НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 31.10.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.І. Парпан, М.П. Олійник

 

ПРИРОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ НА ПЕРЕЛОГАХ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОДІЛЛЯ

8

В.М. Гудима

 

КІЛЬКІСНІ та ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ШИШОК і НАСІННЯ У РАМЕТ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НА КЛОНОВІЙ НАСІННІЙ ПЛАНТАЦІЇ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

15

В.Е. Севастьянов

 

История создания дендрария Южного филиала НУБиП Украины "Крымский агротехнологический университет"

21

А.М. Цуняк, О.Г. Часковський, М.М. Король

 

РОЗПОДІЛ НАЗЕМНОГО ВКРИТТЯ СТРИЙСЬКО-СЯНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ LANDSAT

27

С.Л. Грабовська

 

Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-фітосеїд в рослинних асоціаціях урбоекосистем (на прикладі Києва)

32

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Ландін

 

Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся

39

M. Wróbel, K. Nachowicz, U. Bashutska

 

Floristic diversity of municipal wastes heaps on the reclaimed landfills near Szczecin (Western Pomerania, Poland)

43

О.І. Величко

 

ВПЛИВ БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ АКТИВНИМИ ШТАМАМИ PHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII НА НОДУЛЯЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ РОСЛИН КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ У НАФТОЗАБРУДНЕНОМУ ҐРУНТІ

51

У.М. Тарас, С.Б. Марутяк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ НА ДЕВАСТОВАНИХ ЗЕМЛЯХ у ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯВОРІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СІРКА"

56

Г.М. Якименко

 

РОЛЬ ПОЛИВНОЇ ВОДИ у НАГРОМАДЖЕННі РАДІОНУКЛІДІВ ОГІРКАми НА ПОЛІССІ

63

О.М. Головко, Е.Ю. Брецко

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МАЛИХ МІСТАХ

67

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, І.М. Рудько, В.В. Бариляк, І.В. Бичинюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ РОБОТИ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

74

С.В. Гайда

 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ГРАНУЛ НА ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ

83

М.Р. Бурдяк

 

Спосіб підвищення ефективності процесу ортопиляння колод на верстатах із повним робочим циклом

93

Д.В. Руденко, Т.А. Сало

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИШВИДШЕННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

97

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.О. Кужелєв

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ КОРПОРАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОРПОРАТИВНУ ПРАКТИКУ УКРАЇНИ

103

І.Й. Яремко, І.І. Жигало

 

ОЦІННО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТАН І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

108

М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник

 

Контролінг як складова управління санацією в об'єднаннях підприємств

115

О.Б. Жихор, М.В. Харламова

 

МІСЦЕ І РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДКИ

121

М.В. Вінічук

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙ

126

В.О. Васильєв

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

136

Г.В. Верещагіна, Н.В. Струпинська

 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

145

Е.О. Сіра

 

Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери

152

О.В. Гнилянська

 

Механізми фінансової підтримки прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків у м'ясопродуктовому виробництві Львівщини

158

Н.Н. Гончарова

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ

165

І.І. Грицак, В.М. Чубай

 

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ: ВИМОГИ, ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ТА ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ

173

Н.В. Дунас, Т.В. Баховська

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

183

М.В. Корнєєв

 

Концептуальні засади розвитку страхової діяльності в умовах глобалізації

188

О.С. Лемішовська

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ ПРОЦЕСОМ БАНКІВ

193

І.Р. Лукановська, В.А. Сидоренко, О.Г. Сербина

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ БАНКАМИ

200

О.Я. Маліновська, Н.Л. Івашків

 

Проблематика сучасної державної фінансової політики, спрямованої на розвиток аграрних підприємств

205

Р.П. Підлипна

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

210

О.О. Махнович

 

АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ у ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

214

М.П. Могильницька, Х.Б. Воробець

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ НАГЛЯДУ ЗА БАНКІВСЬКИМИ ГРУПАМИ В УКРАЇНІ

224

М.Л. Потинський

 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

231

П.В. Приймак

 

МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РОЗВИТКОМ

235

І.В. Пукман, О.М. Адамовський

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА ТОРГІВЛІ НЕДЕРЕВНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ЛІСУ

241

О.І. Тивончук

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

247

А.М. Хімченко

 

ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ

258

Ж.В. Семчук

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

264

В.Ф. Терещенко

 

Сутність екологічного аудиту в аграрному виробництві

269

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

С.І. Мельник

 

Теоретичні основи фінансової безпеки підприємства

276

Н.В. Наконечна

 

Методологічні підходи щоДО ОЦІНювання РІВНЯ фінансової безпеки України

281

А.Р. Дуб

 

ВПЛИВ СПІВПРАЦІ З МВФ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

287

М.В. Корягін

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

294

М.Ю. Грицюк

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

304

З.Г. Можировська

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

318

В.М. Максимович, О.І. Гарасимчук, Ю.М. Костів, М.М. Мандрона

 

МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРІВ ПУАССОНІВСЬКИХ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ КОНГРУЕНТНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

322

О.Ю. Чмир, О.О. Карабин

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВІЙНОГО ІНТЕГРАЛА З ВИКОРИСТАННЯМ КОМАНД ПАКЕТУ MAPLE

329

Д.В. Руденко, О.Д. Лагодюк

 

ПОБУДОВА МОДЕЛІ РОБОТИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ

337

Я.В. Бренич

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ і ЗАСОБІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

343

Д.В. Руденко, І.М. Мартиняк

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ РУХУ АВТОМОБІЛІВ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЬОВАНІ ПЕРЕХРЕСТЯ З ВРАХУВАННЯМ УПРАВЛІННЯ СВІТЛОФОРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

349

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.М. Березіна

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО: ГНОСЕОЛОГІЯ ТА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ АПК

356

Б.А. Карпінський

 

Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі

362

Я.В. Котляревський

 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ "КОНТУРІВ" ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ у РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

375

С.І. Лебедевич

 

ЩоДО КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

382

Є.Г. Матвіїшин

 

Аналіз вікових особливостей вибуття населення у Львівській області

385

Н.В. Пука

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

391