НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 31.01.2013 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.І. Лакида, А.Є. Шамрай

 

НАДЗЕМНА ФІТОМАСА ТА ДЕПОНОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ШТУЧНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ЧЕРКАСЬКОГО БОРУ

8

О.Ю. Андреєва

 

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МАСА ХВОЇ ТРИРІЧНИХ ГІЛОК НЕПОШКОДЖЕНИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ОСЕРЕДКУ ЗВИЧАЙНОГО СОСНОВОГО ПИЛЬЩИКА

14

В.Б. Брайко

 

СТІЙКІСТЬ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЛІСОПАРКІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА ДО РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ГОЛОВНИХ ПОГОДНИХ ЧИННИКІВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

21

В.А. Вітенко

 

ПОШКОДЖЕННЯ MORUS ALBA L. ТА ЇЇ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ СЕПТОРІОЗОМ

32

О.С. Шарапа

 

ДОСВІД УТРИМАННЯ ЗУБРА (BISON BONASUS L.) В УКРАЇНІ

36

Д.М. Голяка, А.М. Білоус, О.О. Аврамчук

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ОЦІНЮВАННЯ НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ВЕРБИ ПОПЕЛЯСТОЇ (SALIX CINEREA L.) У ПРИРОДНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

44

В.М. Гудима, Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда

 

НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ РАМЕТ НА КЛОНОВІЙ НАСІННІЙ ПЛАНТАЦІЇ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (PICEA ABIES (L.) KARSTEN) В ПЕРЕДКАРПАТТІ

48

Г.В. Денисова

 

ДЕНДРОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ НЕСЛУХІВСЬКОГО ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСУ

56

В.І. Троцюк, С.І. Миклуш, Б. Коммармот, М.Л. Хобі

 

Особливості росту за діаметром дерев букового пралісу

62

В.В. Шлапак

 

ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ PINUS SYLVESTRIS L. В ПРИТЯСМИНСЬКИХ БОРАХ

68

Ю.С. Шпарик, І.М. Яновська

 

ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ БУКОВОГО ПРАЛІСУ

73

Р.А. Ярощук

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) У ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

79

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, М.І. Ярош

 

Дослідження особливостей морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у суборових умовах

84

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.Д. Солодкий, С.В. Робулець, В.Я. Заячук

 

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ СХИЛІВ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ і ПЕРЕДКАРПАТТЯ

91

Л.І. Челядин, В.Р. Хомин, П.В. Новосад, О.Р. Позняк

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗОЛОШЛАМОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ

97

А.Б. Тарнавський, Р.Ю. Сукач, Ю.Г. Сукач, М.Я. Колісник

 

ВИКОРИСТАННЯ СУХОГО СХОВИЩА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА НА Запорізькій АЕС

104

У.Р. Назаровець, О.Г. Марискевич

 

Фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунтів Подорожненської копальні

110

О.С. Ривак

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

119

О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

125

В.М. Яковишин, В.Ю. Юхновський

 

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

131

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.Л. Коржов, Й.Л. Ацбергер

 

ВИБІР ТИПУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

137

В.Р. Солонинка

 

Дослідження режимних параметрів процесу склеювання деревини дуба модифікованими полівінілацетатними дисперсіями

143

П.Н. Рыбицкий, В.С. Клишова

 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ МЕТОДА ПОДГОТОВКИ ПОДЛОЖКИ

152

Р.М. Вальнюк, І.О. Малець

 

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА СФЕРУ ЗАСТОСУВАННЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

158

М.І. Данчук, І.М. Озарків, М.Ф. Федина, В.В. Кочубей

 

ТЕПЛОАКУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ-КРИСТАЛОГІДРАТІВ ЯК АКУМУЛЯТОРІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ГЕЛІОСИСТЕМАХ

163

Л.І. Демкевич, М.Ю. Барна, О.В. Сафронова, А.М. Уська

 

Шкіряна сировина: способи консервування, попередження мікробного псування та поліпшення якості

168

А.О. Капустянський, В.І. Побігушка

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ СПАЛЮВАННЯ НЕПРОЕКТНОГО ТВЕРДОГО ПАЛИВА

172

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.Я. Аніловська, Т.Я. Думич

 

ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНО-РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

177

Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка

 

Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв'язок, оцінювання, динаміка

183

О.Б. Денис, Н.В. Дунас

 

НАПРЯМКИ вдосконалення ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ АКЦІОНЕРНИХ товариств

190

К.О. Ільїна

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

195

І.Г. Бабець, О.В. Івах

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

204

В.І. Блонська, Р.І. Прихильний

 

Шляхи вдосконалення управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства (на прикладі Львівської області)

210

О.Б. Бобрович

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ

216

І.Б. Висоцька, В.В. Комаричина

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

224

О.В. Горалько, О.В. Горайська

 

БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

230

Н.В. Гунчак

 

Ефективність системи державного регулювання інтелектуалізації економіки УкраїнИ

237

Л.В. Демедюк

 

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ

243

З.О. Добуш

 

Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі - детермінанта ефективності її регулювання

248

М.Р. Сітка

 

СИСТЕМНИЙ підхід до формування та розвитку соціально-трудових відносин на підприємствах торгівлі

254

С.Т. Дуда, І.М. Андрушків

 

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

259

С.Т. Дуда, О.М. Якимів

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

263

Н.І. Дуляба, І.Б. Зілінська

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА - СТРАТЕГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО ДОХОДІВ

269

О.В. Кузик

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ПОВЕДІНКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

274

І.Я. Кулиняк, О.В. Перелигіна

 

Проблеми моніторингу витрат на рекламу

280

C.П. Лазур

 

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

285

О.М. Мартин

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА - СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ЇЇ СУТЬ ТА ЗВ'ЯЗОК З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

291

І.В. Михайляк

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

300

О.Б. Осідач

 

Стратегічні технологічні альянси: відображення глобальної інноваційної системи та розвитку національного господарства

306

Х.П. Паньків

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ

311

Ю.А. Поповіченко

 

Функціональні механізми зміцнення економічної безпеки суб'єктів малого підприємництва

320

Д.С. Сушко

 

СУПУТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

326

І.Р. Кухар

 

Контроль використання коштів місцевих бюджетів України

331

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

А.С. Куцик, Р.Р. Курка

 

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЧІТКИХ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ГРАНУЛЮВАННЯ

335

П.Ю. Грицюк, Ю.І. Грицюк

 

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ - НОВЕ ДОСЯГНЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

339

О.М. Васьків, В.В. Здрок

 

Автоматизація процесу вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства в умовах ринку та невизначеності

347

І.Г. Гурняк

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

353

О.Р. Прокопович

 

Оптимізаційна модель еколого-економічних зв'язків у кластері меблевого виробництва

357

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ