НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – 4
16 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 29.09.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, В.І. Блистів

 

Стокорегулювальне значення лісистості водозборів букового поясу Карпат

9

В.М. Гаврилюк, М.М. Гузь, М.М. Лісовий

 

ПОЛІМОРФІЗМ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ОЗЕЛЕНЕННІ

15

В.М. Мінарченко

 

Ресурси лікарських рослин Західного Полісся:
стан, використання та тенденції динаміки

20

В.В. Гуменюк

 

ПІСЛЯПОЖЕЖНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИВОГО НАДҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

25

Н.З. Кендзьора, Ю.А. Мельник, А.І. Івченко, О.М. Гриник

 

Особливості цвітіння представників інтродукованої дендрофлори міста Львова

31

Р.І. Мандзюк

 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЯЛИЦІ КОРЕЙСЬКОЇ (ABIES KOREANA WILS.) У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

37

Ф.Ф. Марков, А.В. Вишневський

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ МИКЛУХИ-МАКЛАЯ

41

Ю.С. Миклуш

 

Ландшафтно-таксаційний виділ і його характеристики

47

О.О. Погрібний, В.Б. Маланюк, В.Я. Заячук

 

БАЗИДІАЛЬНІ МАКРОМІЦЕТИ СОСНОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ і ПРИКАРПАТТЯ

55

С.П. Распопіна, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук'янець, О.В. Кобець

 

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТІВ У ОСЕРЕДКАХ ПОШИРЕННЯ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ НА СТАРООРНИХ ЗЕМЛЯХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ

64

Т.В. Юськевич, М.М. Гузь, Т.Б. Скробач

 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ СОСНИ ЧОРНОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

73

А.М. Дейнека, В.Р. Бурмас

 

Стан і перспективи розвитку мисливського господарства

78

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Ю.В. Дзядикевич, О.К. Крайняк

 

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

95

Ю.І. Гайда, М.М. Сіщук, Р.М. Яцик

 

ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ QUERCUS ROBUR L. І PINUS SIBIRIKA DU TOUR. у ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ

101

Я.В. Геник, А.П. Дида

 

Вплив антропогенних навантажень на стан ґрунтового покриву паркових і лісопаркових насаджень міст Карпатського регіону України

110

О.М. Адамовський, О.В. Меркулова

 

Еколого-економічна оцінка впливу змін клімату на біопродуктивність лісових насаджень природного заповідника "Горгани"

114

М.В. Матусяк

 

Лісовідновлення на засадах екологічно орієнтованого лісівництва – основа біологічної стійкості лісів

120

Т.М. Єгорова, П.П. Мельник

 

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА АГРОЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

124

Б.Б. Артамонов

 

Аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення у містах в умовах глобальної зміни клімату

133

О.І. Блінкова, О.М. Іваненко

 

СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ КОАДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН І КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ

137

Н.Г. Міронова

 

Оцінювання радіаційного фону та фітотоксичності екотопу техногенних озер Малого Полісся

145

Л.І. Челядин

 

Забруднення довкілля та їх зменшення методом очищення комунальних стічних вод

151

В.В. Попович, А.М. Перепелиця, А.Є. Квічка

 

ПОВОДЖЕННЯ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДЕПОНУВАННЯ НА СМІТТЄЗВАЛИЩАХ

155

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.Е. Зубков

 

Оптимизация параметров процесса сепарации корнеклубнеплодов в блокированном псевдоожиженном слое

161

М.В. Бужанська

 

СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ КОМПЛЕКСІ

166

О.Т. Возняк, С.П. Шаповал, О.М. Пона

 

Дослідження ефективності комбінованого сонячного колектора

171

Л.Б. Демидчук

 

ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІМЕТИЛФЕНІЛ- СИЛОКСАНУ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАХИСТУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

175

A. Dobrowolska, I. Ochmian, U. Bashutska

 

Тhe quality impact of fruits of four berry plant species and their maceration period on the quality of wines

180

Ю.Р. Капраль, М.Д. Кірик, В.М. Голубець

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІКРОТВЕРДОСТІ ЗМІЦНЕНОГО ВИСОКОШВИДКІСНИМ ТЕРТЯМ ШАРУ СТАЛІ 45 ВІД РЕЖИМНИХ ФАКТОРІВ

190

Ю.Л. Новицький, Ю.Р. Оленюк, А.В. Казмірук

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ПРИ ЗМІНІ ВИРОБНИЧИХ ЗОН

195

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.О. Кужелєв

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

199

І.Й. Яремко, І.І. Жигало, І.В. Борщук

 

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ - ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

203

Ш.І. Ібатуллін, В.В. Бокоч, В.М. Гадайчук

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

210

О.З. Ватаманюк, М.В. Бундзило

 

РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

214

Б.А. Карпінський

 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ (Частина ІІ)

221

А.І. Іващенко

 

НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

231

І.В. Андел

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТАН ДОВКІЛЛЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

236

М.М. Чорнобривець

 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

241

Юміт Карагозлю

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РИЗИКООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

247

В.Я. Карковська

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

252

Г.М. Колісник, Н.М. Андріїв

 

Соціально-економічна ефективність підтримки підприємництва та його функції в сучасних умовах господарювання

259

Ю.В. Кудляк

 

Аналіз методів мобілізації фінансових ресурсів банками в сучасних умовах розвитку

268

О.С. Лемішовська

 

КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ ПРОЦЕСОМ БАНКІВ

274

О.В. Максимець, І.Б. Громяк

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

280

О.Р. Марець, О.М. Вільчинська

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

286

О.Б. Мусійовська

 

Чинники впливу на поточний рівень інноваційної сприйнятливості підприємства

294

С.М. Пилипенко

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНИХ І СПОРТИВНО-ВІДПОЧИНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

302

Г.В. Симочко

 

Концептуальні аспекти еколого-економічного районування з позицій сталого розвитку туризму

310

З.І. Тенюх

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

320

І.Є. Труш

 

Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів

327

І.Р. Хміль

 

Антимонопольна політика в контексті розвитку та модернізації продовольчого ринку України

333

Д.І. Ходико

 

Вдосконалення інституційного забезпечення транскордонної політики стійкого розвитку карпатського регіону

341

О.Б. Чорненька

 

КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

347

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.М. Березький, Г.М. Мельник, Ю.М. Батько, Т.В. Дацко

 

Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень

357

Г.В. Стрямець, І.П. Сіренко, Б.Г. Проць, Т.С. Ямелинець, С.П. Стрямець, В.В. Погорілко

 

Інформаційна система "Літопис природи" для установ природно-заповідного фонду України

367

Р.С. Карплюк, Ю.Р. Оленюк

 

Вплив вуличних стоянок на пропускну здатність проїзної частини

373

Д.С. Лозовицький

 

Методичні аспекти побудови системи управління діяльністю підприємства на базі сучасних інформаційних технологій

377

А.О. Дячук

 

Використання моделювання екологічних ситуацій під час підготовки фахівців з управління екологічною безпекою

387

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.І. Іляш, І.І. Радюк

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

392

С.С. Гринкевич

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВИХ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

397

А.Я. Крупка

 

ПОЗАБЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

403

О.С. Троцька

 

ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛАНДШАФТНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

409