НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 3.09.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А. Возьняк, М.І. Сорока

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

9

Ю.С. Миклуш

 

визначення ознак ландшафтно-таксаційної оцінки рекреаційно-оздоровчих лісів

15

О.С. Мажула

 

ВИВЧЕННЯ МІНЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ШИШОК І НАСІННЯ У ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

25

І.Д. Василенко, Л.М. Філіпова, Я.Д. Фучило

 

БОРОТЬБА З ОМЕЛОЮ НА ДЕРЕВАХ ТОПОЛІ У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БІЛої ЦЕРКВи

31

Н.М. Дойко

 

ТРАВ'ЯНА РОСЛИННІСТЬ ДІБРОВИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ"

39

І.І. Делеган, В.Є. Астафєва, Т.М. Сахно

 

Лісівничо-екологічні особливості червонокнижних видів фанеро- і хамефітів у Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику

47

В.М. Гаврилюк, М.М. Гузь, М.М. Лісовий

 

ОСОБЛИВОСТІ ЩЕПЛЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

53

В.В. Пукман, Г.Г. Гриник

 

Просторова структура та біорозмаїття явірників Українських Карпат

58

Р.І. Мандзюк, М.М. Гузь, М.М. Лісовий

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ЯЛИЦІ ІСПАНСЬКОЇ (ABIES PINSAPO BOISS.) ЩЕПЛЕННЯМ

66

Н.В. Драган

 

ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВОЇ ДІБРОВИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" ЗА 2008-2013 РОКИ

71

Н.С. Бойко

 

АНАЛІЗ СИСТЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РОДУ TAXUS L. У ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ У ЛІСОСТЕП УКРАЇНИ

78

Р.М. Яцик, А.С. Штогрин, В.С. Феннич

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ ПСЕВДОТСУГИ ТИСОЛИСТНОЇ В КУЛЬТУРБІОЦЕНОЗАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

84

О.О. Погрібний

 

ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІСОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

91

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Челядин

 

Техногенний вплив на довкілля та дослідження очищення хромовмісних стічних вод промислових об'єктів

102

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ВИДІВ РОДУ МОДРИНА (LARIX MILL.) У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ І ПЕРЕДКАРПАТТІ

106

M. Gibczyńska, G. Jurgiel-Małeckа, U. Bashutskа

 

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING ASH FROM BIOMASS FOR SOIL FERTILISATION AND DEACIDIFICATION

116

І.О. Дуда, А.К. Школьний

 

Вплив атмосферних опадів на процеси самоочищення в повітрі Івано-Франківської області

121

С.В. Зубик

 

Транспортний шум міста і шляхи його зниження

126

А.В. Кічура

 

СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

131

О.Т. Мазурак, А.В. Мазурак, Т.М. Дацко, Н.В. Качмар

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ В УКРАЇНІ

140

М.Л. Павлишин, Р.М. Захарчин, Є.І. Бурак

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ Перероблення ЯГІД ШОВКОВИЦІ ЧОРНОЇ (MORUS NIGRA) В БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ

144

О.В. Тарасевич

 

Радіоактивне забруднення необроблених лісоматеріалів У Житомирській області за даними радіологічного контролю 2012 рОку

148

О.О. Ференц, Р.Я. Кіндрат

 

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ В ЛІСОПИЛЯННІ

155

У.В. Хром'як

 

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ПЛАСТМАС

159

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.В. Білик, Н.В. Шевченко

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ЛІСОВОЗНОГО АВТОПОТЯГА З УРАХУВАННЯМ ІНЕРЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАКЕТА НАПІВСТОВБУРІВ

165

М.М. Гивлюд, Л.Б. Демидчук

 

ФАЗОВІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ НАГРІВАННІ

171

В.Є. Зубков

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ БЛОКОВАНОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

177

Ю.Р. Капраль

 

ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ФАКТОРІВ НА ПОТУЖНІСТЬ ПІД ЧАС ЗМІЦНЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ 45

181

С.М. Кульман, Л.М. Бойко

 

КРИТЕРІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ НА ОСНОВІ ДЕРЕВИНИ

185

В.М. Максимів, Л.Н. Горбачова, Л.В. Хмарик

 

Аналіз теплотехнічних характеристик стін різних конструкцій у дерев'яному домобудуванні

191

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, О.І. Дунас

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

198

А.М. Штангрет

 

Теоретико-методичні засади побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємств авіаційної галузі

206

Б.А. Карпінський

 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ (Частина І)

211

В.В. Козик, В.Ю. Паньків, В.А. Гришко

 

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

219

Р.Б. Бабич

 

Оцінка перспектив забезпечення лісосировинними ресурсами деревообробного виробництва України

226

Ю.О. Голинський

 

Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні

231

М.І. Дембицький

 

НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

241

М.-М.Р. Деревацька, Н.Г. Пайтра

 

Іноземний капітал в банківській системі України: сучасна проблематика та механізми регулювання

245

М.Б. Заблоцький

 

ІНФЛЯЦІЙНІ ІМПУЛЬСИ НА РИНКАХ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ

251

О.Я. Колещук, В.В. Козик, А.М. Удот

 

РІВЕНЬ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

258

О.В. Кузик

 

Ефективність впливу маркетингових комунікацій на поведінку споживачів в Україні

265

Л.І. Лесик

 

ТИПОЛОГІЯ ВИДІВ І ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

271

А.О. Максимук

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАРТОПЛІ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

278

О.Б. Мусійовська

 

Сутність інноваційної сприйнятливості підприємства

284

Г.О. Панасенко

 

Синтезоване бачення поняття "ресурсний потенціал банку" в контексті розвитку економічної теорії

291

К.Г. Наумік

 

ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ, АДАПТИВНИЙ, ЕТИЧНИЙ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ

298

Х.О. Сиротюк

 

ПОТРЕБА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

305

М.В. Соколов

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИХІД ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА РИНОК Initial Public Offering

310

Н.Я. Сокровольська

 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

318

М.В. Сороківська, Т.Я. Андрейків

 

КОШТИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ

324

Ю.І. Турянський

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

329

О.С. Іршак

 

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВ З ДЕРЖАВНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

334

О.С. Шапран

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

341

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.М. Теслюк, В.В. Береговський, А.Р. Нижник, Х.В. Береговська

 

ПІДСИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ БУДИНКОМ

348

М.М. Николишин, Л.В. Базилевич, І.Б. Назар, А.Р. Дзюбик

 

РОЗПОДІЛ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ПОЛОГІЙ СФЕРИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ В ОКОЛІ ВВАРЕНОГО КРУГОВОГО ЦИЛІНДРА

352

О.М. Березький

 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ЗАДАНОЮ ПОХИБКОЮ

357

О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк, Н.Я. Коваль

 

Стратегічна мета та тактичні завдання пожежно-рятувальних підрозділів при ліквідації лісової пожежі

362

Н.О. Гембара

 

Розподіл температури в корпусі автоклава із внутрішнім двошаровим захисним покриттям

373

В.П. Карашецький

 

Розрахунок тривимірних потенціальних магнітних полів методом кінцевих елементів

379

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.Б. Біленька, Т.В. Чайківський

 

Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі - причини виникнення та шляхи розв'язання

385

О.М. Гинда

 

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

389

М.В. Демченко

 

Соціологічне дослідження ставлення споживачів до недержавного пенсійного страхування

394

П.Б. Хоєцький, О.Р. Проців

 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З МИСЛИВСТВОЗНАВСТВА У ГАЛИЧИНІ В ПЕРІОД ХVII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

400