НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 25.10.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, В.Ю. Кайдик, О.Ю. Рябухін

 

Особливості створення лісових культур сосни звичайної у свіжих суборах Київського Полісся

9

Г.Г. Гриник

 

Моделювання основних таксаційних показників модальних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах

13

Р.І. Мисяк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ ПІД ЧАГАРНИКОВИМИ СИНУЗІЯМИ

20

І.М. Сопушинський, В.П. Рябчук

 

Лісівничі особливості клена-явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною

24

О.Л. Бойко, О.О. Орлов

 

Закономірності розподілу валового запасу 137Cs у лісових біогеоценозах Українського Полісся

29

М.Я. Гожан

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ НА РИЗОГЕНЕЗ ЖИВЦІВ КУЛЬТИВАРІВ РОДУ PICEA

38

Г.В. Денисова, Я.В. Геник

 

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

44

Н.О. Самойлова

 

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА дубових ДЕРЕВОСТАНІВ

49

М.О. Совакова, Н.О. Олексійченко, О.В. Соваков, О.К. Дорошенко, О.І. Китаєв, В.А. Кривошапка, Д.Г. Макарова

 

Морозостійкість видів, різновидів, гібридів і декоративних форм липи (Tilia L.) в умовах міста Києва

52

М.Х. Шершун

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА ІНДИКАТОРІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

57

Ю.І. Шаловило, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут, Ю.М. Горовик, О.Л. Лагоненко, А.М. Євтушенков

 

РЕАКЦІЯ РОСЛИН PINUS SYLVESTRIS L. ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БАКТЕРІЯМИ РОДІВ BACILLUS, PAENIBACILLUS ТА PSEUDOMONAS

62

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

У.П. Новак, О.В. Мартинюк

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИх БАНКів

71

Р.І. Дмитрах

 

САМОВІДНОВЛЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ РІЗНОСТАТЕВИХ ВИДІВ РОСЛИН У МІНЛИВИХ УМОВАХ ПРИРОДНОГО ТА АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНОГО СЕРЕДОВИЩА

76

Л.І. Челядин, В.Р. Хомин, П.В. Новосад, О.Р. Позняк

 

Ресурсоощадні технології утилізації золошлаків теплоелектростанції і шламів водоочищення

81

В.Є. Луцишин, В.В. Лавний

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСАХ РОЗТОЧЧЯ

87

О.І. Озарків, Л.І. Копій, І.П. Тереля

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОГЛИНАННЯ та РОЗСІЮВАННЯ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В СЛАБКОПОГЛИНАльнИХ СЕРЕДОВИЩАХ

93

І.В. Кучинська

 

Теоретичні та прикладні аспекти організації туризму для людей з обмеженими можливостями на природоохоронних територіях

98

В.В. Попович

 

ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ВОДНОЇ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ, СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МЕЖАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

106

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Голубець, М.Д. Кірик, Ю.Р. Капраль, А.Є. Рудь

 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІЦНЕНОГО ВИСОКОШВИДКІСНИМ ТЕРТЯМ НАНОСТРУКТУРНОГО ШАРУ НА СТАЛІ 45

114

М.І. Герис

 

Структурна схема математичної моделі керованого руху та оптимізації параметрів колісних лісотранспортних машин

118

В.О. Маєвський, Є.М. Миськів, В.М. Максимів, А.С. Куцик

 

Математична модель розпилювання брусо-розвальним способом колод із формою поперечного перетину у вигляді еліпса

122

Є.Й. Ріпецький

 

Наукова концепція проектування сільськогосподарських грейферних навантажувачів

127

Ю.М. Губер, M.M. Ільків, В.М. Мицко

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНе ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗБУХАННЯ ТЕРМОДЕРЕВИНИ БУКА

131

Я.С. Карпяк, Т.О. Цогла

 

Особливості оформлення дозволів на проведення підготовчих І будівельних робіт

136

Р.Й. Салдан, Р.О. Козак, О.О. Шепелюк, О.М. Кузьмин

 

Вплив процесу проварювання деревини бука на колір струганого шпону

143

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.Г. Васильців, А.В. Кузьменчук

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

147

М.В. Вінічук

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

151

Р.В. Волошин, Л.І. Заставнюк

 

ОЦІНюваННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ

158

О.Л. Воробець, А.І. Хоменко, О.В. Новіков, А.М. Кричковська, Р.К. Шурпенкова, В.П. Новіков

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ БАНКУ НА ЙОГО СТАБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

164

В.І. Воськало, Н.М. Воськало

 

КОНТРОЛь ОПЕРАЦІЙ ІЗ СКЛАДОВИМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

169

С.С. Гринкевич, І.С. Постна

 

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

177

О.С. Гирик, О.О. Погоріляк, А.В. Мартинюк

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

184

М.М. Гунько, І.В. Єлейко

 

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

188

Г.О. Комарницька

 

ІННОВАЦІЙНІ СТРУКТУРИ РЕГУЛЮВАННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

194

З.Р. Костак

 

Особливості формування кредитної політики банку

198

О.А. Мартинюк

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

203

І.В. Михайляк

 

Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України

208

М.П. Могильницька, О.І. Скаско

 

Особливості ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

212

Л.В. Мороз

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ

218

Є.І. Парфенюк

 

Основні ПРИНЦИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

226

У.В. Пелех

 

Валютно-курсова політика і її вплив на монетарну сферу економіки України

233

А.В. Рибчук

 

Особливості РОЗВИТку ОБ'ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

236

М.Я. Ревич

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКІВ

243

О.С. Ривак

 

Фіскальна і монетарна політика в Україні та необхідність їх координації

249

І.В. Рура

 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

258

Л.І. Сахарнацька, М.Я. Височанська

 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

262

О.А. Сич, В.С. Крупський

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ Банкострахування В УКРАЇНІ

267

Л.І. Стецько

 

Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України

274

П.О. Фененко

 

Механізми оподаткування зовнішньої торгівлі продукцією тваринництва: реалії та перспективи

277

Ю.В. Шушкова

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

287

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Є.В. Харченко, Б.В. Бондарчук

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРИВІДНОЇ СИСТЕМИ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА

294

А.В. Прокіп

 

Моделювання міжнародної торгівлі невідновлюваними енергоресурсами в контексті сучасних підходів до енергетичного забезпечення

301

Я.М. Кашуба

 

Формування інформаційних каналів моніторингу для розвитку та підтримки підприємництва

309

Р.С. Сорока, М.П. Сорока

 

значення ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

317

Ю.С. Хомош, Ю.Я. Вовк

 

значення ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

322

В.М. Корендій

 

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ВІТРОКОЛЕСА ПІД ЧАС ПОРИВЧАСТИХ ВІТРІВ

328

С.В. Іщенко

 

Динамічна модель ринку землі сільськогосподарського призначення

335

Я.В. Бренич, П.В. Тимощук

 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ

343

А.М. Гізатулін, І.Л. Клеванська

 

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

349

А.М. Должанський, Й.В. Канак

 

Розподіл непрямих витрат із використанням комплексних статей та нормативного методу

357

І.О. Мовчан, Е.М. Гуліда

 

ВИБіР МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

364

М.В. Одрехівський, Л.Є. Угрин

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ процесу ОЦІНЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ЕКОСИСТЕМ

370

Ю.А. Стадник, О.В. Жумік

 

Багатокритеріальна оптимізація портфелю інвестиційних проектів

376

Л.О. Тисовський, В.М. Степанишин

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖКОМЛІСГОСПУ УКРАЇНИ

382

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ