НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – 380 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 25.04.2013 р.)

ВИДАТНІ ІМЕНА

В.П. Шлапак, О.М. Геркіял, І.І. Мостов'як

 

З плеяди славетних: МИКОЛА ІВАНОВИЧ АННЕНКОВ

10

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

П.І. Лакида, Ю.П. Швець

 

ОЦІНювання ЯКІСНИХ ОЗНАК КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ сосни кримської

17

В.І. Парпан

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГІРСЬКОГО ЛІСОЗНАВСТВА ТА ЛІСІВНИЦТВА

22

И.Ф. Букша, М.И. Букша

 

Применение мобильной ГИС-технологии field-map в лесном и садово-парковом хозяйстве

28

Ю.О. Клименко

 

ЗМІНИ НАСАДЖЕНЬ У СТАРОВИННИХ ПАРКАХ ЛІВОБЕРЕЖНО-ПРИДНІПРОВСЬКої ТА СЕРЕДНЬОРуСЬКої ЛІСОСТЕПОВої ПІДПРОВІНЦІй

35

М.І. Сорока

 

ПРОБЛЕМИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТАКСОНІВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ

40

Kazimierz H. Dyguś

 

Dynamika tempa zmian i kierunków sukcesji roślinności po zastosowaniu rębni zupełnej w siedlisku boru świeżego (Peucedano-Pinetum Mat. 1962 (1973))

45

С.А. Коваль

 

ВПЛИВ РОСТОРЕГУЛятивної РЕЧОВИНИ НА ВИХІД ОБКОРІНЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ САМШИТУ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО

54

А.П. Бутило

 

Паливні палети з деревних чи кущових насаджень

58

Г.П. Іщук

 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L.

62

С.П. Сонько

 

аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі

68

В.В. Шлапак, В.П. Шлапак, Ф.М. Бровко

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА БОРОВИХ ТЕРАСАХ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

72

А.М. Чурілов, Б.Є. Якубенко

 

ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

82

В.Г. Мазепа, І.Ф. Шишканинець

 

ТЕНДЕНЦІЇ до ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ФОНІ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ АКТИВНОСТІ СОНЦЯ В РАЙОНІ ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ ЛАТОРИЦЯ

88

П.Р. Третяк

 

Концепція біоенергетики лісового ландшафту і проблеми раціонального господарювання

94

А.В. Данилов, Г.П. Леонтяк

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ОРЕХА ЧЕРНОГО В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

99

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОЗНАВСТВА, ЛІСІВНИЦТВА,
ТАКСАЦІЇ, ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

Л.М. Матушевич

 

ВІКОВА СТРУКТУРА насаджень СОСНи звичайної СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД її ПОХОДЖЕННЯ

106

М.Ю. Осипов, Г.П. Леонтяк

 

НОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

112

О.О. Погрібний, В.Я. Заячук

 

ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

118

А.В. Руденко

 

ЛІСОВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В БОРАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

129

Л.І. Ткач, О.Б. Бондар

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ У державному підприємстві "КРЕМЕНЕЦЬКЕ Лісове господарство" В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

132

О.В. Токарева, Я.Ю. Ященко

 

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛІСІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОпаркове ГОСПОДАРСТВО"

137

Ю.С. Шпарик, Т.В. Парпан, П.Я. Слободян, Т.І. Савчин, В.Я. Буній

 

ВСИХАННЯ ЯЛИННИКІВ НА ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

141

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ, ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ,
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, ГЕНЕТИКА, БІОТЕХНОЛОГІЯ

В.І. Білоус, А.О. Пастушенко

 

ВИДІЛЕННЯ ЕЛІТНИХ ДЕРЕВ ДУБА СЕРЕД ВІДІБРАНИХ ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ

148

Л.О. Бабій

 

Зимостійкість ГЛЕДІЧІЇ ЗВИЧАЙНОЇ

153

В.Б. Брайко, А.Ф. Гойчук

 

ФІТОЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЛІСОПАРКАХ ЧЕРНІГОВА

157

Р.І. Бродович, В.М. Гудима, Ю.Р. Бродович, Ю.Д. Кацуляк

 

ПРИРОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОВНИХ ЛІСОУТВОРЮВАЛЬНИХ ПОРІД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

162

Ю.М. Дебринюк, Я.С. Форгіль, В.В. Лєснік

 

ЯЛИНА ЯК ОБ'ЄКТ ПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІСОВИРОЩУВАННЯ В ЯЛИЦЕВИХ ТИПАХ ЛІСУ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

168

І.І. Делеган

 

Біометрична характеристика верхівкових бруньок екотипів географічних культур бука лісового (Fagus sylvatyca L.) в умовах Львівського Розточчя

175

С.С. Курка

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОШИРЕННЯ SOPHORA JAPONICA L. В УКРАЇНІ

179

В.В. Мацкевич, Л.М. Філіпова, Р.Д. Диба

 

Особливості стерилізації експлантів хости

183

А.В. Попов

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СНІГОЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

187

М.В. Шемякін, В.П. Шпак

 

СТАН ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

192

І.С. Шикіло

 

ВПЛИВ МІКРОРЕЗОНАНСНОЇ БІОАКТИВАЦІЇ НА ВИРОЩУВАННЯ садивного МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ

196

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

І.Є. Іващенко

 

Походження та поширення Thuja plicata DON.

200

С.А. Адаменко

 

ВПЛИВ КИСЛОТНОСТІ РОЗЧИНУ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ PINUS NIGRA ARN. У РІЗНИХ РЕГІОНАХ ЗРОСТАННЯ

205

С.І. Галкін, Л.В. Калашнікова

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ - основа КОНЦЕПЦІї ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН України

209

Р.Б. Дудин

 

ТАКСОНОМІЧНА ДЕГРАДАЦІЯ НАСАДЖЕНЬ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ЛЬВІВЩИНИ

213

А.Д. Дьяченко, А.В. Клименко

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КРЫШАХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

219

Ю.А. Запливана, М.І. Парубок

 

ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ HEUCHERE L. У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

225

І.В. Коротун, О.М. Баюра

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ КУЩОВИХ РОСЛИН У ПАРКАХ МІСТА СУМИ

229

Т.В. Мамчур

 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ РОДУ RIBES L. В ОЗЕЛЕНЕННІ

233

В.В. Мамчур, Л.Г. Варлащенко

 

КОПИТНЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЯК ЦІННА ЛІСОВА РОСЛИНА З ПРИРОДНОЮ ДЕКОРАТИВНІСТЮ

238

О.М. Марно-Куца

 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПАРКУ "ДИТЯЧИЙ" В УМАНІ

242

О.С. Мироненко, А.І. Кушнір

 

СТАН ІСТОРИЧНО ЦІННИХ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ДЕНДРОПАРКУ МЛІЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА НААН УКРАЇНИ

246

Г.І. Музика

 

ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ПАРТЕРУ І АМФІТЕАТРУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ДІЛЯНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

250

В.Ф. Собченко

 

АНАЛІЗ КОЛЕКЦІЙ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН КВАРТАЛУ № 1 НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

256

О.А. Стасюк

 

ВИКОРИСТАННЯ СОСНИ ВЕЙМУТОВОЇ (PINUS STROBUS L.) В ОЗЕЛЕНЕННІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ І СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ

263

О.Р. Олейнюк

 

Інсоляція та мікрокліматичні особливості формування флори у внутрішніх двориках історичної частини Львова

269

ПОГЛИБЛЕНІ БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З.Г. Бонюк, С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Н.М. Белемець, Г.Т. Гревцова

 

Таволги Spiraea L. (Rosaceae) в умовах урботериторії Києва

277

В.А. Вітенко

 

ВЕГЕТАТИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ ПІДЩЕП ДЛЯ ДЕКОРАТИВНих форм MORUS ALBA L.

281

І.М. Голубкова, В.І. Неминущий

 

ОЦІНювання ПОСУХОСТІЙКОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PERSICA MILL. В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

287

Г.И. Драган

 

К БИОЛОГИИ PINEUS STROBI (HOMOPTERA, ADELGIDAE) - ВРЕДИТЕЛЯ СОСНЫ ВЕЙМУТОВОЙ В ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЫ

290

О.А. Корабльова, М.В.Рись

 

біоморфологічні особливості видів роду Monarda L.

296

В.Д. Мазуренко

 

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ІНТРОДУКованих ВИДІВ ТА ФОРМ РОДУ ROBINIA L. В УМОВАХ правобережного лісостепу україни

301

І.С. Маринич

 

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO В УМОВАХ КИЄВА

305

М.М. Сіщук, Р.М. Яцик

 

ВЕГЕТАТИВНИЙ ТА ГЕНЕРАТИВНИЙ РОЗВИТОК КЕДРОВИХ СОСЕН У ДЕНДРОПАРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

308

О.О. Ткачук, Н.В. Яворська

 

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЦЮВАННЯ ТРОЯНД НА РІЗНИХ СУБСТРАТАХ

314

ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА

А.С. Власенко

 

АУТФІТОСОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКЗОТИЧНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ШТУЧНИХ ПАРКІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ СТЕПУ УКРАЇНИ

319

І.В. Козаченко, О.О. Заморський

 

Створення рекреаційної ділянки на території Собківського лісництва Державного Підприємства "Уманське лісове господарство"

324

Н.Г. Міронова

 

Рослинність техногенного озера Голубе (Мале Полісся)

328

П.Г. Хомюк, О.Г. Часковський, Р.Р. Вицега, І.М. Пацура, А.І. Івченко

 

ТАКСОНОМІЧНА І ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКУ КУРОРТУ М. МОРШИН

333

В.М. Хрик, С.М. Левандовська

 

СУЧАСНИЙ СТАН НАСАДЖЕНЬ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА "МАЛИШКИ"

342

В.С. Цигода

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА УРБАНІЗАЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

347

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ, ЛІСОВИХ ТА ПЛОДОВИХ РОСЛИН

А.Ф. Балабак, І.М. Пушка

 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ХЕНОМЕЛЕСУ ЯПОНСЬКОГО СОРТІВ ВІТАМІННИЙ ТА ЦИТРИНОВИЙ З НАСІННЯ ТА СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ

354

О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ БАРВІНКУ МАЛОГО (Vinca minor L.) У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

358

І.С. Косенко, О.А. Балабак, О.К. Мороз, І.Л. Дениско

 

СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ З ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ ДЕКОРАТИВНИХ І ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

364

І.І. Миколайко

 

Ризогенетична здатність зелених стеблових живців обліпихи крушиноподібної (Hippohae rhamnoides L.)

369