НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 28.11.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.П. Придка, Ю.М. Дебринюк

 

Лісові насадження Українського Розточчя: поширення ТА лісівничо-таксаційна характеристика

9

В.С. Кузьович

 

Посівні якості насіння LARIX L. у лісових насадженнях Тернопільської області

23

Т.В. Юськевич, І.П. Тереля

 

ЩІЛЬНІСТЬ ДЕРЕВИНИ ЛІСОВИХ ХВОЙНИХ ВИДІВ УКРАЇНИ

27

М.Н. Євтушевський, О.М. Маменко

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЛОСЯ (ALCES ALCES L.) ТА СИРОВИНА ДЛЯ ЙОГО ЖИВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

31

E. Wrzesińska, K. Bartocha, A. Komorowska, U. Bashutska

 

POTENCJAŁ ALLELOPATYCZNY WYCIĄGÓW WODNYCH Z ROZŁOGÓW PERZU W STOSUNKU DO SIEWEK PSZENICY OZIMEJ I ŻYTA

36

А.М. Жежкун

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ МАЛОЦІННИХ МОЛОДНЯКІВ СХІДНОГО ПОЛІССЯ

42

Ю.А. Запливана

 

ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕЗУ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ HEUCHERA L.

51

Н.М. Ференц, І.Г. Хомин

 

СYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ

57

А.С. Штогрин, Р.М. Яцик

 

ПОШИРЕННЯ ТА ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДЖЕНЬ ПСЕВДОТСУГИ ТИСОЛИСТОЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

61

М.О. Борщевський, О.І. Китаєв

 

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ RHUS TYPHINA L. В ЕКОТОПАХ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

69

В.С. Дудюк, О.Р. Дегтяр

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ

73

О.В. Тарасевич, О.О. Орлов

 

трав'яні Адвентивні види РОСЛИН - загроза для лісовідновлення ТА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ у Житомирському Поліссі

81

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник, В.Я. Заячук

 

Сукцесії рослинності на посттехногенних територіях зони діяльності Яворівського Державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка"

93

С.А. Угрюмов, А.В. Осетров

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

100

Т.В. Душанова

 

ЕКОЛОГІЧНе ОЦІНювання ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЯК ПОКАЗНИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

107

Г.С. Шевченко

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

111

А.Д. Кузик

 

Вплив радіальних і латеральних потоків на пожежонебезпечні властивості лісового середовища

116

О.І. Мілашовська, А.М. Удовенко

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ

124

С.О. Малахова, С.С. Радомський

 

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ - ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗАКАРПАТТЯ

129

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, І.С. Дерефінка

 

РОЗРАХУНОК ТЯГОВО-НЕСНИХ КАНАТІВ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

134

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

КІНЕТИКА НАРОСТАННЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ІОННИХ КРИСТАЛАХ. ІІ. ГЕНЕРАЦІЯ MA+- ЦЕНТРІВ

139

Р.Д. Іванців, Б.П. Дупак

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗРАЗКА ЗА ДОПОМОГОЮ АТОМНО-СИЛОВОГО МІКРОСКОПУ НА ОСНОВІ КАНТЕЛІВЕРА МЕХАНІЧНОГО ТИПУ

144

Л.М. Дорундяк

 

встановлення ВПЛИВУ НЕГЕРМЕТИЧНОСТІ БУНКЕРА НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНа

148

І.М. Ольховий, Л.Ф. Дзюба, Х.І. Ліщинська

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВИТРИВАЛОСТІ ВАЛА ЗА УТОЧНЕНИМИ ТА НАБЛИЖЕНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

157

О.Б. Андрусейко, Ю.І. Грицюк

 

Склади зберігання пиломатеріалів: особливості прийняття управлінських рішень при організації процесу гасіння пожежі

163

Б.Я. Кшивецький

 

Розрахунок коефіцієнтів, що враховують породу деревини під час прогнозування міцності термопластичних клейових з'єднань

172

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук

 

Ефективність впровадження державних програм І їх вплив на структурну перебудову економіки країни

177

Т.П. Бабійчук

 

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

182

Н.З. Бородіна

 

БЮДЖЕТУВАННЯ - СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

187

Т.А. Городня, Т.А. Кузик

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

191

Н.И. Волкова, В.В. Волкова

 

КОМПЛЕКС МЕХАНИЗМОВ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

196

Т.А. Городня, І.В. Явтуховська

 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

207

О.Б. Дацко

 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ М'ЯСА НА ОДНУ ОСОБУ В УКРАЇНІ

212

Н.І. Дуляба, Т.А. Ільницька

 

Сутність, роль та значення показника собівартості продукції в управлінні виробництвом

217

М.Б. Заблоцький

 

ЛІБЕРАЛЬНА ФІНАНСОВО-РИНКОВА РЕГУЛЯТИВНА СИСТЕМА І ПРИЧИНИ КРИЗИ ПЕРЕВИРОБНИЦТВА

222

Г.М. Колісник

 

Сутність системи стратегічного управління витратами підприємницьких структур в умовах конкуренції

227

М.В. Корнєєв

 

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ФІНАНСОВОЇ ЕКОНОМІКИ

240

О.О. Костишин, Н.Є. Стойко

 

Економічний механізм регулювання землекористування в Україні

248

Р.А. Крамченко

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗМІСТУ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

254

Ю.В. Машика

 

Проблеми та рівень безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу

260

А.М. Польовський

 

Дослідження міжнародної лісової політики щодо припинення торгівлі незаконно заготовленою деревиною

265

Г.В. Прошак

 

ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

269

І.М. Святенко

 

Елементи облікової політики підприємств

277

О.А. Сизоненко, А.К. Харькова

 

ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН

284

В.Б. Смолінський

 

ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

289

Т.А. Городня, Г.А. Гриншпун

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ у ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

295

О.І. Ступень

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

299

С.Г. Шевченко

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

305

Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

309

О.П. Динька

 

Еколого-економічна ефективність енергетичного використання лісових ресурсів у контексті сучасної парадигми сталого розвитку

314

Н.Я. Перун

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВІВЩИНИ

320

І.М. Горбан

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: МЕТОДИ І ІНСТРУМЕНТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

325

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.П. Поберейко, Л.О. Флуд, Т.М. Гончар, І.М. Лесишин

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ПЕРЕПАДІВ ВОЛОГИ У ВИСУШУВАНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛАХ іЗ ВРАХУВАННЯМ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ

332

Ю.Я. Вовк

 

Формування моделі організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями промислового підприємства

338

О.В. Жумік, Ю.А. Стадник

 

РОЗРАХУНОК ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИКІВ

346

Р.С. Сорока, Р.І. Рондяк

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

353

С.І. Мельник

 

Сучасні підходи до моделювання системи економічної безпеки комерційного банку

357

Р.І. Гаврилів, В.В. Майструк, О.О. Тимура, О.М. Кухар

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ЦИКЛОНІВ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ SOLID WORKS FLOW SIMULATION

364

М.В. Дендюк, М.Ф. Сало, О.Л. Тарасюк

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У РІЧКАХ

370

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Б.Ю. Кишакевич, С.О. Михаць, С.В. Дицьо

 

Визначення освіти як економічна категорія

374

О.В. Врублевська

 

ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

380

М.С. Агеев

 

Значение интеллектуализации и компетенций в формировании образовательных стандартов по специальности эксплуатация судовых энергетических установок

385

Н.М. Гоблик-Маркович, М.І. Капустей

 

ГЕОГРАФІЯ ФЕСТИВАЛІВ ЗАКАРПАТТЯ

389

О.Б. Горностай

 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ

396

О.С. Вйонцек

 

Регіональні науково-освітні центри - механізм сфери обміну знаннями

401