НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15. – 412 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 27.12.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, Р.А. Ярощук

 

НАСІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ВИДУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

9

М.І. Сорока, М.В. Бандерич

 

ХВОРОБИ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ СІЯНЦІВ І САДЖАНЦІВ У ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКАХ природного парку "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

14

В.Г. Мазепа, І.П. Тереля, Р.М. Борис

 

СУЧАСНИЙ СТАН БУКОВИХ ЛІСОСТАНІВ У БОЛЕХІВСЬКОМУ ПЕРЕДГІР'Ї СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИД

19

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер

 

ВПЛИВ ВІТРУ НА СТАН ДЕРЕВОСТАНІВ і ЛІСІВНИЧІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІТРОВАЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

24

Г.П. Іщук, В.П. Шлапак

 

JUGLANS NIGRA L. В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

29

А.Є. Шамрай

 

Щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни у штучних деревостанах Черкаського бору

38

И.Р. Зильберварг, Ю.А. Барсукевич

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

43

Д.Ю. Карабчук, П.Г. Хомюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАКЕТУ SPSS ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ОКРЕМИХ ВИБІРОК КОРИ СТОВБУРІВ СМЕРЕКИ

48

І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес, І.М. Коваль

 

ВПЛИВ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) НА ДИНАМІКУ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ КЛЕНА СРІБЛЯСТОГО (ACER SACCHARINUM L.) У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

57

О.В. Струтинський

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ

63

О.А. Суханова, О.Р. Куфлінська, К.В. Поліщук

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКОВОЇ ЧАСТИНИ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ЕКОМОНІТОРИНГУ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ МЕГАПОЛІСУ

72

М.В. Шемякін, В.А. Вітенко

 

ВИВЧЕННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО СКЛАДУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЕНДРОПАРКУ "ГЕТЬМАНІВСЬКИЙ" в ОДЕСЬКій ОБЛАСТІ

80

В.В. Шлапак

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ PINUS SYLVESTRIS L. У ПРИТЯСМИНСЬКИХ БОРАХ

84

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.Д. Гнаткович

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У СФЕРІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

91

О.Р. Прокопович

 

Європейський досвід впровадження еколого-економічних проектів у діяльність лісових кластерів

96

Sławomir Stankowski, Kinga Śnieg, Ulyana Bashutska

 

Wpływ popiołu z biomasy na początkowy wzrost roślin wybranych gatunków zbóżjarych

100

В.І. Мокрий, М.М. Паславський, Л.В. Калагурка

 

Біофізичний моніторинг екосистем Шацького Національного природного парку

104

М.П. Кейван, О.В. Тертична, О.П. Кейван

 

Використання рослин-біоіндикаторів для екологічного оцінювання атмосферного повітря в зоні розташування птахофабрики

109

В.Б. Брайко

 

САНІТАРНИЙ СТАН РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА

114

У.Р. Назаровець

 

Реакція мікобіоти ґрунту на хімічне забруднення

121

Л.В. Пархуць, З.Ю. Шеремета, С.М. Мельничук, Х.Л. Пархуць

 

Планування та зміни в землекористуванні селища Бориня кінця XVIII - початку ХХІ ст.

131

Л.М. Пелиньо

 

ІНТЕГРУВАННЯ ПРИНЦИПІВ І КРИТЕРІЇВ FSC У ПРОЦЕДУРУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

140

О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька, І.Я. Кулиняк

 

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

148

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, Р.І. Турянський, І.Ф. Солтис

 

Вибір схеми та основи розрахунку монтажного механізму канатної лісотранспортної установки

155

Т.В. Юськевич, О.В. Данчевська

 

ТЕПЛОТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ДЕРЕВИНИ, КОРИ, ХВОЇ ТА ШИШОК ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ СОСНИ

160

Б.Я. Бакай

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАХОПЛЮВАННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ГРЕЙФЕРОМ МОБІЛЬНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

164

М.Ф. Сало, М.В. Дендюк, Ю.І. Каратник

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КРОКУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВОЛОГИ У ДЕРЕВИНІ внаслідок СУШІННЯ

170

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Б.В. Кульчицький, Л.Я. Гончарук, А.І. Тесля

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

174

Т.В. Футало

 

Фінансовий потенціал підприємств на сільському ринку України

181

Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, С.В. Андрусів

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

184

О.О. Ільчук, А.В. Ільчишин

 

Особливості вдосконалення механізму оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг у сучасних умовах

190

О.О. Ільчук, І.-М.О. Ткачук

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИки оцінювання ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

196

Р.Р. Августин

 

Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя

201

С.Л. Асаулюк

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

209

Н.Б. Бідник, В.Р. Крамарець

 

Інвестиційний потенціал Львівської області

213

Д.О. Башкова

 

ВПЛИВ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА БУХГАЛТЕРСЬКУ ЗВІТНІСТЬ

218

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, І.В. Михайляк

 

СОЦІАЛІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: АНАЛІЗ З ПОЗИЦІЙ НЕЙТРАЛЬНОГО СОЦІАЛІЗАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ

225

В.І. Блонська, C.І. Матіко

 

Товарна політика підприємства і місце в ній конкурентоспроможності продукції

232

Н.І. Дуляба, Л.С. Кахняк

 

СУТЬ ТА значення ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

239

Юміт Карагозлю

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНювання БЮДЖЕТНИХ РИЗИКІВ

244

Р.П. Качур

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

249

C.П. Лазур

 

ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

253

О.В. Макара

 

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

261

Л.Г. Медвідь, Л.П. Рибакова

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

271

В.І. Михайловський, І.В. Михайловська

 

Ефективність використання виробничого потенціалу - фактор визначення вартості промислового підприємства

276

Ю.А. Кашпрук

 

Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні

281

Є.І. Парфенюк

 

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

286

О.І. Скаско, М.І. Крупка

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ БАНКІВ

293

Л.А. Перетятко

 

Антикризове управління лізинговими компаніями в сучасних умовах

298

І.В. Петлін

 

Методика комплексного оцінювання потенціалу розвитку малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму регіону

303

Н.С. Станасюк

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

309

О.І. Тивончук

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

315

Г.А. Говда

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

326

Г.С. Гулик

 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ЗАСТОСУВАННІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

331

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Баран, І.М. Васькович

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ, ЛОКАЛІЗОВАНИХ НА КРАЙОВІЙ ДИСЛОКАЦІЇ, ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОНОРІВ

336

П.Я. Пукач

 

Якісні методи дослідження коректності розв'язку в математичній моделі нелінійних коливань напівнеобмежених пружних тіл

340

І.В. Бичинюк

 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ Г-ПОДІБНОЇ ПРОМІЖНОЇ ОПОРИ КАНАТНОЇ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ

347

О.Б. Жихор, С.С. Пивоваров

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОму РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

353

І.Г. Гурняк

 

Економетричне моделювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності підприємств деревообробного та целюлозно-паперового виробництва

357

Я.В. Мацишин

 

Нечітка експертна система для моделювання процесу поперечного розкрою пиломатеріалів на заготовки

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

І.І. Проданова, Л.Є. Сімків

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

369

А.Г. Дубинский

 

Международный рейтинг вузов Webometrics: как увеличить значение фактора превосходства

377

Р.П. Бабій

 

Фінансовий механізм ринку освітніх послуг у системі економічної безпеки держави

385

М.В. Бачинська

 

Мінімальна потреба населення у геріатричній допомозі: аналіз стану та методика визначення

390

В.М. Ридаш

 

Актуальні проблеми систематизації лісотехнічної термінології в концепції перекладу

398

Я.О. Топільницька

 

Методика оцінювання інтелектуального капіталу

405