НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
3. – Вип. 23.2. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 28.02.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик

 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕЗЕРВАТІВ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

8

М.П. Козловський, Т.В. Бондаренко

 

ВПЛИВ ПІДЛІСКУ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ НА ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАНЬ ҐРУНТОВИХ НЕМАТОД

15

В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, С.Д. Мельничук, А.Ф. Гойчук, В.Б. Брайко

 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ КАШТАНОВОЇ МІНУЮЧОЇ МОЛІ CAMERARIA OHRIDELLA DESCH. & DIMIC (LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) В УМОВАХ ПОЛІССЯ

23

Р.Д. Василишин

 

ЕНЕРГЕТИКА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

31

В.А. Вітенко, І.В. Козаченко

 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДЕРЕВНИХ РОСЛИН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

36

І.Д. Василенко, Л.М. Філіпова, Я.Д. Фучило

 

ПУХОВІ ТА БЕЗПУХОВІ ТОПОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

40

Ю.Ю. Гайова

 

ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ

46

Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник

 

ФОРМУВАННЯ ГАЗОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

52

Н.З. Кендзьора, Ю.А. Мельник, А.І. Івченко, А.С. Мельник

 

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОРИТМІКИ ВЕГЕТАЦІЇ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН ДЕНДРОПАРКУ БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

60

М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЯГІД AMELANCHIER OVALIS І КВІТОК HIBISCUS SABDARIFFA В БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ

64

І.М. Коваль, Ю.П. Швец, С.А. Плугатарь, В.В. Папельбу, А.А. Грицай

 

ДЕНДРОХРОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОСНИ КРИМСЬКОЇ НА ПІВДЕННИХ СХИЛАХ КРИМСЬКИХ ГІР

70

І.М. Матейко

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КРОНИ ДЕРЕВ У НАСАДЖЕННЯХ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

77

В.В. Пукман

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЕВОСТАНІВ КЛЕНА-ЯВОРА (ACER PSEUDOPLATANUS L.): СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

83

Ю.Л. Рибак, В.К. Заїка

 

ЗМІНА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ, УРАЖЕНИХ ШЮТТЕ ЗВИЧАЙНИМ

90

А.С. Чонгова

 

ПРОСТОРОВО-КОМПОЗИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕСТЕТИЧНА ОЦІНКА ПАРКУ "ЕНЕРГЕТИКІВ" МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ

96

О.С. Шарапа

 

ПЕРСПЕКТИВИ НАПІВВІЛЬНОГО РОЗВЕДЕННЯ BISON BONASUS L. В УКРАЇНІ

103

І.С. Шикіло

 

ВПЛИВ МІКРОРЕЗОНАНСНОЇ БІОАКТИВАЦІЇ НА ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ

108

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник

 

ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАСАДЖЕННЯХ КОМПЛЕКСНИХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ

113

А.В. Дубодєлова, Х.Ю. Малкуш

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

118

Г.С. Шевченко, С.Г. Шевченко

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

124

Н.А. Пашкевич

 

ОЦІНЮВАННЯ АДАПТАЦІЇ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ AEGILOPS OVATA L. В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЇ

130

Р.С. Грабовський, Р.П. Дудяк

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

135

О.І. Дерех

 

ТЕРМОРАДІАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІМАТУ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ФІТОЦЕНОЗОМ

141

Ю.А. Стельмащук

 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДНО-ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ

145

У.М. Тарас

 

УТВОРЕННЯ СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ ТА СУПРОВОДЖУВАЛЬНІ ЙОГО ПРОБЛЕМИ В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯВОРІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТА "СІРКА"

154

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, І.М. Рудько, В.М. Мартинців

 

ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

159

В.Е. Зубков

 

СЕПАРАЦИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В БЛОКИРОВАННОМ ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

170

Л.М. Тібілова, О.О. Костишин

 

КОМПРОМІСНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ОБ'ЄКТА

174

А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Н.В. Семенова

 

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, ПОВІТРЯ ТА ПОВЕРХОНЬ

179

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, І.В. Михайляк

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

187

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, А.Д. Стасюк

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

195

М.В. Римар, І.С. Дулин, О.П. Макар

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЙ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

201

Т.Г. Васильців, Н.Я. Кравчук

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

208

Н.М. Антофій

 

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

213

О.М. Вівчарук

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗМІННИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

219

Ф.А. Важинський, М.Й. Ковач, М.А. Павник

 

РОЗВИТОК НЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

222

О.Б. Вознюк

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ

227

І.М. Горбан

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

233

А.М. Должанський, І.М. Саракун

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

239

В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький

 

ВИРОБНИЧІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ РИНКУ

247

С.Е. Коновал

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

254

П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод

 

ОЦІНЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

262

O.І. Куцик

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

272

Н.О. Литвиненко

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

277

О.І. Мілашовська, Н.М. Гоблик-Маркович

 

МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

284

П.П. Мельник

 

СИНЕРГЕТИКА ЯК СКЛАДОВА МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

292

Барбара Качмарчик, Богуслав Когут

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЙ РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СФЕРІ КРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

298

С.Б. Соловій

 

СТРУКТУРА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

305

Д.С. Сушко

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ В УМОВАХ РИНКУ

313

Ю.В. Шморгун

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

319

А.М. Штангрет

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

328

І.Й. Яремко

 

ЛІЗИНГ - МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

335

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.А. Павлиш, Л.І. Закалик, Д.В. Невінський, С.Ю. Лебідь

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: ОПТИЧНІ МОДУЛЯТОРИ НА НАНОСТРУКТУРАХ

340

А.І. Пукач, В.М. Теслюк, Т.В. Теслюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВЕЛИЧИНИ РЕЗИСТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

346

А.І. Кунинець, Ю.І. Грицюк

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

352

Н.І. Власюк

 

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

360

В.Г. Вершигора, О.М. Гусак

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

366

Л.В. Семчук

 

ВПЛИВ ПРУЖНО-ІНЕРЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНАТА НА ДИНАМІКУ ШАХТНИХ ПІДІЙМАЛЬНИХ УСТАНОВОК

371

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Н.Д. Мінчак

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

380

І.М. Мосій

 

ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЛІСОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

384

Р.Р. Августин

 

ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

388

О.Р. Проців

 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО МИСЛИВСЬКОГО КОНГРЕСУ У ВІДНІ 1910 РОКУ НА ФОРМУВАННЯ МИСЛИВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПИ

399