НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 26.12.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.Ю. Дебринюк, П.П. Придка

 

ДУБ ЧЕРВОНИЙ (QUERCUS RUBRA L.) У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ СТРАДЧІВСЬКОГО НВЛК: ПОШИРЕННЯ ТА ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

9

В.В. Андреєва

 

Стан сосни звичайної в умовах посиленого антропогенного тиску

14

М.М. Ведмідь, В.А. Лук'янець, Р.В. Головач, В.Г. Лозицький

 

СТАН СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА СТАРООРНИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ КОРЮКІВСЬКО-ЩОРСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ

21

О.П. Поліщук

 

Вплив різних конструкцій лісових смуг на вологість орного шару ґрунту

28

І.В. Вантюх

 

ПОШИРЕННЯ ТА РЕСУРСИ ARNICA MONTANA L. НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33

С.А. Коваль

 

ВПЛИВ РОСТОРЕГУЛЯТИВНОЇ РЕЧОВИНИ НА ВИХІД ОБКОРІНЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ЯЛИНИ КАНАДСЬКОЇ (ФОРМА КОНІЧНА)

39

Я.І. Крилов

 

МЕЛІОРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ ДУБОВИХ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ НАСАДЖЕНЬ

43

О.Ю. Марно-Куца

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ СКВЕРУ "МОЛОДІЖНИЙ" В УМАНІ

48

І.І. Миколайко

 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ вегетативної продуктивності Hippophae rhamnoides L. В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Правобережного ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

54

В.В. Пукман, Г.Г. Гриник

 

Моделі динаміки основних морфологічних показників крон дерев клена-явора яворових деревостанів Українських Карпат

58

А.С. Штогрин

 

КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ШИШОК ТА НАСІННЯ У РАМЕТ ПСЕВДОТСУГИ ТИСОЛИСТНОЇ НА КЛОНОВІЙ НАСІННІЙ ПЛАНТАЦІЇ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

66

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.М. Другак

 

ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

72

П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД ІНВАЗІЙНИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В УМОВАХ МІСТА

79

Л.І. Челядин

 

Техногенні відходи та їх перетворення у будівельні матеріали

85

Я.В. Геник

 

Критерії оцінювання ефективності фітомеліорації порушених екосистем

90

M. Bury, G. Hury, E. Możdżer, K. Kuglarz, B. Amroży, U. Bashutska

 

Possibilities of cultivation and use of Sorghum and Sudan grass hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench) as a biogas source in North-West Poland

94

Н.М. Борис

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА УМОВ СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

101

Т.Б. Леко

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОБІГАННЯ ЛІСОВИМ ПОЖЕЖАМ В УКРАЇНІ

107

В.М. Триснюк, Т.В. Триснюк

 

МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЕКОСИСТЕМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ

112

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.М. Стадник, І.Я. Горбачевський

 

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ у ТІЛАХ З ПРУЖНИМИ ТУНЕЛЬНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

118

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, О.Р. Онуфрів

 

КІНЕТИКА НАРОСТАННЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ІОННИХ КРИСТАЛАХ. IV. F-ЦЕНТРИ В КРИСТАЛАХ CaF2-O2-

123

А.М. Дейнека, В.М. Степанишин

 

Ефективність планування заходів з охорони праці на лісогосподарських підприємствах на основі оцінювання ризику виробничого травматизму

129

Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Р.Р. Госовський; І.М Мотіль

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ іЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

138

В.В. Стасюк

 

АДАПТИВНИЙ МЕТОД РУХУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У МАЛОВІДОМОМУ ПРОСТОРІ

146

Р.І. Турянський

 

Аналіз конструктивних особливостей монтажно- демонтажного обладнання підвісних канатних лісотранспортних систем і методів його розрахунку

150

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький

 

Теоретико-методологічні засади типологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації

158

С.В. Васильчак, К.Я. Гундза

 

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКоМу ВИРОБНИЦТВІ

163

Т.В. Черничко, М.І. Тороні

 

ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ показник ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

167

М.В. Місюк

 

Визначальні соціально-економічні напрями розвитку регіонального ринку м'ясо-молочної продукції

171

В.М. Сердюк, Т.Ш. Акаєва

 

КОМПЛЕКС КЛЮЧОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

179

Т.Т. Гачек

 

Форми і методи впливу держави на розвиток малого бізнесу в Україні

187

Н.Ю. Голуб, К.В. Худоба

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

192

О.Б. Дацко

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА М'ЯСА

197

М.Л. Диндин

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

202

С.Т. Дуда, А.О. Танцюра

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНювання ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

206

Б.І. Кабаці

 

ТЕОРЕТИЧНІ аспекти ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО- КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

210

Г.П. Кибич

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РЕГУЛЯРНИХ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

217

В.Р. Ковалишин

 

АНАЛІЗ ТИПОВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ FSC, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ у ПРОЦЕСІ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ

225

Р.С. Косцик

 

Витрати підприємств на комерціалізацію інноваційної продукції

233

Д.А. Красніков

 

СУЧАСНІ НАСЛІДКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРЕЧЧИНИ

239

О.О. Маслиган

 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У МЕЖАХ КЛАСТЕРА

246

М.I. Олексюк

 

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

255

О.М. Попівняк

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

262

К.П. Проскура

 

Вплив адміністрування податків на забезпечення достатнього рівня податкових надходжень

270

О.Р. Романик

 

Вдосконалення банківського нагляду і регулювання діяльності вітчизняних банків відповідно до міжнародних стандартів

278

З.М. Руденко

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ (на прикладі Львівського регіону)

285

О.П. Савіцька, В.В. Цоньо

 

Особливості МІГРАЦІйних процесів населення в умовах глобалізації

295

Г.С. Стоянов

 

Раціональна та критична моделі розвитку кредитних спілок в обґрунтуванні підвищення їх ефективної діяльності

303

О.Я. Чернін

 

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТОВАРІВ

311

Л.О. Шкварчук, В.Т. Гамалій

 

Акціонування як ефективний метод фінансування будівництва транспортної інфраструктури

316

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.П. Поберейко

 

Визначення компонентів тензора дисипації деревини

323

Р.Б. Матковський, Ю.С. Хомош

 

ВИКОРИСТАННЯ BVAR МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

327

Ю.В. Шабатура, В.Д. Залипка

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАПРЯМКОМ РУХУ МОДИФІКОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОЛІСНИХ ЗАСОБІВ

336

Ю.Я. Вовк

 

Процес управління знаннями підприємства та його особливості

343

О.М. Березький

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОНТУРІВ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

352

В.В. Яцишин, О.Г. Харченко, О.А. Пастух, І.О. Боднарчук

 

МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

359

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко

 

СИНЕРГЕТИКА: ЕВОЛЮЦІЯ поглядів ТА ПРОЯВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ. Частина І

366

Л.В. Пархуць, З.Ю. Шеремета, С.М.Мельничук

 

Досвід та методологія ландшафтного планування в Українських Карпатах

375

В.Є. Слюсаренко

 

Вплив партнерських відносин держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства на розв'язання соціально-економічних проблем

384

О.Б. Телішевська

 

ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИТРАТИ НА ЛОГІСТИЧНО-ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

390