НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 28.03.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.В. Геник, М.В. Чернявський, П.Т. Ященко

 

Зміни в лісових екосистемах Передкарпатської частини верхів'я басейну Дністра під впливом сучасних Трансформаційних процесів

9

І.М. Пацура, А.І. Івченко, Ю.Я. Янків, П.Г. Хомюк, О.Г. Часковський, Р.Р. Вицега

 

ДЕНДРОФЛОРА ПАРКУ КУРОРТУ МІСТА МОРШИН І ПЕРСПЕКТИВА ПРИРОДНОЇ ДИНАМІКИ ЇЇ СКЛАДУ

15

Л.С. Осадчук

 

СМОЛОПРОДУКТИВНІСТЬ ЕКОТИПІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УКРАЇНІ

24

Р.Д. Василишин

 

БІОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЛІСОВОЇ БІОЕНЕРГЕТИКИ

29

В.М. Гриб

 

АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДЕРЕВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ЦІЛЬОВИми МЕТОДами ЛІСОВИРОЩУВАННЯ

34

Т.М. Іванюк

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ҐРУНТІВ СВІЖИХ СУГРУДІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

40

А.Ф. Ліханов, В.П. Юхновська

 

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ПРОЦЕСИ АКЛІМАЦІЇ КОНТЕЙНЕРНИХ САДЖАНЦІВ MАGNOLIА LILIFLORА DESR.

44

Н.В. Павлюк, Г.М. Павлюк

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОКУЛЬТУРЕННЯ РОСЛИН-ЕФЕМЕРОЇДІВ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

51

Н.М. Сіщук, Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда

 

ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КЛОНОВОЇ НАСІННОЇ ПЛАНТАЦІЇ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

55

I.Ф. Шишканинець

 

ТИПОЛОГІЧНе ОЦІНювання БУКОВИХ ЛІСОСТАНІВ У ДП "ВОЛОВЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

63

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.С. Мальований, І.М. Петрушка, Н.Ю. Малик, К.І. Петрушка

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

68

Л.В. Савчук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПОБУТОВИХ СТОКІВ ВІД ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

75

А.В. Андрущенко

 

Природоохоронні заходи на землях сільськогосподарського призначення

81

М.В. Смолярчук

 

Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку землекористування

87

Н.І. Козій

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ З МАЛИХ ВОДОЗБОРІВ РІЗНОЇ ЛІСИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

91

Р.В. Мних, З.О. Знак, А.М. Гусяк

 

Кавітаційне активування водної суспензії кальцію гідроксиду в процесах реагентного очищення стічних вод

98

Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ, ВИРОЩЕНОЇ В УМОВаХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

105

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.М. Стадник, О.Б. Ференц

 

РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ У ДЕРЕВООБРОБНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

111

В.Р. Пасіка

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ГОЛОВНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІСОПИЛЬНИХ РАМ

114

Л.Н. Горбачова, А.С. Куцик, Л.В. Хмарик

 

Підвищення ефективності використання пиловної сировини в дерев'яному домобудуванні

119

Т.Є. Маселко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

124

О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, А.Л. Висоцький

 

ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

128

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Т.І. Городиський, Г.В. Іванченко

 

Кластеризація як фактор підвищення інноваційності та екологізації економіки регіону

136

Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик

 

Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації

147

М.Р. Тимощук, С.В. Шишковський, О.Р. Лис, М.М. Льода

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

156

А.М. Должанський, М.А. Кузів

 

Економічна суть товарних запасів У оптовій торгівлі

163

А.В. Івануса, О.В. Галецька

 

Особливості формування маркетингової стратегії целюлозно-паперових підприємств

169

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, Р.П. Підлипна, А.І. Тесля

 

СОЦІАЛІЗАЦІЙНИЙ ЦИКЛ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: СУТЬ ТА ТИПИ

173

В.І. Бочан, С.В. Васильчак

 

ОЦІНювання ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

180

В.А. Гришко, І.З. Крет, А.С. Гавриляк

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

184

М.М. Дєліні

 

Напрямки удосконалення регіонального механізму соціального захисту населення України

192

І.М. Дашко, О.Я. Колещук, В.Ю. Паньків

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БАНКРУТСТВА

197

Н.Б. Демчишак, Н.Р. Гамаровська

 

Роль франчайзингу в стимулюванні інвестиційно- інноваційного розвитку економіки України

203

А.М. Должанський, Ж.І. Ференс

 

Сучасні вимоги до фінансової звітності виробничих підприємств

210

С.Т. Дуда, О.В. Ясейко

 

Інвестиційна політика торговельного підприємства в умовах фінансових ризиків діяльності

216

С.В. Запель

 

Система мотивування інноваційної діяльності працівників як фактор успіху в управлінні інноваційними проектами

222

Ю.Є. Ковний

 

Особливості процесу державного регулювання економіки

233

К.В. Кощенко

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУКУПНИХ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

239

Л.І. Лесик

 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

246

Н.В. Луців

 

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

252

Н.А. Мякотіна

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

262

С.М. Макух

 

ЕВОЛЮЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ФОРМИ ПРОНИКНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА

268

М.І. Петик, Л.А. Саварін

 

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

271

М.В. Рубаха, О.Б. Нетак

 

МОНІТОРИНГ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

278

Н.Я. Скірка

 

Особливості ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

286

О.М. Чабанюк, Т.В. Козел

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

292

О.М. Шапошнікова

 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

296

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

А.М. Штангрет

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

302

І.В. Петлін, Г.Г. Цегелик

 

Використання методу динамічного програмування для підвищення ефективності інвестиційної діяльності у сфері сільського зеленого туризму

307

К.В. Мілян, Ю.І. Грицюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ПРОМИСЛОВОЇ КОМПАНІЇ

314

В.І. Блонська, А.О. Пальчук

 

Використання сучасних інформаційних технологій для ефективного оцінювання стратегічного потенціалу підприємства

328

В.Т. Польовська

 

Формування та удосконалення інформаційної системи екологічного маркетингу в лісовому секторі

334

О.І. Белей, Л.О. Дроздяк

 

ПОБУДОВА ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

341

Т.В. Загуменна

 

Особливості управління інноваційними проектами

348

П.П. Остапишин

 

Завдання та проблеми адміністративно-правового забезпечення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами

361

В.І. Ящук, П.К. Грик

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАМОВЛЕНЬ ТА РІВНЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

366

М.Б. Муниб

 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ

372

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

І.О. Сидоренко, В.М. Денисенко

 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

379

Р.Р. Августин

 

Економічний персоналізм митрополита Андрея Шептицького

385

Н.В. Фоменко

 

Досвід викладання дисциплін екологічного характеру для спеціальності "Туризм"

393

С.М. Лихолат, Ю.В. Костинська

 

Проблема міграції працездатного населення України

397

М.Й. Мазепа

 

ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЛІСОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

402