НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 31.10.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.К. Малиновський

 

МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ та ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦІЙ

8

А.М. Дейнека

 

Розвиток лісової сертифікації в Україні: стан, проблеми і перспективи

15

Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Т.І. Данько, О.П. Макар

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

20

А.І. Івченко, Р.М. Кравчук, В.О. Файда, О.І. Пундяк

 

СТАН ЛІСОВОГО НАСАДЖЕННЯ ТУЇ ЗАХІДНОЇ ТА ЗМІНА ЙОГО ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА 14-РІЧНИЙ ПЕРІОД

23

І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа

 

САНІТАРНИЙ СТАН ГІРСЬКИХ БУКОВИХ ЛІСОСТАНІВ У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛАТОРИЦЯ

28

І.М. Скольський

 

Фізичні властивості деревини в'яза шорсткого в умовах Західного Лісостепу України

33

І.Є. Іващенко

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ THUJA PLICATA DON. МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРОМОРОЖУВАННЯ

40

В.М. Гаврилюк, М.М. Гузь, М.М. Лісовий

 

ПІДВИЩЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ

44

О.І. Захарчук

 

РОЗМНОЖЕННЯ В'ЯЗА ГЛАДЕНЬКОГО (Ulmus laevis Pall.) In vitro

49

О.Л. Кратюк, С.М. Шевченко, В.О. Яненко

 

МОЗАЇЧНІСТЬ УГІДЬ ГЛУШЦЯ (Tetrao urogallus L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

54

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

И.М. Потравный

 

УЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ И ВЫГОД, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ

59

О.М. Швайка

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ І ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

67

І.О. Савіцька, Ю.І. Грицюк

 

еколого-економічні переваги виготовлення цементу сухим способом порівняно з мокрим

71

О.І. Корончевська

 

Екосистема Карпат у контексті сталого лісокористування

79

Н.С. Стрямець

 

Недеревні ресурси лісу Біосферного резервату "Розточчя"

86

І.В. Шум

 

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ і МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

91

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Атаманюк, І.Р. Барна, І.В. Філіпович, Н.В. Свішевська

 

ГІДРОДИНАМІКА ТА КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ВИРОБНИЦТВА ШЛАКОВОГО ГРАВІЮ

102

М.П. Мартинців, І.М. Рудько

 

ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

108

В.О. Фединець, О.В. Фединець

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

115

О.Е. Васильєва, В.В. Палканинець

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

119

А.П. Смольянов

 

АНАЛІЗ наявнИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНИМ ПОЗИЦІОНУВАННЯМ СУДНА

126

А.Б. Тарнавський

 

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ

133

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.К. Бондарчук, О.П. Волошин

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ

142

М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат

 

Ефективні методи діагностики фінансового стану

страхової компанії та їх апробація

147

А.М. Штангрет

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСЬКІЙ АТАЦІ

153

Р.Р. Августин

 

Етиміологія тінізації економічних відносин

159

Л.І. Гальків

 

ГРОШОВІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПОСЛУГИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СТАТИСТИЧНИЙ ЗРІЗ

163

Н.П. Бакеренко

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

168

О.Б. Бобрович

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

176

О.Ю. Будинская

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИЕЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

185

І.Є. Бучко

 

РОЗВИТОК ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

190

Г.Ф. Герега

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ та РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

196

Н.Ю. Гладинець

 

Оцінка ефективності інноваційної діяльності промисловості України з використанням кластерного підходу

201

Ю.О. Голинський

 

Суб'єктивний вплив на процес виконання бюджетів Казначейством України як загроза фінансовій безпеці держави

209

С.В. Васильчак, М.З. Климус

 

Менеджмент банку в системі економічної безпеки

214

І.В. Грицюк, Н.Я. Сокровольська

 

Грошово-кредитні інструменти забезпечення сталого розвитку економіки України

219

О.І. Корицька

 

ЗАРУБІЖНИЙ і ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

226

І.В. Лінтур

 

Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки

236

Д.С. Лозовицький

 

Загальна концепція стратегічно-орієнтованого контролінгу

243

А.О. Лучаківський

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

248

Р.П. Підлипна

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

255

О.В. Фурсіна

 

Венчурне інвестування та механізми його активізації

259

Ю.В. Муравйов

 

Страхування економічних втрат лісокористування

266

О.О. Шакура

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

270

О.М. Шапошнікова, Л.Ю. Козуб

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

278

О.Б. Юрченко

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА НОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

283

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.Г. Цмоць, І.Є. Ваврук, В.М. Теслюк

 

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РУХОМ МОБІЛЬНОЇ РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

290

О.Є. Горшенин, І.В. Пулеко, В.О. Чумакевич

 

ОСНОВИ ОБРОБлення ТА ДЕШИФРУВАННЯ ЗНІМКІВ З КОСМІЧНОГО АПАРАТа "СІЧ-2" ДЛЯ розв'язаННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

300

І.Л. Алексіюк, П.І. Лакида, Г.Г. Гриник

 

Програма "Лісовпорядник" як система опрацювання бази даних Лісового фонду України

308

О.А. Сергєєва

 

Застосування кваліметричного підходу до комплексної оцінки якості роботи суб'єктів туристичного бізнесу

316

О.В. Килин

 

Теоретико-методологічні основи управління туристичними підприємствами

323

М.Ю. Грицюк

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

329

Л.Ф. Дзюба, О.В. Меньшикова, І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНИХ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ МЕХАНІЗМУ РІЗАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТРІЧКОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

337

В.К. Паучок

 

Математична модель можливої складної відкритої економіки України

342

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С.В. Васильчак, М.М. Гуменчук

 

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

353

З.Р. Костак

 

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку

359

І.М. Флис

 

Європейський Союз, Митний Союз: українські реалії, необхідність та перспективи інтеграції

363

Р.П. Бабій

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

372

М.В. Несправа

 

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ, РЕЛІГІЯ ТА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

376

Б.М. Пісний

 

ДЕРЖАВНА СПОЖИВЧА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

385

Л.С. Томашик

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАРІАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЦИКЛУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

391