НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 27.06.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.М. Мінарченко

 

Розроблення методів експрес-обліку ресурсів Convallaria majalis L.

8

Р.Д. Василишин, А.Ю. Терентьєв, О.П. Бала, О.М. Василишин

 

Хід росту штучних модальних букових деревостанів в умовах українських карпат

14

Л.В. Вегера

 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДЕРЕВ КВАРТАЛУ №2 НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА"

20

М.М. Лісовий, М.М. Гузь, Р.І. Мандзюк, О.В. Кантерук

 

Розмноження декоративних форм Abіes alba Mіll. щепленням

26

О.О. Погрібний, Ю.М. Юсипович, В.Я. Заячук, Р.Т. Гут

 

СТІЙКІСТЬ РЕЛІКТОВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.) ДО УРАЖЕННЯ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

30

Т.І. Данько

 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

36

М.І. Скибіцька, М.Г. Могиляк

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН З РОДИНИ LAMIACEAE У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

40

І.М. Шпаківська, І.М. Сторожук

 

Постагрогенна трансформація фізичних властивостей ґрунтів сильватизаційної серії на території Верхньодністровських Бескидів

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Wanda Bacieczko, Magdalena Winiarska, Ulana Baszutska

 

Аsclepias syriaca L. Z RODZINY ASCLEPIADACEAE - ERGAZJOFIT WE FLORZE POLSKI

52

Б.Б. Артамонов

 

Шляхи зменшення кількості сумарних викидів забруднювальних речовин внаслідок експлуатації автомобільного транспорту з карбюраторними двигунами

58

Г.О. Бардиш, М.М. Гунько, І.Я. Стах

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРМАЛЬНИХ ВОД

63

Р.В. Безділь, Т.М. Пушкарьова-Безділь

 

АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВНЕСЕННЯ КРОЛЯЧОГО ГНОЮ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ - ZEA MAYS L.

68

З.Б. Колісник

 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА

72

В.П. Ландін

 

ЕМПІРИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ

80

Л.В. Пархуць, С.В. Базаронова

 

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗМІНИ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ СЕЛА РОЗЛУЧ

87

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, Б.І. Приставський

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТИ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ШПОНУ

96

В.В. Іщук, Й.Л. Ацбергер

 

Обґрунтування параметрів канатних установок з рухомим тягово-несним канатом

99

В.М. Борисов, І.Р. Кенс

 

КРУГОВА ДІАГРАМА СТАНУ ВОЛОГИ В ДЕРЕВИНІ ТА ІНШИХ ГІГРОСКОПІЧНИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ

104

Г.П. Шевчук

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНКІВ

113

О.І. Бринь, М.М. Копанський

 

Дослідження властивостей шпону, просоченого антипіренами

118

І.В. Ділай

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КІНЦЕВИХ ЕФЕКТІВ ВИТРАТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІЛЯРА

121

В.О. Фединець, О.В. Фединець

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

127

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, О.І. Дунас

 

ЧАСОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

132

М.В. Римар, П.З. Козак

 

Визначення основних напрямів оцінювання стану професійної адаптації на виробничому підприємстві

139

О.Б. Жихор, М.О. Штехан

 

Сутність поняття "фінансовий ризик" та його класифікація

145

Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик, О.П. Буряк

 

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗРУШЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМАХ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД

150

Ф.А. Важинський, В.М. Черторижський

 

Ефективна торгово-економічна транскордонна взаємодія між прикордонними регіонами України та Польщі

158

Б.М. Вишивана, О.І. Щуревич

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗЕРВНІ ВИМОГИ - МОНЕТАРНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ

164

В.І. Воськало, Н.М. Воськало

 

ЗМІНИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ІЗ Міжнародними стандартами

175

Т.А. Городня, О.М. Піддубчишин

 

МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

181

Т.А. Городня, М.Р. Савів

 

ДІАГНОСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

185

А.М. Грищук, А.Р. Шарко

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

190

Н.Б. Демчишак, І.Ю. Горобець

 

Концептуалізація фінансового потенціалу в економіці держави

195

А.В. Задорожна

 

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ ДОБРОБУТУ В ПРАЦЯХ А. СМІТА Й С. СІСМОНДІ

204

М.Й. Ковач

 

Формування стратегічного потенціалу підприємства

207

М.Ю. Лалакулич

 

Основні підходи щодо оцінювання ефективності інформаційної системи моніторингу

212

О.М. Луцків, М.С. Габрель

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

216

О.В. Максимець, Г.М. Лесюк

 

ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

222

В.І. Михайловський, І.В. Михайловська

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

230

У.П. Новак, В.О. Мандрик

 

ВПЛИВ ІНВЕСТУВАННЯ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ

234

Л.І. Новосельська

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

239

В.В. Овчарук

 

Напрями підвищення конкурентоспроможності регіону на основі розвитку лісогосподарського виробництва

244

О.Б. Осідач

 

ЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ - ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

250

М.І. Петик, Н.М. Левус

 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ШЛЯХОМ ВИПУСКУ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК

258

О.О. Трут, А.І. Тимчина

 

Роздрібний товарообіг - індикатор потреб населення України

264

І.Я. Цигиль, О.О. Петльована

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

273

О.С. Червінська, М.Й. Батько

 

Переваги та недоліки відшкодування податку на додану вартість

279

З.В. Юринець, Д.Б. Задорожний, В.В. Звір

 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНі ТА СВІТІ

282

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.М. Озарків, Р.М. Дадак

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПИЛОВЛОВЛЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ПРОЦЕСАХ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

292

В.М. Теслюк, Х.В. Береговська, В.В. Береговський

 

МОДЕЛЬ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ

297

О.М. Коваль

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

303

П.Ю. Грицюк, Ю.І. Грицюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

314

В.Л. Коржов, Н.М. Собко

 

Еколого-економічні критерії вибору альтернативних варіантів канатних лісотранспортних установок

331

М.Б. Муниб

 

Использование генетических алгоритмов для обучения сетей обратного распространения ошибки

338

В.М. Онишкевич, Б.М. Гнідець, І.Ф. Солтис

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО КОНТАКТУ В ТРИБОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧАХ

344

Є.І. Цікало

 

ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: КІБЕРНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ та РЕАЛІЗАЦІЇ

349

Х.Р. Василишин

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ

355

Л.М. Буяк, В.К. Паучок

 

Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку

363

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ю.В. Максимець, В.М. Дадак

 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

372

П.П. Остапишин

 

Значення органів державної влади та управління у забезпеченні інформаційних відносин у галузі реклами

376

В.С. Парненко

 

Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища

380

А.В. Сохецька, О.Я. Сухарська

 

Економіко-інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави

386

З.В. Юринець, О.П. Штогрин

 

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ

391

А.І. Якимів

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

396