НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 27.07.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.В. Геник

 

Основні причини утворень техногенно порушених екосистем та їх негативні наслідки

9

Р.Д. Василишин, Г.С. Домашовець, О.М. Василишин

 

Біопродуктивність та депонований вуглець штучних модальних букових деревостанів Українських Карпат

14

І.Ф. Коляджин

 

Динаміка природного поновлення на зрубах у буково-ялиново-ялицевих лісах Передкарпаття

19

Р.М. Яцик, А.С. Штогрин, Н.М. Сіщук, М.М. Сіщук

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПСЕВДОТСУГИ ТИСОЛИСТНОЇ НА ПІВНІЧНОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

24

В.Я. Заячук, В.С. Цибуля

 

Види роду калинА (Viburnum L.) в озелененні населених місць

30

В.П. Ландін

 

особливості відновлення лісокористування в лісах, забруднених радіонуклідами

38

Г.В. Іжик

 

ГРИБИ - ДЕСТРУКТОРИ ВІДМЕРЛОЇ ДЕРЕВИНИ В БУКОВИХ ПРАЛІСАХ

44

В.І. Блищик, І.П. Лакида

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ У ВИСОТУ ВІЛЬХОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОРОСЛЕВОГО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

50

В.В. Мороз

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОДЕРЕВНОСТІ СТОВБУРІВ QUERCUS ROBUR L. У ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

56

Л.О. Торосова

 

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ШИШКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПЕРШОМУ РОЦІ РОЗВИТКУ

59

О.І. Боцула

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ

64

Ю.В. Шведюк

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

69

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.Ф. Рильський

 

АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПЕРЕДНИКІВ СИНТЕЗУ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПІГМЕНТІВ

76

Л.В. Савчук

 

ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ КОМУНАЛЬНИХ СТОКІВ НА ДОВКІЛЛЯ

79

А.А. Білушенко

 

Рукокрилі (Chiroptera) проектованого Національного природного парку "Холодний Яр"

84

Т.Б. Жила

 

Особливості споживання послуг лісових екосистем у контексті екологічної глобалізації

88

A. Zapałowska, U. Baszutska

 

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA UŻYTKU ROLNEGO POD UPRAWĘ TOPINAMBURU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ENERGETYCZNE

94

О.М. Адамовський

 

Системний підхід до менеджменту екосистем

99

О.Л. Лотиш

 

ВИТРАТИ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

104

Н.Г. Лук'янчук, М.В. Руда

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНня СТАНУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ

110

Ю.Б. Миронов

 

Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні

117

Н.Я. Михаліцька

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У ПОЛІТИЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

122

Т.М. Пушкарьова-Безділь

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ В АГРОФІТО- ЦЕНОЗАХ КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

129

Г.В. Савчук

 

Раритетний компонент флори лісів Національного природного парку "Гуцульщина"

132

А.М. Польовський

 

Міжнародний досвід щодо призупинення знеліснення

138

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.Е. Зубков

 

Обоснование плотности материала твердой фазы блокированного псевдоожиженного слоя как сепарирующей системы

144

В.О. Фединець

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

148

В.В. Войтович, В.В. Шостак

 

ЗМІЦНЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИМ ТЕРТЯМ НАПРЯМНИКІВ СТРІЧКОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

152

Р.А. Ковальчук, Х.А. Висоцька

 

Аналіз напружено-деформованого стану ланцюгів конвеєрів

158

У.В. Хром'як, І.Д. Борщишин

 

ПЕРЕРОБлення ЧЕРВОНИХ ШЛАМІВ НА МИКОЛАЇВСЬКОму ГЛИНОЗЕМНОму ЗАВОДі

165

С.М. Комаров, В.Р. Пасіка

 

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРУЖИН УДОСКОНАЛЕНОГО ГОЛОВНОГО МЕХАНІЗМУ ЛІСОПИЛЬНИХ РАМ

171

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

КІНЕТИКА РАДІАЦІЙНОГО УТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ІОННИХ КРИСТАЛАХ. І. КРИСТАЛИ З ДОМІШКОВО-ВАКАНСІЙНИМИ ДИПОЛЯМИ. ГЕНЕРАЦІЯ FA-ЦЕНТРІВ

175

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, О.І. Дунас

 

ДО ПИТАННЯ негативноЇ ЕФЕКТИВНоСТІ РИНКОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

181

О.М. Ковалюк, І.О.Мельник

 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ КОНЦЕПЦІЇ "ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА"

188

М.О. Кужелєв

 

КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

193

Л.М. Коваль

 

Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи

198

С.Й. Сажинець, Т.Р. Хом'як

 

ОБЛІК ВІДХИЛЕНЬ ФАКТИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ СИРОВИННО-МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД НОРМАТИВНО-ПЛАНОВОЇ НА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

204

А.В. Івануса, В.З. Холявка

 

Особливості формування маркетингової стратегії меблевих підприємств

210

В.М. Гадайчук

 

НЕДОЛІКИ ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

215

М.Б. Заблоцький

 

МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ І ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

222

М.Й. Ковач

 

Особливості потенціалу підприємства

228

О.А. Колібаба

 

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ІНТЕГРальна СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

234

Я.В. Нікітіна, О.М. Ковалюк

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ І ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ЗВІТНОСТІ

239

Л.І. Новосельська

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЖИВУ ПРАЦЮ у ДЕРЖАВНих ПІДПРИЄМСТВАх ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

244

Н.М. Рущишин, І.В. Ілів

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

248

В.Ю. Смочко

 

Інноваційний розвиток національної економіки та стратегічні напрями його активізації

255

А.М. Сторожук

 

ОЦІНКА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

261

Ю.І. Турянський

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

268

І.Б. Хома, М.І. Дубиніна

 

Попит та пропозиція на цінні папери в умовах інтеграції до світового ринку фінансових послуг

273

І.Б. Хома, Ю.В. Кондакова

 

Реструктуризація як елемент антикризового управління підприємством

280

А.І. Якимів

 

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ У БІЗНЕСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

287

М.В. Ярош

 

Необхідність гармонізації податку на додану вартість в умовах інтеграції до ЄС

293

О.М. Гинда

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

297

Н.З. Бородіна

 

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

303

Є.Й. Майовець, Л.О. Павлова

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

308

О.Я. Колещук, Н.Я. Яневич, А.М. Удот

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

313

В.А. Зеленко, О.Г. Гупало

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НОВИХ ЗАГРОЗ

320

І.Б. Плотніченко

 

"ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ" ТА "ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ": НОРМАТИВНИЙ ТА ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯДИ

325

В.А. Чемерис

 

ПРОГРАМНО-ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

332

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Я.І. Томашевський, В.Т. Андрушко, О.І. Бумбар, Н.Я. Томашевська,
З.О. Бумбар, Л.Я. Міклош

 

Профілактика цукрового діабету та йододефіцитних захворювань у контексті вивчення біоетичних проблем

360

І.В. Семенюк

 

НООСФЕРА "ТРиГРАННОГО СУСПІЛЬНОГО УСПІХУ" ЯК ЄДНАННЯ ДУХОВНОГО ТА ЗЕМНОГО

364

І.І. Свидрук

 

Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті

372

В.Т. Андрушко, Л.М. Волошин, Н.О. Микита

 

Богослов'я людини та природи - фундаментальна засада екологічної культури і відповідальності за світ божого створіння

380

Л.В. Буцька

 

Аспекти моралі ТА етики у підготовці фахівців із фізичної реабілітації

388

О.М. Христенко

 

Педагогічна підготовка матерів і формування національно-християнсько-гуманістичного виховного ідеалу як освітня стратегія сучасної України

394