НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №14 від 29.11.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Кучерявий, Л.В. Пархуць, М.М. Фітак

 

ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ГІРСЬКИХ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

9

І.М. Сопушинський, В.П. Рябчук

 

Фенологічні особливості Аcer pseudoplatanus L. та Fagus sylvatіca L. із декоративною аномальною деревиною

14

Р.М. Гречаник, М.Я. Гожан, М.М. Гузь

 

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЕКСПЛАНТІВ таксонів РОДУ PICEA А. Dietr. IN VITRO

18

І.Л. Алексіюк, П.І. Лакида

 

АНАЛІЗ ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

25

І.М. Бармак, О.Ф. Щербакова

 

Фітосозологічна ємність флористичних комплексів Синюхо-Інгулецького степового межиріччя в межах Кіровоградщини

31

І.Є. Іващенко

 

СЕЗОННИЙ РОЗВИТОК THUJA PLICATA DON. за УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

38

О.Л. Бойко

 

Закономірності акумуляції 137Cs деревним ярусом Сосново-дубових лісів у вологих сугрудах Українського Полісся

42

І.Є. Кульчицький-Жигайло, Н.І. Козій

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РУСЛОВОГО СТОКУ ВОДИ ПІД ЧАС ЛІСОГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГІРСЬКИХ УМОВАХ

50

О.Р. Кирничишин

 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО (PRIMULA VERIS L.)

59

О.І. Корончевська

 

Стан і потенціал лісових ресурсів та тенденції розвитку ринку продукції лісового господарства у Львівській області

64

І.В. Козій

 

Становлення багатоцільового лісокористування у Сполучених Штатах Америки

70

В.Г. Лозицький, І.М. Усцький, М.М. Ведмідь, В.І. Роговий

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ В СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

74

І.С. Нейко, Ю.А. Єлісавенко, Л.В. Смашнюк

 

Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області

79

Н.О. Сиплива

 

ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ВІННИЧЧИНИ

84

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

С.І. Лебедевич, І.О. Хом'як

 

Проблеми екологічного обліку за умов сучасної системи оподаткування в Україні

90

Г.А. Говда

 

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ

95

М.Х. Шершун

 

Стратегія, критерії та індикатори збалансованого ведення лісового господарства: еколого-економічні та нормативно-правові шляхи їх реалізації

99

В.В. Попович

 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ ДОВКОЛА ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МЕЖАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

106

О.Р. Проців

 

Економіка рибальства у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття

110

Я.В. Самусевич

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

116

О.М. Адамовський, Н.М. Собко

 

Формування гірських кластерних об'єднань та еколого-економічне оцінювання їх діяльності

122

О.Р. Прокопович

 

Еколого-економічне оцінювання стану меблевого виробництва в Україні

129

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, В.В. Малащенко, В.В. Федик

 

Конструктивні особливості кулькової обгінної муфти

135

Г.В. Заяць

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРА ВЕРтіННЯ НА ОПІР КОЧЕННЮ ПІД ЧАС РУХУ КУЛЬКИ КІЛЬЦем ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО КРУГА БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ

139

В.В. Бариляк

 

ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ В ПРИВОДАХ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

143

Л.М. Дорундяк

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПИЛОВЛОВЛЕННЯ У ЦИКЛОНІ ДЛЯ системи ПЕРЕКАЧУВАННЯ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

152

І.З. Пилипів, В.М. Максимів

 

розроблення МЕТОДИКИ ГНУТТЯ ДЕРЕВНО-ВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

157

С.П. Шаповал, А.Й. Марищук

 

Вплив кутів падіння випромінювання на ефективність пластинчастого сонячного колектора

161

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, А.А. Сельський, Ю.І. Турянський, О.О. Кундицький

 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

166

Д.Д. Буркальцева

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

173

Т.Г. Васильців, Р.М. Микитюк

 

Удосконалення методики оцінювання економічної безпеки підприємства

181

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, І.В. Михайляк

 

СОЦІАЛІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

189

Т.Г. Васильців, І.О. Слуцька

 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

198

Г.І. Башнянин, Б.В. Кульчицький, Л.Я. Гончарук, А.І. Тесля

 

ТИПИ І ВИДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

204

Т.Г. Васильців, О.О. Якимів

 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

210

Н.І. Дуляба, Л.Ю. Пуш

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

215

О.О. Ільчук, С.М. Заставна

 

Особливості використання та оцінювання трудового потенціалу підприємства сфери послуг

220

Х.І. Березовська

 

НЕОБХІДНІСТЬ "CASH-FLOW" АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ПОТОЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

226

В.І. Блонська, Р.О. Добуш

 

Вдосконалення методики оцінювання стратегії розвитку активів підприємства

234

О.А. Наумчук

 

Формування облікової політики щодо малоцінних необоротних матеріальних активів

239

О.К. Волкова

 

Зовнішні та внутрішні форми реструктуризації в комерційних банках

245

В.В. Гуменюк

 

КЛАСИФІКАЦІЯ та ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

250

О.І. Данилюк

 

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "ПЕНСІЯ" ТА "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

256

Г.В. Долга

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

262

А.М. Должанський

 

Організація попереднього та оперативного внутрішньогосподарського контролю за центрами відповідальності на поліграфічних підприємствах

266

А.О. Ковалюк

 

СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ СТРАХОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

271

Ю.С. Колодій

 

МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ЖИТЛО

277

І.Є. Бучко

 

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

282

Є.І. Парфенюк

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

288

У.В. Пелех

 

Механізм формування відсоткових ставок і їх вплив на розвиток реального сектора вітчизняної економіки

295

О.П. Романко, І.З. Савчин

 

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ НАФТОГАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ

302

О.Р. Рудик

 

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

308

О.Б. Свірська

 

РИЗИКИ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИготовлення ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИми ПІДПРИЄМСТВами

315

А.О. Тимошенко

 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

323

І.П. Мойсеєнко, І.І. Кандяк

 

Інтелектуальний капітал - елемент комерційної таємниці

328

Я.О. Топільницька

 

Сучасні методики оцінювання інтелектуального капіталу підприємства

334

А.В. Височина

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

338

Ю.В. Шушкова

 

Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України

344

М.Й. Ковач, А.В. Колодійчук, О.О. Погоріляк

 

Основні функції суб'єктів стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи

351

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.П. Мартинців, І.В. Бичинюк

 

Моделювання роботи та розрахунок штучних проміжних опор багатопрогонних канатних лісотранспортних установок

358

О.Б. Жихор, А.Ю. Олейнікова

 

Методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу підприємства в системі фінансової його безпеки

364

Т.В. Іванишин, О.А. Валюх

 

Формалізаця якісних показників функціонування двоверстатної автоматизованої лінії з гнучким міжагрегатним зв'язком

370

О.М. Васьків

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

374

І.Б. Шевчук, М.М. Вараницька

 

значення ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО- ІНФРАСТРУКТУРНИХ ЦЕНТРІВ РЕГІОНУ

381

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ