКРАЇНИ

157

І.О. Сидоренко, О.Р. Куфлінська

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ПАРКОВОЇ ЧАСТИНИ ПАЛАЦО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСУ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

162

М.В. Шемякін, В.П. Шпак

 

ПОЛІПШЕННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ

169

В.В. Шлапак

 

ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА НАСАДЖЕНЬ ПРИТЯСМИНСЬКИХ БОРІВ

173

Ю.М. Дебринюк, В.С. Кузьович

 

Модриново-соснові лісові культури як прототипи плантаційних насаджень у західному регіоні України

179

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В.А. Вітенко, В.П. Шлапак, І.І. Мостов'як

 

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЕВНИХ І КУЩОВИХ РОСЛИН У ДЕНДРОПАРКАХ І ПАРКАХ

185

Л.В. Вегера

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПЕРІОДИ СТВОРЕННЯ НАСАДЖЕНЬ РОДУ TІLIA L. У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

191

В.Л. Кульбіцький

 

ОСОБЛИВОСТІ КВІТУВАННЯ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ ВИДІВ РОДУ КАТАЛЬПА (CATALPA SCOP.) У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

196

Т.М. Левусь

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯПОНСЬКОГО САДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

201

О.Ю. Марно-Куца

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКУ ІМ. І.Д. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В УМАНІ

204

С.А. Масловата, Г.П. Леонтяк

 

ДЕКОРАТИВНІ ВИДИ ТА ФОРМИ РОДУ В'ЯЗОВИХ (ULMUS L.) У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У ОЗЕЛЕНЕННІ

210

І.І. Миколайко

 

ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ ОБЛІПИХИ КРУШИНОВидної (Hippophae rhamnoides L.) МЕТОДОМ ЗЕЛЕНОГО СТЕБЛОВОГО ЖИВЦЮВАННЯ З ІЗОЛЬОВАНОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

214

К.О. Редько, А.І. Кушнір

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВОДНИХ УСТРОЇВ НА РІЗНИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ'ЄКТАХ

222

С.В. Роговський

 

Використання екологічних підходів під час розроблення концепції озеленення міста (на прикладі Білої Церкви)

228

О.В. Свистун, М.І. Парубок

 

КЛОКИЧКА ПЕРИСТА (STAPHYLEA PINNATA L.) - ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

235

В.Ф.Собченко

 

Інвентаризаційний аналіз колекцій декоративних рослин кварталу № 3 Національного дендропарку "Софіївка" НАН України

240

ПОГЛИБЛЕНІ БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Л.П. Іщук

 

РОЛЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ SALICACEAE MIRBEL. В УРБОЕКОСИСТЕМІ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

251

Ю.Л. Бредіхіна

 

ЕКОЛОГО-БІОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОНТАННОЇ ФЛОРИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

256

І.В. Броун

 

ЗЕЛЕНА ЯБЛУНЕВА ПОПЕЛИЦЯ (APHIS POMI DEG.) ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРМОВИХ РОСЛИН

260

М.Ю. Дубчак

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ EXOCHORDA LINDL.

264

О.М. Коркуленко

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ HYDRANGEA L.

267

В.Д. Мазуренко

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОСТУ ПАГОНІВ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОДУ ROBINIA L.

273

В.В. Мамчур, С.С. Курка

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИРОДНИЙ АРЕАЛ КОПИТНЯКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (ASARUM EUROPAEUM L.)

277

М.А. Мельник, В.О. Лях

 

НАГРОМАДЖЕННЯ КРОХМАЛЮ У ЩЕПЛЕНОГО ТА НЕ ЩЕПЛЕНОГО МАТЕРІАЛУ ҐРУНТОПОКРИВНОЇ ТРОЯНДИ

283

М.В. Рись

 

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ MONARDA L., ІНТРОДУКОВАНИХ У ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

286

О.В. Шиманська

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ GALEGA - G. ORIENTALIS L. ТА G. OFFICINALIS L., ІНТРОДУКОВАНИХ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

291

ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА

В.П. Кирилюк

 

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЯРУЖНОЇ ЕРОЗІЇ

296

Ю.А. Мельник, І.Я. Тимочко, О.М. Гриник

 

Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. басейну ріки Свічі (Ґоргани)

300

Т.П. Новікова, Л.О. Бабій

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

304

Л.Я. Плескач

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ВОД ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ"

309

Т.М. Пушкарьова-Безділь

 

ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗЕМЛІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

313

С.П. Сонько, Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко

 

Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)

317

В.П. Шлапак, Н.І. Козак, Ю.Ф. Терещенко, В.А. Вітенко, Г.І. Музика

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕННЯ ОМЕЛОЮ БІЛОЮ (VISCUM ALBUM L.) ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ПАРКУ "ПІОНЕРСЬКИЙ" В МІСТІ УМАНЬ

324

І.М. Шейгас

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ ЛІСОМИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ ЛІМІТУЮЧИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТАН МИСЛИВСЬКОГО РЕСУРСУ

328

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ, ЛІСОВИХ ТА ПЛОДОВИХ РОСЛИН

Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак

 

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ ЖИМОЛОСТІ СИНЬОПЛІДНОЇ В ОЗЕЛЕНЕННІ

333

А.О. Василенко

 

ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ҐРУНТУ В САДУ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ І ВРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ (Malus)

338

Ю.А. Величко

 

ЗАВЧАСНЕ ПРОРОСТАННЯ ВІЧОК У ТРОЯНД У РАЗІ ЛІТНЬОГО ОКУЛІРУВАННЯ: ПРИЧИНИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ

342

Р.Р. Весельська

 

РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ WEIGELA THUNB.

346

Н.М. Іваннікова

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ АКТИНІДІЇ ЗДЕРЕВ'ЯНІЛИМИ ЖИВЦЯМИ

350

С.В. Дідківська

 

РОЗМНОЖЕННЯ ERICA CARNEA L. У КУЛЬТУРІ

354

С.А. Коваль

 

ВПЛИВ РОСТОРЕГУЛЯТИВНИХ РЕЧОВИН НА ДОВЖИНУ КОРЕНІВ У СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ЯЛІВЦЮ КОЗАЦЬКОГО

357

Ю.А. Кокоба, О.А. Балабак

 

Доцільність розмноження сортів глоду (Crataegus L.) стебловими живцями

363

І.М. Пушка

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ТА УКОРІНЕНИХ ЖИВЦІВ ХЕНОМЕЛЕСУ ЯПОНСЬКОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

368

О.П. Тисячний

 

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОСТОРЕГУЛЯТИВНИХ РЕЧОВИН НА УКОРІНЮВАНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ЖИВЦІВ КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

372