НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – 428 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 26.12.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.М. Шпаківська, В.П. Рожак

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАПАСІВ ФІТОМАСИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ СТРИЙСЬКО-СЯНСЬКОЇ ВЕРХОВИНИ (Українські Карпати)

9

М.М. Лісовий

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ, ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ТА ЩЕПЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ Pinus sylvestris L.

17

С.Я. Мілевська

 

ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЛІСІВ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ Річки ЛЮЧКИ УПРОДОВЖ 1967-2010 РОКІВ

22

І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко

 

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА НАСІННЄНОШЕННЯ КЛОНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SILVESTRIS, L.) ФІНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ

27

В.Д. Касіянчук, М.В. Касіянчук, М.М. Ковач

 

Особливості використання плодів калини як сировини для виготовлення лікувально-профілактичних засобів

32

В.В. Пукман, Г.Г. Гриник

 

Хід росту модальних деревостанів клена-явора в Українських Карпатах

36

Т.В. Юськевич, Р.Р. Вицега

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСУ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЧОРНОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

41

2. Екологія та ДОВКІЛЛЯ

В.І. Овчарук

 

ЕКОЛОГІЧНА ОСОБЛИВІСТЬ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ЕКСТЕНСИВНОГО СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ

48

S. Stankowski, J. Smagacz, M. Sobolewska, U. Bashutska, M. Kaźmierczak

 

FORECROP AS AN ECOLOGICAL METHOD FOR IMPROVING GRAIN QUALITY OF WHEAT CULTIVARS

52

Л.М. Ковалів

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

57

В.І. Курницький

 

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

61

В.Ю. Пересоляк, С.О. Малахова

 

Особливості встановлення прибережних захисних смуг малих річок і струмків у населених пунктах (на прикладі Закарпатської області)

67

І.В. Шум, Т.Ю. Бедернічек

 

ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ҐРУНТУ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

72

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, О.Р. Онуфрів, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

Радіаційні властивості кристалів флюорогалогенідів

81

Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, М.І. Мосюк, Б.І. Здибель

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШАРУ ТА ГІДРОДИНАМІКИ ПРОФІЛЬТРОВУВАННЯ ТЕПЛОВОГО АГЕНТА КРІЗЬ ШАР ПІСЛЯСПИРТОВОЇ БАРДИ

86

О.В. Бойко, З.П. Двуліт

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

94

В.Ю. Петринка

 

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

103

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

А.Б. Камінський

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГУ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

109

Я.В. Кульчицький

 

Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації

116

С.Д. Лучик, В.Є. Лучик

 

Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в україні

124

О.В. Макара

 

Економічна безпека як Фактор розвитку підприємницької діяльності у системі формування соціальних орієнтирів національної економіки

131

О.Я. Маліновська, М.І. Біляк

 

Особливості Економічної безпеки регіону (на прикладі Львівщини)

137

Л.П. Стеців

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

142

О.І. Копилюк, М.П. Заяць

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАЦІЙНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

147

В.Н. Сердюк

 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

155

В.В. Волкова

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

161

І.М. Дашко, О.Б. Мусійовська, К.І. Петрушка

 

МЕХАНІЗМ Управління інноваційною сприйнятливістю МАШИНОБУДІВНИХ підприємств

170

А.М. Должанський, О.С. Юрочко

 

Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин

179

М.А. Кальницька

 

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТТЯ "ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ"

186

В.В. Македон

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

193

Ю.І. Мосціховський

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

199

О.М. Музичка

 

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У СФЕРІ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ

205

О.Б. Назаркевич

 

МАЛЕ АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

211

О.М. Попівняк

 

Організаційно-інституційні механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій

216

В.Є. Слюсаренко

 

Нормативне регулювання партнерських відносин держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства

224

Ю.І. Турянський

 

Податки як джерело формування бюджетних надходжень держави

229

Р.С. Филипів

 

Економіко-правові параметри державного стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

234

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.М. Теслюк, В.В. Береговський, П.Ю. Денисюк, Т.В. Теслюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА МОДЕЛІ ПІДСИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТЕХНІЧНИМ АВАРІЯМ ДЛЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ

241

Т.Н. Тиховская

 

Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники

245

Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко

 

СИНЕРГЕТИКА: ЕВОЛЮЦІЯ поглядів І ПРОЯВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ. Частина ІІ

252

О.В. Бондаренко

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

260

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

7. ДИЗАЙН ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Л.М. Андрушко, Н.Й. Дядюх-Богатько

 

ЗНАЧЕННЯ БІЛОГО КОЛЬОРУ В ІНТЕР'ЄРІ

283

С.О. Бікетов

 

Особливості формування відкритих просторів у пейзажних парках центральної частини України

287

С.О. Вольська

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДИМЛЕНОЇ КЕРАМІКИ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

296

Т.О. Габриелян

 

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДА

301

А.Н. Кожуховский

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО МАКЕТА

305

І.М. Козловська

 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

311

І.О. Кузнецова, Т.О. Степанюк

 

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ КОМПОЗИЦІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІТОДИЗАЙНУ В ІНТЕР'ЄРІ

316

О.М. Лагода

 

На "межі" дизайну: критеріальні оцінки і контури поняття "дизайн вражень" у контексті культури споживання

321

В.О. Лучинський

 

КУХНЯ-ТРАНСФОРМЕР: ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ

327

З.Ю. Макар, М.З. Кравець

 

ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИЗАЙНЕРА

332

З.Ю. Макар

 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДИЗАЙН"

336

М.Й. Маркович

 

Просторове середовище сучасного міста через призму освітлювальних приладів

341

З.А. Мацишина

 

Особливості професійних та промислових шкіл України кінця ХІХ - початку ХХ століття

344

О.Б. Мышляева, В.А. Титов

 

Актуальные категории мышления дизайнера и особенности колористической подготовки в высшей школе, связанной с проблемой цветовой организации среды и художественным проектированием бытовой техники

348

А.М. Олексієнко, Н.Г. Мироненко

 

СТВОРЕННЯ художнього образу при реконструкції промислових об'єктів у житлові приміщення (на прикладі робіт студентів 5 курсу ІО)

352

Ю.О. Полежаев, Н.А. Иванов, И.Ю. Прокопчук

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРОВ КУПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

356

В.Ф. Прусак

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРШОЇ В УКРАЇНІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ (до 20-річчя заснування кафедри дизайну в Національному лісотехнічному університеті України)

362

Е.В. Свинцова

 

РОЛЬ ДЕКОНСТРУКТИВИСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙНА БУДУЩЕГО

370

Н.О. Соболевська

 

ДЕКОРАТИВНІ ТКАНИНИ та ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: ДОСВІД 50-80-х років ХХ століття

373

К.І. Ткачук, Р.М. Купчик

 

Особливості формоутворення інтер'єрів рухомих об'єктів

379

Н.Є. Трегуб

 

МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ МЕБЛЯРІВ (З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВА)

384

О.С. Троцька

 

ЕКОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

389

О.О. Фурса

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

392

Ч.М. Цветкова

 

ЦВЕТ КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ ОСОБЕННОСТЬ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

399

С.О. Черепанова

 

Світоглядно-ціннісний потенціал філософії освіти

401

О.А. Швець

 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИЗАЙНЕРА СЕРЕДОВИЩА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

408

С.Л. Шлемкевич

 

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

413

Н.В. Штольдер

 

СЛОЖНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ НАТЮРМОРТЫ И ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА "БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ"

417

Н.Д. Шульпинова

 

Декоративная живопись. Развитие творческого мышления

420

І.А. Юрченко

 

ЕТНОМИСТЕЦЬКА ТЕМАТИКА у СТРУКТУРІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ ТА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

423